تعهد نامه

نوع مقاله : Research Paper

نویسندگان

1 دپارتمان جغرافیا ومحیط، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران،ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده بهداشت - گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای

3 گروه مهندسی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای

چکیده

مقدمه: استخرهای شنا یکی از فضاهای ورزشی مهم بوده ومحلی تفریحی و ورزشی است که عدم رعایت نکات بهداشتی در آن می تواند اثرات ناگواری بر سلامت جامعه داشته باشد.
هدف: این مطالعه با هدف شناسایی و ارزیابی وضعیت بهداشتی فضای داخلی استخرها ، وضعیت سلامت آب دراستخرهای عمومی شهر مشهددر۹ ماهه اول سال 1396انجام شد.
روش کار: این مطالعه کاربردی بمنظور شناسایی خطرات، بصورت مشاهدات میدانی جهت بررسی بهداشتی فضای داخلی ۶۴ باب استخرعمومی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات و داده‌ها از پرسشنامه های روایی و پایایی شده اطلاعات عمومی و نیروی انسانی(۱۴ سئوال) و ارزیابی بهداشت(۳۷سئوال) و پرسشنامه کنترل کیفی آب استخرهای شنای مشهد استفاده شد. برای تحلیل داده های نرمال از آزمون پارامتری آنالیز واریانس و داده های غیرنرمال از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس استفاده شدو در سطح 0/05 >P تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: ارزیابی کیفیت آب توسط مراکز بهداشت وضعیت درصد مطلوبیت نتایج آزمایشات کلرباقیمانده،PH،دمای آب ،کدورت آب، کلیفرم گرماپای، باکتریهای هتروتروف ،کیفیت شیمیایی آب به ترتیب۸۶، ۹۶، ۴۴/۴۴،۹۵/۴۹،۹۲/۹۶، ۹۶/۳۱،۹۴/۹۵درصد بوده است. میزان کلرباقیمانده ، کدورت آب و باکتریهای هتروتروف کمتراز حد انتظار۹۵٪ بوده است. نتایج آزمایشات مراکز بهداشت مشهد و آزمایشات خودکنترلی مدیران استخرها نشان داد که نتایج آزمایشات PHآب، درجه حرارت آب، آزمایشات میکروبی از نظر کلیفرم گرماپای و آزمایشات شیمیایی آب با استاندارد مطابقت داشت(P نتیجه گیری: نتایج بررسی ها نشان داد که بیشترین خطرات بهداشتی مربوط به میزان کلرباقیمانده ، کدورت و آلودگی میکروبی آب ازنظرباکتریهای هتروتروف است. آموزش شناگران وفرهنگ سازی بهداشتی نقش موثری در کنترل خطرات بهداشتی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Health and Hygienic Condition of Swimming Pools in Mashhad City in Different Seasons of the Year 2018

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Gohari 1
  • Hossein Alidadi 2
  • Aamazan Mirzaei 3

1 Department of Geography and Environment, Islamic Azad University. Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Social Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

چکیده [English]

Introduction: Swimming pools are one of the most important sport and recreational areas where health tips must be followed, or adverse results would threaten the health of the whole society.
Objective: The aim of this study was to identify and evaluate the health and hygienic status of the swimming pools as well as water health status in public pools in Mashhad in the first nine months of 2018.
Methods: This practical research has been carried out to identify the relevant risks, as field observations for assessing the hygienic condition of indoor areas in 64 swimming pools For data collection in the present study, valid and reliable questionnaires of general information and human resources (14 question), health assessment (37 questions), and water quality control of Mashhad’s swimming pools were used. Parametric analysis of variance was utilized for normal data, and non-normal data were analyzed by Kruskal-Wallis nonparametric test by considering P <0.05.
Results: The results of the evaluation of water quality by health centers indicated that the desirability amount of the residual chlorine, water pH, water temperature, water turbidity, microbial thermophile coliforms, heterotrophic bacteria, and water chemical quality was 86%, 96%, 95.44%, 92.44%, 96.49%, 94.96%, and 95.31%, respectively. Amount of the residual chlorine, water turbidity, and heterotrophic bacteria was below the expected level of 95%. The outcomes of the tests administered by Mashhad health and hygiene centers (supervision organization), and pool managers' self-control examinations revealed that the results of water pH, water temperature, thermophile coliform, and water chemical tests were in total accordance with standards (P <0.05).
Conclusion: The results showed that most of the health risks were related to the residual chlorine, turbidity, and microbial contamination of water by heterotrophic bacteria. Training swimmers and hygiene culture development have a pivotal role in controlling health risks

کلیدواژه‌ها [English]

  • swimming pool
  • standards
  • health
  • swimmer
 
1-          https://www.civilica.com/Paper-ESPME04-ESPME04_026.html. Hesamiarani H, Jafarzadehaghighifard N, Eetesam A, Karimimorghi Z. Identification and Risk Assessment of Health and Environmental Hazards (HSE) in Tehran Swimming Pools. 4th International Conference on Environmental Planning and Management, Faculty of Environment, University of Tehran.2017. (Persian).
2-                  Fadaei A, Amiri M. Comparison of Chemical, Biological and Physical Quality Assessment of Indoor Swimming Pools in Shahrekord City, Iran in 2013. Glob J Health Sci. 2015 May; 7(3): 240–248. (Persian)
3-                  Galle F, Dallolio L, Marotta M, Raggi A, Onofrio V, Liguori G, Toni F, Leoni E. Health-Related Behaviors in Swimming Pool Users: Influence of Knowledge of Regulations and Awareness of Health Risks. Int J Environ Res Public Health. 2016; 19; 13(5), 513.
4-                  Pasquarella CVeronesi LNapoli CCastaldi SPasquarella MLSaccani EColucci MEAuxilia FGallè FDi Onofrio VTafuri SSignorelli CLiguori G. Swimming pools and health-related behaviours: results of an Italian multicentre study on showering habits among pool users. Public Health. 2013; 127(7):614-9.
5-                  Shafiee S, khalili far M, shabani S.Comparison of the Health and Safety of Guilan Indoor Pools with National and International Standards. Biannual Journal of Sport Development and Management. 2015; 5, 2(9): 161-176. (Persian)
6-                  MH.Mehdinezad (M.Sc). The determination of quality of healthy indicators in swimming pools in Gorgan. J Gorgan Univ Med Sci. 2003; 5 (2):89-95. (Persian)
7-                  Martins MT, Sato MIZ, Alves MN, Stoppe NC, Prado VM and Sanches PS. Assessment of microbiological quality for siwemming pool in south America. J Water Res 1999; 29(10): 2417-20.
8-                  Papadopoulou C, Economou V, Sakkas H, Gousia P, Giannakopoulos X, et al. Microbiological quality of indoor and outdoor swimming pools in Greece : investigation of the antibiotic resistance of the bacterial isolatesint. J Hyg Environ Health 2008; 211(3-4):385-97
9-                  BeikiA, Yunesian M,Nabizadeh R, Saeedi R, Sori L, Abtahi M.Analytic assessment of microbial water quality in public swimming of Tehran in 2013. Iranian Journal of Health and Environment. 2016;9(1):15-26.
10-              Abdou Mh, Akel MM, El-Shal WI. Study of the Environmental Health Aspects of Swimming Pools in Alexandria City. El-Naggar ASJ Egypt Public Health Assoc,.2005; 80(1-2):263 – 96.
11-              Rabi A, Khader Y, Alkafajei A. Sanitary Conditions Of Public Swimming Pools In Amman, Jordan, qoulahAAInt J Environ Res Public Health; 2007, 4(4):301-6. https://www.civilica.com/Paper-NCEH06-NCEH06_114.html. Jaberi A, Sadeghi A, Mahvi A, Alizade M. Investigation of Swimming Sport Injuries Due to Swimming Pool Contamination in Mashhad.(Persian).
12-              Barikbin B, Khodadadi M, Azizi M, Aliabadi R. Study of microbial and physicochemical parameters in public swimming pools in Birjand-Iran. J Birjand Univ Med Sci. 2005; 12 (3 and 4) :9-15.(Persian).
13-              Nanbakhsh H, Hazraty KH, Rahber M. Salary S, Sayfer A. Study of funjal and parasitic contamination of public swimming pools in Urmia, Iran. Journal of Urmia University of Medical sciences. 2002; 13(2): 118-127.(Persian)
14-              Mahmoudi N, Rezaei Kalantary R, Masoumbeigi H. An Investigation into the Status of Water Quality Health Indicators of the Swimming Pools in Tehran in 2015. An Investigation into the Status of Water Quality Health Indicators of the Swimming Pools in Tehran in 2015. Ann Med Health Sci Res. 2018; 8:105-110.
15-              Amala SE. Aleru CP. Bacteriological Quality of Swimming Pools Water in Port Harcourt Metropolis. Natural Science 2016; 8:79-84.
16-              Giampaoli S, Bonadonna, L, Romano Spica, V. Nature-like swimming ponds and bathing: public health issues for congruous guidelines, Ann. Ig. 23 (2011) 435–442.
17-              LaTorre G, De Vito E, Barra M, Masala D, Tartaglia AApplicability Of The New Law Of State And Regional Agreement On Management Of Swimming Pools, Ann lg, Article In Italian,.2005;17(4): 281-8.