تعهد نامه

مدیر مسئول


دکتر حسین علیدادی استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

 • alidadihmums.ac.ir

سردبیر


دکتر علی اصغر نجف پور استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

 • najafpooraamums.ac.ir

دبیر اجرایی


دکتر مریم سرخوش استادیار
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

 • sarkhoshkmmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


بهنام باریک بین دانشیار
دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

 • barikbinbmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود شمس استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

 • shamsmhmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد هادی دهقانی استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندسی بهداشت محیط

 • hdehghanisina.tums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسن احرام پوش استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مهندسی بهداشت محیط

 • ehrampoushssu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا خانی جزنی استاد
دانشکده بهداشت،دانشگاه شهید بهشتی

دکترای بهداشت حرفه ای (ارگونومی)

 • khanijazanigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی فرزادکیا استاد
دانشکده بهداشت ، داشنگاه علوم پزشکی ایران

مهندسی بهداشت محیط

 • farzadkia.miums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی داودی استادیار
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

 • davoudimmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر دهقان استادیار دانشکده بهداشت

دکترای تخصصی بهداشت محیط

 • dehghanaamums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ضیاء الدین بنیادی استادیار دانشکده بهداشت

دکترای تخصصی بهداشت محیط

 • bonyadizmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل زارعی استادیار دانشکده بهداشت

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 • zareiemums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترحمید حیدریان میری دانشکده پزشکی، دانشگاه لیمریک، کاستلتروی، ایرلند

اپیدمیولوژی

 • hamid.heidarianmiriul.ie

اعضای هیات تحریریه


مسعود یونسیان استاد گروه اپیدمیولوژی دغانشگاه علوم پزشکی تهران

اپیدمیولوژی

 • yunesiantums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر حسین محوی دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندسی بهداشت محیط

 • ahmahviyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سینا دوبرادران استاد مهندسی بهداشت محیط
گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
بهداشت محیط سیستمی و انرژی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مهندسی بهداشت محیط

 • s.dobaradaranbpums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن دوستی گروه ریاضیات و آمار، دانشگاه مکواری، استرالیا

 • hassan.doostimq.edu.au

کارشناس نشریه


مونا تبریزی کارشناس نشریه

 • jrehmums.ac.ir
 • 05138552611