دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1400 
1. حذف استامینوفن از محلول‌های آبی بااستفاده از فرایند H2O2 + UV در حضور نانوذره‌ی اکسید روی به روش سطح- پاسخ

صفحه 105-119

احمد اله ابادی؛ عالیه طبسی؛ ایوب رستگار؛ علی اکبر رودباری؛ امین مسعودی جوزچال


3. بررسی آلودگی میکروبی در محیط و تجهیزات پزشکی بخش های مختلف دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صفحه 133-142

مسعود یوسفی؛ فریا حسن زاده؛ عادله طباطبایی زاده؛ حمیدرضا نادری؛ مجید خادم رضاییان


4. ارزیابی میزان کاهش شدت صوت در گیاه ناترک (Dodonaea viscosa L.) به‌عنوان دیوار سبز رایج شهر اهواز

صفحه 143-153

ساجده آشینه گر؛ محمد رضا صالحی سلمی؛ محمد حسین دانشور؛ سامان آبدانان مهدی زاده