مکان‌یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد شهری شهر قروه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت‌ها، شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

5 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای، شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه، دانشگاه علوم پزشکی کردستان،

6 استادیار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

7 گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای، شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تولید زباله نتیجه طبیعی زندگی جوامع بشری بوده و خطرات زیست‌محیطی ناشی از سوء مدیریت مواد زائد جامد، یکی از مشکلات اساسی است. تعیین مناطق مناسب برای دفن پسماند، از راهکارهای عمومی در مقابله با این بحران است. پژوهش حاضر با هدف یافتن مناطق مناسب دفن پسماند در شهر قروه به دلیل موقعیت خاص آن از نظر کشاورزی و معدنی انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و کمّی، برای مکان‌یابی دفن پسماند، ابتدا لایه‌های اطلاعاتی مؤثر در مکان‌یابی دفن محدوده مورد مطالعه شامل شیب، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، زمین‌شناسی، گسل، سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی، کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی، راه‌ها، صنایع و معادن و خاک شناسایی و با مراجعه به سازمان‌ها و مراکز اطلاعاتی تهیه و از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ارزیابی چندمعیاری مکانی برای تلفیق نقشه‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: در این پژوهش ابتدا فاصله از معیارهای مهم در مکان‌یابی دفن زباله بر اساس ویژگی‌های منطقه ، با کاربرد سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی به وسیله نرم افزار Expert Choice ، شناسایی ‌شده و پس از وزن‌دهی به هر کدام و تحلیل این وزن ها نقشه های هم وزن معیارهای مختلف به دست آمد.با تلفیق دو روش ارزیابی چندمعیاری ترکیب خطی - وزنی و مدل تحلیل سلسله مراتبی، تا حد قابل ‌قبولی محدوده‌های با اولویت بیشتر شامل فاصله از کانون‌های جمعیتی (شهر و روستاها)، فاصله از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی تعیین شدند.
نتیجه‌گیری: پس از استخراج لایه‌های اطلاعاتی معیارها از روی نقشه‌ها و اولویت‌بندی محدوده‌های مکان‌یابی معلوم شد. جهت شمالی شهرستان قروه با مساحت 210 هکتار، مناسب‌ترین پهنه جهت دفن پسماندهای شهری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Location of Landfill for Municipal Solid Waste in Qorveh City Using GIS and AHP

نویسندگان [English]

 • amir zareei 1
 • vahid kakapour 2
 • Jahangir abedi koupai 3
 • reza ramezani 4
 • sadegh talebi 5
 • azadeh nekouei esfahani 6
 • sirvan zareei 7
1 Graduated from Water Resources Engineering Department, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Soil Science and Engineering Department, Faculty of Agriculture, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
3 Department of Water Engineeribg, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
4 PhD, health disasters and emergencies, Health Network of Dehgolan, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
5 M.sc,Environmental and Occupational Health Group, Health Network of Qorveh, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
6 Assistant Professor, Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
7 Environmental and Occupational Health Group, Health Network of Qorveh, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Waste production is a natural consequence of human life and mismanagement of solid waste can result in environmental hazards. Determination of an appropriate location to sanitary landfill site is one of the most common ways to deal with this crisis. The purpose of this research is to find an appropriate location for landfill site in Qorveh city due to its specific location in terms of agriculture and mining.
Materials and methods: The research method in this study was descriptive, analytical and quantitative. In order to locate the landfill, firstly effective information layers in landfill site study (land use layer, rivers, roads, conservation areas, soils, groundwater, morphology, …) were identified and developed using the collected data from organizations and information centers. Finally,(GIS), (AHP) and (WLC) were used to integrate the maps.
Results: The Analytical Hierarchy Process is one of the most efficient techniques designed for multi-criteria decision making, as it enables the formulation of complex problems. Due to limitations, appropriate landfill site options were identified using GIS and used as input data for the hierarchical analysis process. Distance from population centers (towns and villages), distance from surface and groundwater sources are the most important indicators.
Conclusion: By combining two methods of multivariate Weighted Linear Combination (WLC) and Analytical Hierarchy Process(AHP) model, the most priority areas were determined with concentration on distance from population centers (towns and villages), distance from surface and groundwater resources,. After extracting the criteria information layers from the maps and prioritizing the 4-storey location ranges, it became clear that the northern direction of Qorveh city with an area of ​​210 hectares is the most suitable area for sanitary landfill of solid wastes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Site Location
 • Urban Landfill
 • GIS
 • AHP
 • Qorveh
1.Amini, M., (2006). Urban Solid Waste Disposal Location (Sari City Case Study), MSc Thesis, Tabriz University, 211 p. (Persian).
2.Bani Asadi, R, Ahmadizadeh, S, R, Ebari, B, Qomi Motazeh, AS, (2013). Determination of suitable landfills for municipal solid waste in Astara using AHP and fuzzy logic ", Environment and Development, Vol. 4, No. 8, pp. 5 to 41. (Persian).
3.Holy Memory, (2007). Disposal of Special Waste Landfill in Khorasan Razavi Province ", 5th Conference of Engineering Geology and Environmental Pollutants, Tarbiat Moallem University, pp. 113-93. (Persian).
4.Heydarzadeh, N (2001). Location of Municipal Solid Waste Disposal Site Using "GIS Master's Thesis, Tarbiat Modarres University, 190 p. (Persian).
5.Ziyari, K, Musa Khani, K, Abazar Lu, Sh, Abazar Lu, S, (2012). Location of Municipal Solid Waste Landfill Using AHP Model (Case Study of Jolfa County), Geography and Environmental Studies, Volume 1, Number 1, pp. 1111-88. (Persian).
6.Crown, M., Sadogh, M. B and Jalal Wendy, H, (2007). Application of Geographic Information Systems (GIS) in Locating Hazardous Waste Landfills. "Third National Conference on Waste Management. Pp.43-59.
7.Shamsani Fard, str. (1382). Location of municipal solid waste landfill (GIS) (Boroujerd Case Study), MSc Thesis, 191 p. (Persian).
8.Sheikh Narani, T., (2007). Location of Hazardous Waste Landfill in Qom Province, MSc Thesis, Shahroud University of Technology, p. 129. (Persian).
9.Atai M., (2010). Multi-criteria Decision Making, Shahroud University of Technology Publications, p. 333. (Persian).
10. Alistair, A. et al. (2001): The Development of a GIS Method for Location of Landfill Sitesin Ireland and Portugal. Atlantic Area Interreges- IIC Program Project Ref. EA-BLIRE-N.
11. Vastava, Sh and nathawat. 2003 selection of potentialwaste disposal sites around Ranchi urban complex usingremote sensing and GIS techniques, urban planning,map Asia conference.
12. Bani asadi, Samira and Mohammad Reza Ashrafzadeh (2009). Environmental Impact Assessment of Waste Landfill Development Project Case Study: Barshour - Shiraz, 12th National Conference on Environmental Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Persian).
13. Zayari, Nematollah et al. (2004). Environmental Studies on Selection of Landfill for Sari Landfill, Iranian Journal of Natural Resources, Volume 57, Number 2. (Persian).
14.Azimian, Sh, Ghafouri, M, H, and Hafizi Sacred, (2011). Location of municipal landfill using AHP in GIS (Neyshabour city case study), 15th congress of Iranian Geological Society, Tehran, Iran Geological Society, Tarbiat Moallem University. (Persian).
15.Asghari Moghaddam, MR (1999), Urban Geography 1 (Geomorphology), Masai Publications, Islamic Zad University of Iran. (Persian).
16.Pazizkar, Akbar and Atta Ghaffari Gilanzadeh (2006). Geographic Information System and Multi-criteria Decision Analysis, Tehran, Khome Publications. (Persian).
17.Chubano Glass, George et al. (2009). Comprehensive waste management (engineering principles and management issues). Translator; Nematollah Jafarzadeh et al., Second Edition, Khaniran Publications.
18.Hidarzadeh, Nima (2001). Location of municipal solid waste landfill using GIS for Tehran, M.Sc., Tarbiat Modarres University, Tehran. (Persian).
19.Excellent, Esfandiar (2001). Application of Hierarchical Analysis Process in Urban and Regional Planning, Tehran, Faculty of Fine Arts, No. 10.
20.Samadi, Mohammad Taghi et al. (2007). Landfill impossible location in Razan city using GIS software. 10th National Conference on Environmental Health, Hamadan, Hamadan University of Medical Sciences. (Persian).
21.Abdeli, Mohammad Ali (1372). Municipal Solid Waste Management System and its Control Methods, Waste Recycling and Conversion Organization, Tehran. (Persian).
22.Maglisi, Monireh and Hojjat Sashfan (2009). Landfill Location of Dezful City Using Geographic Information System, 12th National Conference on Environmental Health, Tehran, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. (Persian).
23.Makhdom, Majid et al. (2001). Environmental Assessment and Planning with Geographic Information Systems, Tehran, Tehran University Press. (Persian).
24.Mashkini, Abolfazl and the same Shah and Ayoub, Zoghi (2008). City and Urban Identity, Second International Conference on Premier Design, Hamedan. (Persian).
25.Nir Badi, Hadi and Mahmoud Haji Mir Rahimi (2007). Application of Hierarchical and Fuzzy Methods in Landfill Tabriz City, Tenth Conference, National Environmental Health Center, Hamadan, Hamadan University of Medical Sciences. (Persian).
26.Martin. M., 2003, Globalization, development and municipal solid waste management in third word cities, p.300. Bishnu.P. T., 2001, Public and private factors.
27.Allen A.R., Brito G., Caetano P., Costa C., Cummins V.A., Donnelly J., Fernandes C., Koukoulas K., O'Dennell V.A., Robalo C. & Vendas D. (2001) The Development of a GIS Model for the Location of landfill Sites in Ireland and Portugal. 3rd BGA Geoenvironmental Engineering Conference, Edinburgh, September 2001.
28.Ball, J.M. & Road, L. (2005). Landfill site selection. Tenth International Waste Management and landfill symposiums.pp 1250-1261.
29.Fataei, E. (2004). An introduction to solid waste management. Ardabil: Mahde Tamaddon. 14- Jiajin, Y. H. (1997). An AHP Decision Model for Facility Location Selection, Journal of the Facilities Volume 15: 32-41. (Persian).
30.Lohani, B. N., Evans J.W., Ludwig, H., Everitt, R.R., Carpenter, A. R., and Tu, S. L. (1997),. Environmental Impact Assessment for Developing.
31.Mutluturk, M. &Karaguzel, R. (2007), the landfill area quality (LAQ) classification approach and its application in Isparta, Turkey. Environmental and Engineering Geosciences 13, 229–240.