دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1400 
1. ارائه بهترین الگوی درون یابی در توزیع مکانی ذرات معلق کوچکتر از 2/5 میکرون شهر مشهد

صفحه 201-215

مریم چرم زن؛ رضا اسماعیلی؛ میترا محمدی؛ وحید مرادنژادحصاری