مدیر مسئول


دکتر حسین علیدادی استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

 • alidadihmums.ac.ir

سردبیر


دکتر علی اصغر نجف پور استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

 • najafpooraamums.ac.ir

دبیر اجرایی


دکتر مریم سرخوش استادیار
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

 • sarkhoshkmmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی طهرانی استادیار
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 • tehranihmumms.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود شمس استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

 • shamsmhmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد هادی دهقانی استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندسی بهداشت محیط

 • hdehghanisina.tums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسن احرام پوش استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مهندسی بهداشت محیط

 • ehrampoushssu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رمضان میرزایی استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت حرفه ی

 • mirzaeirmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا خانی جزنی استاد
دانشکده بهداشت،دانشگاه شهید بهشتی

دکترای بهداشت حرفه ای (ارگونومی)

 • khanijazanigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب الله اسماعیلی استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکترای آمار زیستی

 • esmailyhmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی تقی پور دانشیار
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکترای اپیدمیولوژی

 • taghipouramums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی داوودی استادیار
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

 • davoudimmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر دهقان استادیار دانشکده بهداشت

دکترای تخصصی بهداشت محیط

 • dehghanaamums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ضیاء الدین بنیادی استادیار دانشکده بهداشت

دکترای تخصصی بهداشت محیط

 • bonyadizmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی وفایی نجار استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 • vafaeeamums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل زارعی استادیار دانشکده بهداشت

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 • zareiemums.ac.ir

کارشناس نشریه


مونا تبریزی کارشناس نشریه

 • jrehmums.ac.ir
 • 05138552611