بررسی کیفیت کود صنایع کمپوست بابل (مازندران)، آق قلا(گلستان) و رشت (گیلان) و مقایسه با استانداردها

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط - دانشکده بهداشت ساری- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران- ساری- ایران

2 گروه آمار زیستی ، دانشکده بهداشت ساری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران

3 گروه مهندسی بهداشت محیط _ دانشکده بهداشت ساری_ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران _ ساری_ ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: بخش اعظم پسماند­های شهری کشورمان را مواد فسادپذیر تشکیل می­دهد. کمپوست، بهترین گزینه جهت مدیریت این جزء پسماند می­باشد. به همین دلیل تعداد زیادی صنایع کمپوست در کشور احداث شده است. کود کمپوست تولیدی باید مطابق استانداردها باشد تا قابلیت استفاده جهت اصلاح و بهبود کیفیت خاک را داشته باشد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی کود کمپوست تولیدی صنایع مستقر در استان‌های مازندران، گلستان و گیلان و مقایسه آنها با استاندارها انجام شد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، عملیات نمونه‌برداری و آنالیز پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ماهیانه یک‌بار در طی 3 ماه فصل بهار انجام شد تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS، ورژن 16 انجام شد.
یافته­ها: بر اساس نتایج، میانگین pH، قطر ذرات، فسفر، درصد مواد خارجی و فلزات سنگین در کمپوست‌های این شهرها پایین‌تر از حد مجاز استاندارد ایران، سازمان جهانی بهداشت و نظریه گوتاس بود. از نظر رطوبت و نسبت کربن به ازت، مطابق کمپوست درجه 2 بود. از نظر درصد کربن، مواد آلی و ازت در محدوده‌ کمپوست درجه 1 استاندارد ایران و نظریه گوتاس و قابل قبول بود. از نظر کلیفرم‌های مدفوعی و سالمونلا در کلاس A و از نظر تخم انگل در کلاس B قرار داشت.
نتیجه‌گیری:کیفیت کمپوست تولیدی در رده درجه 2 است، لذا جهت دستیابی به کمپوست درجه 1 نیاز است اقداماتی نظیر جداسازی در مبدأ و بهره‌برداری اصولی‌تر از فرآیند کودسازی به‌عمل آید.
نوع مقاله: پژوهشی
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Compost guality of Babol(Mazandaran),Aq Qala (Golestan)and Rasht(Gilan)compost plant and comparison with the standards

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Zazooli 1
  • Jamshid Yazdani 2
  • Mohsen Khanbabaee 3
1 Environmental Health Engineering, Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services,Sari,Iran.
2 Department of Biostatistics, School of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services,Sari,Iran.
3 Environmental Health Engineering, Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services, Sari, Iran.
چکیده [English]

Background and purpose:The bulk of the waste of our country is considered to be corrupt.Compost is the best option for managing this waste component.That's why a lot of compost industries have been built in the country.Produced fertilizer compost should be in accordance with standards,so that it can be used to improve soil quality;Therefore,the purpose of this study was to study the physical,chemical and biological properties of compost manure produced by compost industries in Mazandaran,Golestan and Guilan provinces in 2016 and compare them with standards.

Materials and methods:This study is a descriptive-analytic study.Sampling and analysis of physical,chemical and biological parameters; Once a month during the 3 months of spring.Data were analyzed using SPSS16 statistical software.

Results:The results showed that pH, particulate matter, phosphorus,percentage of foreign matter and heavy metals in Babol,Rasht and Aq Qala samplers were lower than standard standards of Iran,WHO and Guttos theory.In terms of moisture and C/N it is compost grade 2.For example,in terms of carbon dioxide,organic matter and nitrogen are in the compass grade I and Iran's Gotthes theory and are acceptable.In terms of fecal coliforms and Salmonella in Class A, it is considered to be in Class B leech seed.

Conclusion:This study showed that the quality of compost produced is in grade 2 and therefore, in order to achieve grade 1 compost,measures such as separation at source and more principled utilization of the fertilization process are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Standards
  • Heavy metals
  • Solid waste
  • organic materials
  • humus
Referenses:
1. Zazouli M.A.Bagheri,M.Ghormani,A.Ghorbanian Elhabad,M.Principles of Compost Production Tehran: Khiniran Publication;Second Edition; 2012.(Persian)
2.Soobhany N.Assessing the physicochemical properties and quality parameters during composting of different organic constituents of Municipal Solid Waste.Journal of Environmental Management Volume 6,Issue 2, 2018;(10): 1979-1988
3. Jacqueline Z,LimaaIsabela M,Rodriguesa. Assessment of the use of organic composts derived from municipal solid waste for the adsorption of Pb,Zn and Cd.J Environmental Management Volume 226,15 November 2018:386-399
4. Neata G,Teodorescu R,Dinca L,Basaraba A.Physico-chemical and Microbiological Composition of Composts from Bucharest Municipal Waste.Journal of Agriculture and Agricultural Sci Procedia.2015;6:486-91              
5. Montejo C,Costa C,Márquez MC.Influence of input material and operational performance on the physical and chemical properties of MSW compost.Journal of Environmental Management.2015;162:240-9
6. Malekotian M,Momenzade R.Investigation of concentration of heavy metals in lead,cadmium,chromium,nickel,and zinc in compost produced in Kermān plant.Iranian Journal of Ilam Univ Med Sci.Volume 23,Issue 1,2015:63-70.(Persian)
7.Yousefi D,Saeidi S.Evaluation of aeration parameters,Carbon to Nitrogen ratio and Humidity in improving composting process.Second National Conference on Environmental Engineering and Management,Tehran, Mazandab Environmental Research Center.2016.(Persian)
8. Zazouli M.A,Dehghan S.Guidance for sampling and analysis of waste and compost.Tehran:Avaya Kalam Publications; First Printing.2015.(Persian)
9. Sadeghi A,Kazemi A,Moheb Rad B,White labor A.Chemical Analysis of Mashhad Manure Compost and Comparison with Standards.Iranian Journal of North Khorasan Univ Med Sci.2013;5(4): 782-775.(Persian)
10. Amouei A,Asgharnia H,Khodadi A.Study of compost quality from rural solid wastes(Babol,Iran).Iranian Journal of Mazandaran Univ Medical Sci.2009;19 (74):55-61.(Persian)
11. Ghanayan M,Amouei A,Asgharzadeh F,Asgharnia H.Evaluation of the quality of compost from municipal waste from the viewpoint of heavy metals and comparison with standards.14th National Conference on Environmental Health,Yazd,Shaheed Sadoughi Univ Med Sci.2011.(Persian)
12. Omrani G.Principles of Sustainable Development in Waste Management of Iran,Quarterly Journal of Rescues,Number.8; 2007.(Persian)