نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی .گناباد، گنایاد ، ایران

2 دانشجوی دکتری آمار گرایش ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده


زمینه و هدف: .از آنجا که تهیه و توزیع مواد غذایی بهداشتی در مراکز خدمات غذایی مهم ترین نقش را در پیشگیری و ابتلای بیماری های منتقله از مواد غذایی دارد.  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آگاهی، عملکرد و نگرش بهداشت و ایمنی مواد غذایی مراکز خدمات غذایی استان کرمانشاه در زمان شیوع همه‌گیری بیماری کووید-19 انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی جهت جمع‌آوری داده­ها از پرسش‌نامه استاندارد شامل اطلاعات دموگرافیک،عملکرد آگاهی ودانش    استفاده شد.  پرسش‌نامه در 4 بخش شامل اطلاعات دموگرافیک، بخش آگاهی، نگرش و عملکرد تنظیم شد. در بخش اول اطلاعات دموگرافیک شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات، میزان درآمد، میزان سلامتی و رضایت‌مندی، بخش دوم آگاهی به‌صورت 7 سؤال 2 گزینه‌ای، بخش سوم نگرش 12 سؤال 5 گزینه‌ای و بخش عملکرد شامل 10 سؤال 5 گزینه‌ای بود. ابزار پرسش نامه استاندارد نگرش ، عملکرد و آگاهی مواد غذایی وروش کار تجزیه و تحلیل داده در دو بخش توصیفی و استنباطی با نرم افزار spss صورت گرفت.
یافته‌ها: رعایت اصول بهداشتی و ایمنی مواد غذایی می­تواند احتمال آلودگی غذاها با هرگونه پاتوژنی به‌ویژه کرونا ویروس جدید را به‌حداقل برساند. در این راستا میانگین نمره نگرش پاسخ‌دهندگان 5/3±51/67 برآورد شد. این میانگین در بخش بهداشت 7/3±48/51 و در بخش ایمنی 7/6±19/58 برآورد گردید، بنابراین نمره بخش ایمنی بالاتر از بخش بهداشت بود. میانگین نمره عملکرد پاسخ‌دهندگان 1/4±45/72 برآورد شد. این میانگین در بخش بهداشت 1/2±31/49 و در بخش ایمنی 7/2±07/65 برآورد گردید. بنابراین نمره بخش ایمنی بالاتر از بخش بهداشت بود. میانگین نمره آگاهی پاسخ‌دهندگان 8/6±71/54 برآورد شد. این میانگین در بخش بهداشت 1/2±31/49 و در بخش ایمنی 7/5±11/35 برآورد گردید، بنابراین نمره بخش بهداشت بالاتر از بخش ایمنی بود.
نتیجه‌گیری: ارزیابی آگاهی، عملکرد و نگرش بهداشت و ایمنی مواد غذایی در مراکز خدمات غذایی استان کرمانشاه در زمان شیوع همه‌گیری بیماری کووید-19، از وضعیت نسبتاً ضعیفی برخوردار است. با این‌حال اکثر پاسخ‌دهندگان از میکروارگانیسم موجود در دست و بینی، اهمیت بهداشت دست­ها قبل و حین تهیه غذا و سرو آن، درجه حرارت نگهداری غذای گرم و وضعیت میکروارگانیسم­ها در سردخانه آگاهی کافی نداشتند. این عدم آگاهی می­تواند شرایط را برای آلودگی متقابل و افزایش رشد میکروارگانیسم­های غذازاد در زمان شیوع ویروس کرونا فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of knowledge, practice and attitude of food health and safety in food service centers of Kermanshah province during the outbreak of Covid disease 19

نویسندگان [English]

 • marjan Teymouri Yeganeh 1
 • liela teymoury yeganeh 2

1 M.Sc. Student of Food Health and Safety,Gonabad University of Medical Sciences,Gonabad,Iran.

2 Ph.D student in Mathematical Statistics, Yazd University.Yazd.Iran.

چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: This study was conducted to evaluate the knowledge, practice, and attitude of food health and safety in foodservice centers in Kermanshah province during the outbreak of COVID-19.
Materials and Methods: This research is a cross-sectional study. A questionnaire was used to collect data. To determine the reliability, the questionnaire was completed twice in one week. The questionnaire was organized into four sections including demographic information, knowledge section, attitude section, and performance section. In the first part, demographic information included gender, age, level of education, income, health, and satisfaction. In the second part, 7 two-option questions on knowledge were used. In the third part, 12 questions were used with a 5-point Likert scale, and in the performance part, 10 questions were considered with a 5-point Likert scale.
Results: Observing the principles of health and food safety can minimize the possibility of contamination of food with any pathogen, especially the new coronavirus. In this regard, the mean score of the respondents' attitudes (67.51 ± 3.5) was estimated. This mean was estimated to be equal in the health sector (51.48 ± 3.7) and the safety sector (58.19± 6.7). Therefore, the safety sector score was higher than the health sector score. The mean performance score of the respondents (72.45± 4.1) was estimated. This mean was estimated to be equal in the health sector (49.31 ± 2.1) and the safety sector (65.2± 7.7). Therefore, the safety sector score was higher than the health sector score. The mean score of respondents' knowledge (54.6± 71.8) was estimated. This mean was estimated to be equal in the health sector (49.31± 2.1) and the safety sector (35.11± 5.7). Therefore, the score of the health sector was higher than the safety sector score.
Conclusion: The results of this study showed that the knowledge, practice, and attitude of food health and safety in foodservice centers in Kermanshah province at the time of the outbreak of COVID-19 were relatively weak. Most of the respondents were not sufficiently aware of the microorganisms in the hands and nose, the importance of hand hygiene before and during food preparation and serving, the temperature of hot food storage, and the status of microorganisms in the refrigerator. This lack of awareness can create the condition for cross-contamination and increased growth of food-borne microorganisms during the outbreak of COVID-19.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • AWARENESS AND PERFORMANCE
 • QUID 19
 • HEALTH AND SAFETY
 • FOOD SERVICE CENTERS
 1. Karimi M, Mazlumi M. Investigating the effect of health education on health awareness and practice of food preparation, distribution and sales centers in Yazd, Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services.1381;16:21.[ Persian]
 2.  Karimi M, Farsad M, Mazloumi S, Sadeghi,MT, Dehghani Tafti, A.  The effect of health on the knowledge and performance of food preparation and sales managers in Yazd, Journal of University of Medical Sciences and Services Shahid Sadoughi Health, Yazd, Year 11 - Append.2003; 1:22.[ Persian]
 3.  Jahed G,Golestani Far H. Vosoughi M. Chehlvanzadeh B. Dargahi A. Survey of knowledge and attitude of soldiers on duty in Malik Ashtar garrison in Arak in the field of food hygiene and safety, Journal of Food Hygiene. 2012;2(2): 91-98.[ Persian]
 4.  Rokni, N. (2002). Principles of Food Hygiene. University of Tehran Publications, Fourth Edition.[ Persian]
 5.  Kate K, Negi S, Kalagnanam J. Monitoring food safety violation reports from internet forums. Stud Health Technol Inform.2014,205,1090-4.
 6.  Drew CA, Clydesdale FM. New food safety law: effectiveness on the ground. Crit Rev Food Sci Nutr.2015;55,689-700.
 7.  Mullan B, Allom V, Sainsbury K, Monds LA. Examining the predictive utility of an extended theory of planned behaviour model in the context of specific individual safe food-handling. Appetite.2015;1:8-91.
 8. Lynch M, Painte J, Woodruff R, Braden, C.  Surveillance for foodborne-disease outbreakes United States, MMWR Surveill Summ.55:1-42.
 9.  Patil SR, Morales R, Cates S, Anderson D, Kendall D. An application of meta-analysis in food safety consumer research to evaluate consumer behaviours and practices. J Food Prot .2004;67(11):2587-2595.
 10.  Al-Shabib N.A., Mosilhey S.H, Husain F.M.  Cross-sectional study on food safety knowledge, attitude and practices of male food handlers employed in restaurants of King Saud University, Saudi Arabia. Food Control.2016; 59: 212-217.
 11.  Faour-Klingbeil D, Kuri V,Todd E. Investigating a link of two different types of food business management to the food safety knowledge, attitudes and practices of food handlers in Beirut, Lebanon. Food Control.2015; 55: 166-175.
 12.  Tabrizi J.S, Nikniaz L, Sadeghi-Bazargani H, Farahbakhsh M, Nikniaz Z.  Determinants of the food safety knowledge and practice among Iranian consumers. British Food Journal.2017; 119(2):357–65.
 13. Al-Kandari D, Al-abdeen J, Sidhu J.  Food safety knowledge, attitudes and practices of food handlers in restaurants in Kuwait. Food control.2019; 103: 103-110
 14.  Kwol VS, Eluwole KK, Avci T, Lasisi T.T. Another look into the Knowledge Attitude Practice (KAP) model for food control: An investigation of the mediating role of food handlers’ attitudes. Food Control.2020; 110: 107025.
 15.  Zarei E, Hatami H, Fekri R, Torkamannejad S, Arshi S. and Refaeian M. Knowledge, attitude and practice of health science students about the outbreak of water and foodborne diseases: a survey in Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Journal of Environmental Health Enginering.2018; 5(3): 251-263. [In Persian]
 16.  Marzban A, Rahmanian V, Shirdeli M, Barzegaran M, Baharinya S.  Knowledge, attitude, and practice about food hygiene and safety among food catering staff in Yazd. Tolooebehdasht.2019; 18(3): 57-68. [In Persian]
 17.  Jalava K. First respiratory transmitted food borne outbreak? Int J Hyg Environ Health 2020;226;113490.
 18. Ahmadi H, Iranpour S, Hadian M, Azimi A, Mahmoudian H, Esfandiari Z. Evaluation of meat and canned food factories based on the implementation of prerequisite programs for the establishment of food safety management system in Isfahan. Health Syst Res 2019: 451-6. [In Persian]
 19.  Ebdali H, Sami M, Hasanzadeh A, Ahmadi B, Esfandiari Z. Evaluation of knowledge, attitudes and practices of staff in food catering towards safety and hygiene indices. J Food Hyg 2020;10(3 (39)):15-29. [In Persian]