تعهد نامه

اسامی داوران به ترتیب حروف الفبا

ابراهیمی، افشین

پارسا، هدی

زارعی، اسماعیل

عسگری، قربان

مظلومی،سجاد

احرام پوش، حسن

تابان، ابراهیم

زرین فر، حسین

عطافر، زهرا

ناصحی نیا، محمد رضا

احمدی مقدم، مهدی

تقی پور، علی

ززولی، محمد علی

علی محمدی، محمود

نجف پور، علی اصغر

اسعدی، سیده نگار

حیدریان، حمید

زهرایی رمضانی، علیرضا

علیدادی، حسین

نعیم آبادی، ابوالفضل

افشار نیا، مجتبی

جمالی، جمشید

سرخوش، مریم

قانعیان، محمد تقی

نعیمی، نیره

اله آبادی، احمد

داوودی، مجتبی

شیبانی،علی

کاریاب، حمید

نورمحمدی، محمد

اله بخش، جاوید

دایی، مجید

شاهسونی، عباس

کرمانی، مجید

نیک آیین، مهناز

اصغرنیا، حسینعلی

دوبرادران، سینا

شمس، محمود

متولی حقی، فرزاد

هاشمی، محمد

امینی، فهیم

دهقان زاده، رضا

شهریاری، طاهر

محسنی، محسن

هادئی، مصطفی

بذرافشان، ادریس

دهقان کنگ، علی اکبر

شهریاری، علی

مختاری، مهدی

هوشمند،الهه

بنیادی، ضیاالدین

دهقانی، اکبر

صادقی، مهدی

مصطفی پور، فردوس

واحدیان شاهرودی، محمد

باریک بین، بهنام

دهقانی، محمد هادی

فرجی، مریم

معصوم بیگی، حسین

وجودی، زهره

برجسته عسگری، فاطمه

رضائی کلانتری، روشنک

فرزاد کیا، مهدی

مقدم ارجمند، معصومه

ورمقانی،مهدی

پیروی، رویا

رضوانی، زهرا

فولادی فرد، رضا

مهدی نژاد، محمد هادی

واحدیان شاهرودی، محمد

پذیرا، محمد

زارعی، احمد

عابدینی، طرقبه جواد

میرزایی، رمضان