کمپوست همزمان لجن تصفیه‌خانة فاضلاب و انواع زائدات آلی، راهبردی برای کاهش آلودگی محیط‌زیست: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مقالات مرور سیستماتیک

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 دانشیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: با توجه‌ به اثرات سوء لجن تصفیه‌خانه فاضلاب و مشکلات زیست‌محیطی زائدات آلی، امروزه کمپوست همزمان به‌عنوان روشی جدید برای استفاده مجدد از لجن مطرح شده است تا منجر به دفع ایمن لجن و زائدات آلی شود. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی کمپوست همزمان لجن تصفیه‌خانة فاضلاب و انواع زائدات آلی جهت راهبردی برای کاهش آلودگی محیط زیست و کشاورزی انجام شد.
مواد و روش‌ها: در مطالعه مروری حاضر مقالات پایگاه‌های داده Scopus، Springer، Web of Sciences و PubMed به زبان انگلیسی و google scholar به زبان فارسی جستجو شد و پارامتر­هایی نظیر pH، نسبت کربن به نیتروژن، درصد رطوبت و زمان انجام فرآیند مورد مطالعه قرار گرفت. بدین‌منظور از کلیدواژه‌های Co-compost، wastewater treatment sludge، organic wastes، environmental pollution و agricultural و همچنین کمپوست همزمان، لجن تصفیه‌خانة فاضلاب، زائدات آلی، آلودگی محیط‌زیست و کشاورزی استفاده شد.
یافته‌ها: در بازه زمانی 2020-2011، از مجموع 38 مقاله دریافت شده ، تعداد 14 مقاله با واژه‌های مذکور یافت شد و 24 مورد از مقالات به‌دلیل اینکه فاقد واژة لجن تصفیه‌خانه بودند، 5 کتاب و 6 مقاله که در رابطه ‌با فاضلاب بودنداز مطالعه حذف شدند. بررسی مقالات نهایی نشان داد، برای بهبود فرآیند کمپوست می‌توان با کاهش اندازه مواد خام اولیه و استفاده از مواد حجیم کننده به‌منظور کاهش زمان فرآیند و همچنین اندازه‌گیری و کنترل pH، نسبت کربن به ازت و درصد رطوبت به‌صورت روزانه، به افزایش کیفیت محصول اشاره کرد.
نتیجه‌گیری: در اکثر مطالعات گذشته از مواد حجیم کننده و کاهش اندازه ذرات به‌منظور افزایش هوادهی کمپوست و کاهش زمان استفاده شده بود. مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار در فرآیند کمپوست همزمان، تنظیم pH و درجه حرارت بود. فرآیند کمپوست همزمان با کاهش اثرات سوء زیست‌محیطی لجن تولیدی تصفیه‌خانه و زائدات آلی، به‌عنوان یک فرآیند دوست‌دار محیط‌زیست سبب افزایش بهداشت و سلامت افراد جامعه می‌شود.
نوع مقاله: مروری
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-composting of wastewater treatment sludge and various types of organic wastes, a strategy to reduce pollution: a review study

نویسندگان [English]

 • sayedehfatemeh mousavi 1
 • Fathollah gholami-borujeni 2
1 M.Sc. student of Environmental Health Engineering, Students Research Committee, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: Due to the adverse effects of sewage sludge and environmental problems of organic waste, today, composting is proposed as a new method for the reuse of sludge to safely dispose of sludge and organic waste. The purpose of this study was to review the co-composting of wastewater treatment plant sludge and various organic wastes, as a strategy to reduce environmental and agricultural pollution.
Material and Methods: In the present study, articles from Scopus, Springer, Web of Science, and PubMed databases in English, and google scholar in Persian, were searched and parameters such as pH, carbon to nitrogen ratio, moisture content, and process time were studied. The keywords included "co-compost", "wastewater treatment sludge", "organic wastes", "environmental pollution", "agricultural", and "agriculture".
Results: From 2011 to 2020, 14 articles were found with the mentioned keywords. However, 24 items that did not have the keywords “wastewater treatment sludge”, as well as five books and six items related to wastewater, were excluded from the study. To improve the composting process, we can increase the quality of the product by reducing the size of the raw material and using bulking materials to reduce the processing time, as well as measuring and controlling the pH, carbon to nitrogen ratio, and daily moisture content.
Conclusion: In most previous studies, bulking agents and particle size reduction were used to increase compost aeration and reduce the processing time. The most important parameter influencing the co-composting process was the adjustment of pH and temperature. The composting process, with reducing environmental adverse effects of the sludge produced by the treatment plant and organic waste, as an environmentally friendly process, increases the health and well-being of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Co-compost
 • Sludge treatment plant
 • Organic waste
 • bulking agents
 1. Hu J, Yang Z, Huang Z, Li H, Wu Z, Zhang X, et al. Co-composting of sewage sludge and Phragmites australis using different insulating strategies. Waste Management. 2020;108:1-12.
 2. Gusain R, Pandey B, Suthar S. Composting as a sustainable option for managing biomass of aquatic weed Pistia: A biological hazard to aquatic system. Journal of Cleaner Production. 2018;177:803-12.
 3. Navaei A, Alidadi H, Najafpoor AA, Dankoob M, Yazdani M, Saghi M, et al. An Evaluation on the effects of composting plants on the environment in Iran (A review study). Environmental Health. 2016;2:38-51.
 4.  aa Najafpoor MP, R shorabi. the risk of mixed municipal waste compost production and its role in the contamination of soil. Waste Management 2008:(in persian(
 5.  Najafpoor aa PMsR. The risks of mixed municipal waste compost production and its role in the contamination of soil. Fourth National Conference on Waste Management2008 (persian).
 6.  Guerrini IA, Croce CGG, Bueno OdC, Jacon CPRP, Nogueira TAR, Fernandes DM, et al. Composted sewage sludge and steel mill slag as potential amendments for urban soils involved in afforestation programs. Urban Forestry & Urban Greening. 2017;22:93-104.
 7.  Meng L, Zhang S, Gong H, Zhang X, Wu C, Li W. Improving sewage sludge composting by addition of spent mushroom substrate and sucrose. Bioresource technology. 2018;253:197-203.
 8.  Gupta R, Garg V. Stabilization of primary sewage sludge during vermicomposting. Journal of hazardous materials. 2008;153(3):1023-30.
 9.  Golbaz S, Zamanzadeh MZ, Pasalari H, Farzadkia M. Assessment of co-composting of sewage sludge, woodchips, and sawdust: feedstock quality and design and compilation of computational model. Environmental Science and Pollution Research. 2021;28(10):12414-27.
 10.  Petric I, Helić A, Avdić EA. Evolution of process parameters and determination of kinetics for co-composting of organic fraction of municipal solid waste with poultry manure. Bioresource technology. 2012;117:107-16.
 11.  Zhao Y, Lu W, Damgaard A, Zhang Y, Wang H. Assessment of co-composting of sludge and woodchips in the perspective of environmental impacts (EASETECH). Waste Management. 2015;42:55-60.
 12.  Rashad FM, Saleh WD, Moselhy MA. Bioconversion of rice straw and certain agro-industrial wastes to amendments for organic farming systems: 1. Composting, quality, stability and maturity indices. Bioresource Technology. 2010;101(15):5952-60.
 13. Wei H, Wang L, Hassan M, Xie B. Succession of the functional microbial communities and the metabolic functions in maize straw composting process. Bioresource technology. 2018;256:333-41.
 14.  Waqas M, Nizami A, Aburiazaiza A, Barakat M, Ismail I, Rashid M. Optimization of food waste compost with the use of biochar. Journal of environmental management. 2018;216:70-81.
 15.  Ye S, Zeng G, Wu H, Liang J, Zhang C, Dai J, et al. The effects of activated biochar addition on remediation efficiency of co-composting with contaminated wetland soil. Resources, Conservation and Recycling. 2019;140:278-85.
 16. Awasthi MK, Pandey AK, Bundela PS, Khan J. Co-composting of organic fraction of municipal solid waste mixed with different bulking waste: characterization of physicochemical parameters and microbial enzymatic dynamic. Bioresource Technology. 2015;182:200-7.
 17. Lim S-S, Park H-J, Hao X, Lee S-I, Jeon B-J, Kwak J-H, et al. Nitrogen, carbon, and dry matter losses during composting of livestock manure with two bulking agents as affected by co-amendments of phosphogypsum and zeolite. Ecological Engineering. 2017;102:280-90.
 18.  Covino S, Fabianová T, Křesinová Z, Čvančarová M, Burianová E, Filipová A, et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons degradation and microbial community shifts during co-composting of creosote-treated wood. Journal of hazardous materials. 2016;301:17-26.
 19. Ch'ng HY, Ahmed OH, Kassim S, Ab Majid NM. Co-composting of pineapple leaves and chicken manure slurry. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. 2013;2(1):23.
 20.  Zeng Y, De Guardia A, Dabert P. Improving composting as a post-treatment of anaerobic digestate. Bioresource technology. 2016;201:293-303.
 21.  Wu C, Li W, Wang K, Li Y. Usage of pumice as bulking agent in sewage sludge composting. Bioresource technology. 2015;190:516-21.
 22. Wang K, Mao H, Li X. Functional characteristics and influence factors of microbial community in sewage sludge composting with inorganic bulking agent. Bioresource technology. 2018;249:527-35.
 23. Wu S, Shen Z, Yang C, Zhou Y, Li X, Zeng G, et al. Effects of C/N ratio and bulking agent on speciation of Zn and Cu and enzymatic activity during pig manure composting. International Biodeterioration & Biodegradation. 2017;119:429-36.
 24. El Jalil MH, Elkrauni H, Khamar M, Bouyahya A, Elhamri H, Cherkaoui E, et al., editors. Physicochemical characterization of leachates produced in the Rabat-Salé-Kénitra Region landfill technical center and monitoring of their treatment by aeration and reverse osmosis. E3S Web of Conferences; 2020: EDP Sciences.
 25.  Zhang J, Ying Y, Yao X, Huang W, Tao X. Degradations of Tannin and Saponin and Changes in Nutrition during Co-composting of Shell and Seed Cake of Camellia oleifera Abel. BioResources. 2020;15(2):2721-34. 
 26. Guo Y, Rene ER, Wang J, Ma W. Biodegradation of polyaromatic hydrocarbons and the influence of environmental factors during the co-composting of sewage sludge and green forest waste. Bioresource technology. 2020;297:122434.
 27.  Zhang L, Zhang J, Zeng G, Dong H, Chen Y, Huang C, et al. Multivariate relationships between microbial communities and environmental variables during co-composting of sewage sludge and agricultural waste in the presence of PVP-AgNPs. Bioresource Technology. 2018;261:10-8.
 28.  Himanen M, Hänninen K. Composting of bio-waste, aerobic and anaerobic sludges – Effect of feedstock on the process and quality of compost. Bioresource Technology. 2011;102(3):2842-52.
 29.  Cáceres R, Coromina N, Malińska K, Marfà O. Evolution of process control parameters during extended co-composting of green waste and solid fraction of cattle slurry to obtain growing media. Bioresource Technology. 2015;179:398-406.
 30.  Kebibeche H, Khelil O, Kacem M, Harche MK. Addition of wood sawdust during the co-composting of sewage sludge and wheat straw influences seeds germination. Ecotoxicology and environmental safety. 2019;168:423-30.
 31. Asses N, Farhat A, Cherif S, Hamdi M, Bouallagui H. Comparative study of sewage sludge co-composting with olive mill wastes or green residues: Process monitoring and agriculture value of the resulting composts. Process Safety and Environmental Protection. 2018;114:25-35.
 32.  Reyes-Torres M, Oviedo-Ocaña E, Dominguez I, Komilis D, Sánchez A. A systematic review on the composting of green waste: Feedstock quality and optimization strategies. Waste Management. 2018;77:486-99.
 33.  Zhang L, Sun X. Addition of fish pond sediment and rock phosphate enhances the composting of green waste. Bioresource technology. 2017;233:116-26.
 34. Toledo M, Márquez P, Siles J, Chica A, Martín M. Co-composting of sewage sludge and eggplant waste at full scale: Feasibility study to valorize eggplant waste and minimize the odoriferous impact of sewage sludge. Journal of environmental management. 2019;247:205-13.
 35.  López M, Soliva M, Martínez-Farré FX, Bonmatí A, Huerta-Pujol O. An assessment of the characteristics of yard trimmings and recirculated yard trimmings used in biowaste composting. Bioresource technology. 2010;101(4):1399-405.
 36.  Mokhtari M, Salehi Vaziri A, Zareyi T, Jalili M. An Investigation on Feasibility of Composting of Yazd WWT Dewatered Sludge with Windrow Method Using Different Treatments. Iranian Journal of Health and Environment. 2017;9(4):493-502.
 37.  Rawoteea SA, Mudhoo A, Kumar S. Co-composting of vegetable wastes and carton: Effect of carton composition and parameter variations. Bioresource technology. 2017;227:171-8.
 38.  Vandecasteele B, Willekens K, Steel H, D’Hose T, Van Waes C, Bert W. Feedstock mixture composition as key factor for C/P ratio and phosphorus availability in composts: role of biodegradation potential, biochar amendment and calcium content. Waste and biomass valorization. 2017;8(8):2553-67.
 39.  Yeh CK, Lin C, Shen HC, Cheruiyot NK, Camarillo ME, Wang CL. Optimizing food waste composting parameters and evaluating heat generation. Applied Sciences. 2020;10(7):2284.
 40.  Alidadi H, Najafpoor AA. Determining the compost maturity time in biosolids of municipal wastewater treatment plant. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2011;21(85):85-90.
 41. Esperón F, Albero B, Ugarte-Ruíz M, Domínguez L, Carballo M, Tadeo JL, et al. Assessing the benefits of composting poultry manure in reducing antimicrobial residues, pathogenic bacteria, and antimicrobial resistance genes: a field-scale study. Environmental Science and Pollution Research International. 2020.
 42.  Şevik F, Tosun İ, Ekinci K. Composting of olive processing wastes and tomato stalks together with sewage sludge or dairy manure. International journal of environmental science and technology. 2016;13(5):1207-18.
 43.  Karak T, Bhattacharyya P, Paul RK, Das T, Saha SK. Evaluation of composts from agricultural wastes with fish pond sediment as bulking agent to improve compost quality. Clean–Soil, Air, Water. 2013;41(7):711-23.
 44.  Cáceres R, Malińska K, Marfà O. Nitrification within composting: a review. Waste Management. 2018;72:119-37.
 45.  Khadra A, Ezzariai A, Merlina G, Capdeville M-J, Budzinski H, Hamdi H, et al. Fate of antibiotics present in a primary sludge of WWTP during their co-composting with palm wastes. Waste Management. 2019;84:13-9.
 46.  Jafarzadeh haghighi fard n, Abbasi m, Alivar babadi r, Bahrani h, Mirzaie a, Ravanbakhsh m. Cocomposting Of Green Waste And Wastewater Dewatering Sludge Of Wastewater Treatment Plant (Chonibieh) In West Of Ahvaz- Iran. Water and soil science (journal of science and technology of agriculture and natural resources). 2015;19(71)
 47. Zhang L, Sun X. Influence of bulking agents on physical, chemical, and microbiological properties during the two-stage composting of green waste. Waste Management. 2016;48:115-26.
 48.  Zhang M, He L-Y, Liu Y-S, Zhao J-L, Zhang J-N, Chen J, et al. Variation of antibiotic resistome during commercial livestock manure composting. Environment International. 2020;136:105458.
 49. Gómez-Silván C, Andersen GL, Calvo C, Aranda E. Assessment of bacterial and fungal communities in a full-scale thermophilic sewage sludge composting pile under a semipermeable cover. Bioresource Technology. 2020;298:122550.
 50.  Jalili M, Mokhtari M, Eslami H, Abbasi F, Ghanbari R, Ebrahimi AA. Toxicity evaluation and management of co-composting pistachio wastes combined with cattle manure and municipal sewage sludge. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2019;171:798-804.
 51. Jonidi Jafari A, Farzadkia M, Gholami M, mohagheghi m. Evaluation of Ciprofloxacin Degradation during Composting Process. Journal of health research in community. 2018;3(4):1-11.
 52.  Asgari A, Nabizadeh R, Mahvi AH, Nasseri S, Dehghani MH, Nazmara S, et al. Biodegradation of total petroleum hydrocarbons from acidic sludge produced by re-refinery industries of waste oil using in-vessel composting. Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2017;15(1):3.
 53.  Qian X, Sun W, Gu J, Wang X-J, Sun J-J, Yin Y-N, et al. Variable effects of oxytetracycline on antibiotic resistance gene abundance and the bacterial community during aerobic composting of cow manure. Journal of hazardous materials. 2016;315:61-9.