اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین علیدادی

مهندسی بهداشت محیط استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

alidadihmums.ac.ir

سردبیر

دکتر علی اصغر نجف پور

مهندسی بهداشت محیط استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

najafpooraamums.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر مریم سرخوش

مهندسی بهداشت محیط استادیار
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sarkhoshkmmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر هادی طهرانی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استادیار
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

tehranihmumms.ac.ir

دکتر محمود شمس

مهندسی بهداشت محیط استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

shamsmhmums.ac.ir

دکتر محمد هادی دهقانی

مهندسی بهداشت محیط استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

hdehghanisina.tums.ac.ir

دکتر محمد حسن احرام پوش

مهندسی بهداشت محیط استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

ehrampoushssu.ac.ir

دکتر رمضان میرزایی

مهندسی بهداشت حرفه ی استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

mirzaeirmums.ac.ir

دکتر رضا خانی جزنی

دکترای بهداشت حرفه ای (ارگونومی) استاد
دانشکده بهداشت،دانشگاه شهید بهشتی

khanijazanigmail.com

دکتر حبیب الله اسماعیلی

دکترای آمار زیستی استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

esmailyhmums.ac.ir

دکتر علی تقی پور

دکترای اپیدمیولوژی دانشیار
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

taghipouramums.ac.ir

دکتر مجتبی داوودی

مهندسی بهداشت محیط استادیار
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

davoudimmums.ac.ir

دکتر علی اکبر دهقان

دکترای تخصصی بهداشت محیط استادیار دانشکده بهداشت

dehghanaamums.ac.ir

دکتر ضیاء الدین بنیادی

دکترای تخصصی بهداشت محیط استادیار دانشکده بهداشت

bonyadizmums.ac.ir

علی وفایی نجار

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

vafaeeamums.ac.ir

دکتر اسماعیل زارعی

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار استادیار دانشکده بهداشت

zareiemums.ac.ir

کارشناس نشریه

مونا تبریزی

کارشناس نشریه

jrehmums.ac.ir
05138552611