تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آمار گرایش ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دکتری اقتصاد بهداشت، گروه اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت بهداشت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.گروه اقتصاد بهداشت ، دانشکده مدیریت بهداشت و اطلاع رسانی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماری کووید-۱۹ که به ‌شکل عمومی به آن کرونا نیز می‌گویند، یک بیماری‌ عفونی حاد تنفسی است که بر اثر یک نوع جدید از خانواده کرونا ویروس­ها به‌نام  Covid-19ایجاد می‌شود. این ویروس، دستگاه تنفس را تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند با سردرد و تب نیز همراه باشد و تا چند روز به‌طول می‌انجامد. مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی اعتقاد بهداشتی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری کووید-19 در مردم شهر کرمانشاه صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی - تحلیلی (مقطعی) در سال 1399 بر روی 500 نفر از مردم شهر کرمانشاه انجام شد. نمونه­ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته روش پایلوت مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی، جمع‌آوری شدند. داده­ها با استفاده از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج ضریب همبستگی، قوی‌ترین همبستگی بین سازه موانع درک شده گزارش شد که در خصوص رفتار، قوی‌ترین همبستگی بین منافع حساسیت شده با رفتار مشاهده گردید. نتایج آنالیز رگرسیون خطی مقدار 17% از واریانس رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری کووید-19 را پیش‌بینی نمود که در این میان حساسیت درک شده (593/0) قوی‌ترین پیش‌بینی بود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی را در پیشگویی رفتار پیشگیری از ابتلاء به کووید-19 به شکل قوی نشان داد و به‌نظر می­رسد می­توان از این الگو در تدوین برنامه­های آموزشی و تکنیک­های مداخله‌ای جهت تغییر نگرش و رفتار مردم استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Corona Preventive Behaviors Based on Health Belief Pattern

نویسندگان [English]

 • liela teymoury yeganeh 1
 • hasan Karami 2

1 Graduate in Mathematics, Faculty of Basic Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Department of Health Economics, School of Health Management and Information, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: COVID-19, also commonly referred to as coronavirus disease, is an acute respiratory infection caused by a novel coronavirus. The virus affects the respiratory system and can cause headaches and fever for up to several days. This study aimed to investigate the preventive behaviors regarding COVID-19 based on the health belief model in Kermanshah.
Materials and Methods: This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on 500 individuals in Kermanshah in 2020. The sample was selected by cluster sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire based on a pilot study according to the health belief model. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and linear regression.
Results: The correlation coefficient showed that the strongest correlation was reported between the constructs of perceived barriers and in terms of behavior, the strongest correlation was observed between perceived benefits and behavior. The results of linear regression analysis predicted 17% of the variance of COVID-19 prevention behaviors. Among them, perceived sensitivity (0.593) was the strongest predictor.
Results: The results of this study strongly showed the application of the health belief model in predicting the prevention behavior of COVID-19, and it seems that this model can be used in developing educational programs and interventions to change people's attitudes and behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Covid 19
 • Health Belief
 • Pearson Correlation
 • Linear Regression
 1. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. New England Journal of Medicine. 2020.
 2. Ahmed SF, Quadeer AA, McKay MR. Preliminary Identification of Potential Vaccine Targets for the COVID-19 Coronavirus (SARS-CoV-2) Based on SARS-CoV Immunological Studies. MDPI 2020.
 3. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 4. https://behdasht.gov.ir/.
 5. Azarafza M, Azarafza M, Tanha J. COVID-19 Infection Forecasting based on Deep Learning in Iran. medRxiv. 2020.
 6. Pan L, Mu M, Yang P, Sun Y, Wang R, Yan J, et al. Clinical characteristics of COVID-19 patients with digestive symptoms in Hubei, China: a descriptive, cross-sectional, multicenter study. The American journal of gastroenterology. 2020;115
 7. Jin X, Lian J-S, Hu J-H, Gao J, Zheng L, Zhang Y-M, et al. Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 cases of coronavirus-infected disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal symptoms. Gut. 2020;69(6):1002-9.
 8. Green E, Murphy E, Model H. The Wiley Blackwell encyclopedia of health, illness, behavior, and society. Reference Reviews. 2014;28(8).
 9. Smelser NJ, Baltes PB. International encyclopedia of the social & behavioral sciences: Elsevier Amsterdam; 2001.
 10. Skinner CS, Tiro J, Champion VL. Background on the Health Belief Model. Health Behavior: Theory, Research, and Practice. 2015:75.
 11. Conner M, Norman P. Predicting and Changing Health Behavior: McGraw-Hill; 2015.
 12. Buss S. Gale Encyclopedia of Public Health, 2d edition, vol 2. REED BUSINESS INFORMATION 360 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, NY 10010 USA; 2020.
 13. Syed-Abdul S, Gabarron E, Lau AYS. Participatory Health Through Social Media: Elsevier Inc; 2016.
 14. Liu X, Na R, Bi Z. [Challenges to prevent and control the outbreak of Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19)]. Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi.. 2020;41(0):E029.
 15. Ashrafi-rizi H, Kazempou Z. The Challenges of Information Service related to the COVID-19 Crisis. J Mil Med. 2020;22(2):207-9. doi: 10.30491/JMM.22.2.207.
 16. 15. Amiri P. The Role of Electronic Health During the Covid-19 Crisis: A Systematic Review of Literatures. J Mil Med. 2020;6(4):358-67.
 17. Meskarpour-Amiri M, Shams L, Nasiri T. Identifying and Categorizing the Dimensions of Iran's Health System Response to the Covid-19 Pandemic. Journal of Military Medicine. 2020;22(2):108-14. doi: 10.30491/JMM.22.2.108.