داوران

اسامی داوران به ترتیب حروف الفبا

ابراهیمی، افشین

دهقانی، اکبر

علی محمدی، محمود

احرام پوش، حسن

دهقانی، محمد هادی

قانعیان، محمد تقی

احمدی مقدم، مهدی

رام، مهدی

کاریاب، حمید

اسعدی، سیده نگار

رضایی، عباس

کتابی، دامون

افشار نیا، مجتبی

رضائی کلانتری، روشنک

کرمانی، مجید

اله آبادی، احمد

روحی، سمانه

متولی حقی، فرزاد

اله بخش، جاوید

زارعی، احمد

محسنی، محسن

امام جمعه، محمد مهدی

زارعی، اسماعیل

مختاری، مهدی

بذرافشان، ادریس

زرین فر، حسین

مصطفی پور، فردوس

بنیادی، ضیاالدین

ززولی، محمد علی

معصوم بیگی، حسین

بینا، بیژن

زهرایی رمضانی، علیرضا

مقدم، علیرضا

پذیرا، محمد

ساکی، آزده

مهدی نژاد، محمد هادی

پیروی، رویا

سالاری، راحله

میرزایی، رمضان

پیمان، نوشین

ستوده، احد

ناصحی نیا، محمد رضا

تقی پور، حسن

سرخوش، مریم

نبی زاده نودهی، رامین

تقی پور، علی

شاهسونی، عباس

نجف پور، علی اصغر

حاجیان نژاد، مهدی

شمس، محمود

نظم آرا، شاهرخ

حیدری، الهام اسادات

شهریاری، طاهر

نعیم آبادی، ابوالفضل

حیدریان، حمید

صادقی، رامین

نقی زاده، علی

داوودی، مجتبی

صادقی، مهدی

نیک آیین، مهناز

دایی، مجید

فرجی، مریم

هاشمی، محمد

دوبرادران، سینا

فرزاد کیا، مهدی

واحدیان شاهرودی، محمد

دهقان زاده، رضا

عسگری، قربان

 

دهقان کنگ، علی اکبر

عطافر، زهرا