دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار 1398 
6. ارزیابی اثرات بهداشتی ناشی از PM2.5 در هوای شهر کرج 1391-1394

صفحه 65-76

وفا حمید؛ غلامرضا گودرزی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مریم دستورپور