تعهد نامه

 فرایند ارزیابی و پذیرش مقاله

مقالات به ترتیب تاریخ وصول آنها مورد بررسی قرار می گیرد. پس از بررسی ساختاری مقاله ارسالی توسط سردبیر و طرح در جلسه هیات تحریریه، داوری علمی مقاله در صورت تصویب اولیه آن توسط حداقل سه متخصص رشته مربوطه به صورت داوری همتا (Peer Review) انجام می‏پذیرد. شایان ذکر است بررسی آماری مقالات توسط متخصص آمار صورت می گیرد.

در صورت تصویب، مقالات بر حسب نوع مقاله و به ترتیب درجه علمی نویسنده اول منتشر می گردد.

هیئت تحریریه مجله در رد یا قبول مقالات آزاد است و در صورت لزوم، نظرات اصلاحی و مشورتی خود را جهت بررسی مجدد بین 3 تا 6 ماه از تاریخ دریافت مقاله به اطلاع نویسنده مسئول می رساند. نویسنده مسئول موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مقاله اصلاح شده به همراه پاسخ های لازم را ارائه دهد.

مسؤولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده برعهده نویسنده یا نویسندگان می باشد. مجله از پذیرش و یا چاپ و ترجمه مقالاتی که قبلاً در مجلات یا نشریات دیگر چاپ شده اند معذور است. جهت حفظ حقوق مؤلفین و محققین ، نویسنده وفرستنده مقاله مسؤولیت تمام در جهت پاسخ گوئی اعتراض شخصیت های حقیقی وحقوقی راداشته و این مجله هیچ گونه مسؤولیتی در این زمینه ندارد.

پس از چاپ مقاله، گواهی چاپ مقاله حاوی مشخصات کامل مقاله مورد نظر و ذکر نام تمامی نویسندگان، برای نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.