دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، زمستان 1398 
2. ارزیابی عملکرد فرآیند الکتروفنتون در حذف رنگ حاصل از فاضلاب تولیدی در واحدهای صنعتی

صفحه 283-291

سیما ضماند؛ حسین علیدادی؛ ابوالفضل نعیم آبادی؛ وحید تقوی منش


4. مکان‌یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد شهری شهر قروه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

صفحه 303-314

امیر زارعی؛ وحید کاکاپور؛ جهانگیر عابدی کوپائی؛ رضا رمضانی؛ صادق طالبی؛ آزاده نکوئی اصفهانی؛ سیروان زارعی