دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، پاییز 1398 
2. مقایسه و اولویت بندی روش های مختلف بی خطرسازی پسماندهای عفونی

صفحه 194-204

جواد ترکاشوند؛ مهدی فرزادکیا؛ احمد جنیدی جعفری؛ محسن حیدری؛ احمد قلخانباز


3. بررسی کارایی فرآیند فوتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات دی‌اکسیدروی در حذف 6،4،2-تری‌کلروفنول به روش سطح پاسخ

صفحه 205-216

انیس جهانتیغ؛ حسین کمانی؛ الهام نور آبادی؛ ادریس بذرافشان؛ فاطمه سنچولی؛ علی مشکینیان