ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن سنگ گرانیت و مرمریت به روش ماتریس لئوپولدایرانی و RIAM

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسى بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى گناباد، خراسان رضوی، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، گناباد ، ایران.

4 دانشجوی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گناباد گناباد ایران

چکیده

زمینه و هدف: صرف نظر از اثرات مثبت اقتصادی، تأثیرات نامطلوب محیط زیستی معادن، ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ‌ﻣﺤﯿﻄﯽ را ضروری می­سازد، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات زیست‌­محیطی معادن سنگ گرانیت و مرمریت در استان خراسان رضوی انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، اثرات زیست‌محیطی معدن سنگ گرانیت ده‌غیبی و معدن سنگ سرخ‌سنگ چاه فالیز (مرمریت) در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بازدیدهای میدانی، اطلاعات از طریق چک‌لیست گردآوری و تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق ماتریس RIAMو لئوپولد ایرانی انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات معادن از طریق ماتریس لئوپولد، میانگین رده‌بندی کلی در تمام محیط­ها شامل فرهنگی، اقتصادی- اجتماعی، بیولوژیکی و فیزیکی 1/46- بود که بیانگر پیامدهای منفی ضعیف است. همچنین مخرب‌ترین پیامدها مربوط به محیط بیولوژیکی بود. بر اساس نتایج ماتریس RIAM، بیشترین تأثیرات منفی معدن‌کاری بر روی محیط فیزیکی- شیمیایی بود.
نتیجهگیری: فعالیت­های بهره‌برداری از سنگ گرانیت ده‌غیبی و سنگ سرخ‌سنگ چاه فالیز (مرمریت) با توجه به ماتریس RIAM در مجموع دارای اثرات منفی متوسط تا اندک بر روی محیط فیزیکی- شیمیایی و با توجه به ماتریس لئوپولد، دارای اثرات منفی اندک بر محیط­های بیولوژیکی و فیزیکی- شیمیایی می­باشد. با اعمال ملاحظات زیست‌محیطی ادامه بهره‌برداری از معدن سنگ خراسان رضوی می­توان علاوه بر تحقق اهداف توسعه ملی، اشتغال‌زایی و ایجاد تأسیسات زیربنایی را نیز دنبال کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of Granite and Marble stone quarries Using RIAM and Iranian Leopold Matrix Methods

نویسندگان [English]

  • zohre rahnamabargard 1
  • Ali Sajjadi 2
  • horiye naddaf 3
  • mahnaz kharghani 4
1 Environmental Health Engineering, Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Social Development & Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
3 Student in Environmental Health Engineering, Student Research Committee, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad
4 Student in Environmental Health Engineering, Student Research Committee Gonanbad University of Medical Sciences, Gonabad, and Iran
چکیده [English]

Background and Aim:Regardless of the positive economic effects, the adverse environmental impacts of mines make it necessary to assess environmental impacts. The purpose of this study was to determine the environmental impacts of granite and marble quarries in Khorasan Razavi province.
Materials and methods:In this descriptive-analytical study after field visits, information was collected through a checklist and data analysis was performed using RIAM and Leopold matrices.
Results:Analysis of mine information through the Leopold matrix showed that the average overall ranking in all environments including cultural, socio-economic, biological and physical was -1.46, which indicates poor negative consequences. Also, the most harmful consequences were in the biological environment. According to the results of the RIAM matrix, the most negative impacts of mining occur in the physical-chemical environment.
Conclusion:Exploration activities of the granite and marble quarries in Khorasan Razavi with respect to the RIAM matrix generally have moderate to slight negative effects on the physico-chemical environment and with respect to the Leopold matrix have minor adverse effects on the biological and physico-chemical environments. The continuation of exploitation of the Khorasan Razavi stone mine along with environmental considerations can, in addition to realizing the national development goals, lead to the creation of job opportunities and the construction of infrastructural facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental impact assessment
  • Stone Quarry
  • RIAM Matrix
  • Leopold Matrix
1.Sadeghloo T, Sojasi Ghidari H, Riahi V. Assessing eco environmental effects of mining extractive industries on the sustainability of rural areas Case: villages surrounding Zanjan cement factory. 2016(Persian).
2.Ghosh S, Jintanapakanont J. Identifying and assessing the critical risk factors in an underground rail project in Thailand: a factor analysis approach. International Journal of Project Management. 2004;22(8):633-43.
3.Rashidinejad F, Osanloo M, Rezai B. An environmental oriented model for optimum cut-off grades in open pit mining projects to minimize acid mine drainage. International Journal of Environmental Science & Technology. 2008;5(2):183-94.
4.Monjezi M, Shahriar K, Dehghani H, et al. Environmental impact assessment of open pit mining in Iran. Environmental geology. 2009;58(1):205-16.
5.Giannopoulo IP, Panias D. Sustainable development of mining and metallurgy in relation,Acta Metallurgica Slovaca12. 2006.
6.Environmental Impact Assessment in Open pit Mines, Case Study: The Sangan Iron Ore Mine in Khaf. 2017;(1):81-93.
7.Madani S, malmasi S, nezakati esmaeelzade R. Environmental Impact Assessment of Steel Plants Using Modified RIAM Method (Case Study: Tiam Steel Plant in Guilan Province). JEnv Sci Tech. 2017;19 (4):409-21 (Persian).
8.MONZAVI G, SALMANMAHINY A, YUNESI H. Impact Assessment of Candidate Landfill Sites for Zanjan City Using Improved RIAM Method. 2015(Persian).
9.Salman Mahini A, Kamyab H. Applied Remote Sensing and GIS with Idrisi. Publication of Mehrmahdis. Tehran, Iran. 596p. 2012.
10.Shoili AG, Farrokhi M, Neizehbaz H, Alizadeh H. Selection of optimum option for sludge disposal in the Guilan province of Iran using rapid impact assessment matrix (RIAM). J Water Resources and Environ Eng. 2000;3(12):288-97.
11.El-Naqa A. Environmental impact assessment using rapid impact assessment matrix (RIAM) for Russeifa landfill, Jordan. Environmental Geology. 2005;47(5):632-9.
12.Narimisa M, Ahmad Basri N. A model for environmental impact assessment of oil refinery in Iran a case study: Tehran oil refinery. 2nd international conference on environmental science and technology IPCBEE 6, IACSIT press; Singapore. 2011.
13.Muthusamy N, Rahmalingam M. Environmental impact assessment for urban planning and development using GIS. . Proceedings of the third international conference on environmental health, Chennai; India2003.
14.Shopley J, Fuggle R. Comprehensive review of current environmental impact assessment methods and techniques. J Environ Manage;(United States). 1984;18(1).
15.Pastakia CM, Jensen A. The rapid impact assessment matrix (RIAM) for . Environmental Impact Assessment Review. 1998;18(5):461-82.
16.Phillips J. Applying a mathematical model of sustainability to the Rapid Impact Assessment Matrix evaluation of the coal mining tailings dumps in the Jiului Valley, Romania. Resources, Conservation and Recycling. 2012;63:17-25.
17.Mondal M, Dasgupta B. of municipal solid waste disposal site in Varanasi using RIAM analysis. Resources, conservation and recycling. 2010;54(9):5. 41-6.
18.Leopold LB. A procedure for evaluating environmental impact: US Dept. of the Interior; 1971.
19.Makhdoum M. Evaluation model for environmental change. Journal of Environmental Studies 1982;11(0):25-34 (Persian) .
20.Aghnoum M, Makhdoum M, Feghhi J, Amiri BJ. Assessing the environmental impacts of forest management plan based on matrix and landscape degradation model. 2018.
21.Valizadeh S, Shekari Z. Evaluation of Iranian Leopold Matrix application in the Environmental Impact Assessment of solid waste management options in Birjand city. Iranian Journal of Health and Environment. 2015;8(2):249-62.
22.Mirzaei N, Nori J, Mahvi AH, Yunesian M, Malaki A. Assessment of environmental impacts produced by compost plant in Sanandaj. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2010;14(4):79-88(Persian).
23.Gholamalifard M, Mirzaei M, Hatamimanesh M, Riyahi Bakhtiari A, Sadeghi M. Application of rapid impacts assessment matrix and Iranian matrix in environmental impact assessment of municipal solid waste landfill of Shahrekord. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2014;16(1). (Persian).
24.Heidari EA, Sadeghian S. Zaveh Cement Plant Environmental Impact Assessment Using Iranian Leopold Matrix. Journal of Research in Environmental Health. 2017;3(1):84-93.
25.Sajjadi SA, Aliakbari Z, Matlabi M, Biglari H, Rasouli SS. Environmental impact assessment of Gonabad municipal waste landfill site using Leopold Matrix. Electronic physician. 2017;9(2):3714.
26.Bahrami S, Setoude A, Elmi M, Ehsanzade A. Environmental Impact Assessment of Mines Using the Pastaka Method (Case Study: North Anomaly Iron Ore Mining Bafgh. Method (Case Study: North Anomaly Iron Ore Mining Bafgh) Quarterly 2016;9(36):33-45.
27.Irimia GI, Muntean L, Malschi D. Environmental Impact Assessment of Tailing Dumps (Case Study: Lupeni Coal Mine, Jiului Valley). ProEnvironment Promediu. 2011;4(7)  .
28.Kumar KS. Environmental impact assessment of a proposed Bauxite mining using rapid impact assessment matrix method. International Journal of Applied Environmental Sciences. 2010;5(1):29-38.
29.ALIAKBARI Z, ZAREI A, AGHALARI Z. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF COAL MINE IN THE NORTH OF IRANBY THE IRAINAN LEOPOLD MATRIX. 2018.
30.Imani B, Yarmohammadi K, Asadpour Z. Environmental Impact Assessment of Yasouj Cement Factory Using RIAM and Iranian Leopold Matrix (Case Study: Tangary Village of Yasouj City). Natural hazards. 2019.