تعهد نامه

 فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط  با اهداف زیر منتشر می گردد:


- ارتقاء سطح دانش تخصصی و فراهم نمودن بستر مناسب به منظور تبادل تجربه‌ها و دست‌آوردهای تازه علمی

- انتشار مطالب و مقالات علمی دارای کیفیت مطلوب و پوشش نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی

- کسب نمایه های علمی- پژوهشی معتبر

- فراهم کردن زمینه های آشنایی و ارتقاء آگاهی محققین و پژوهشگران از آخرین پیشرفت های پژوهشی و علمی

- منعکس نمودن نظرات و آراء نقادانه خوانندگان