دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، تابستان 1400 
6. بررسی دانش و عملکرد کارکنان حوزه سلامت از مراحل مدیریت پسماند در اپیدمی کووید- 19

صفحه 67-76

مرادعلی زارعی پور؛ احسان موحد؛ علی اصغر خیرخواه؛ فاطمه سیدی؛ مهسا طاهرگورابی؛ شهره شفیعی