تعهد نامه

  نحوه تماس با مجله

آدرس: مشهد ـ پردیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد- مجتمع شهید خوارزمی- دفتر مجله پژوهش در بهداشت محیط

آدرس ایمیل:jreh@mums.ac.ir

                     jrehmu@gmail.com 

تلفن: 31892002-051 

کارشناس پاسخگو:طیبه صادقی اکبری

 


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image