ساختاردهی مسئله تعارضات مدیریت پسماند بیمارستانی با ترکیب رویکردهای تئوری درام و استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دکتری گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: پسماندهای بیمارستانی بعد از رادیواکتیو، به‌عنوان دومین پسماندهای خطرناک مطرح هستند. اگرچه این موضوع، سلامت شهروندان و محیط‌زیست را تهدید می‌کند، ولی اختلاف‌نظر بین نهادهای متولی، مدیریت پسماندهای بیمارستان را با مشکل جدی مواجه کرده است. مدیریت نامناسب از یک‌سو و افزایش حجم این پسماندها به سبب شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، ضرورت پرداختن به این موضوع را دوچندان نموده است.  ، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و ساختاردهی تعارضات و تناقضات میان ذی‌نفعان این مسئله انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه، ابتدا با استفاده از رویکرد استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه، مشارکت‌کنندگان مسئله شناسایی شدند. سپس با ترسیم نمودار قدرت-علاقه بازیگران اصلی تعیین  و در نهایت با استفاده از تئوری درام، تقابل و تعارض بازیگران در این مسئله ساختاردهی گردید.
یافتهها: با توجه به اولویت‌ها و گزینه‌های تصمیم 5 بازیگر اصلی در میز مذاکره، عدم همکاری و کشمکش زیادی بین آنها وجود داردشت. بیشترین کشمکش میان سازمان‌های پسماند و بیمارستان­ها شکل گرفت و مهم‌ترین نوع معضل بین سازمان‌ها، معضل رد گزینه­های یکدیگر بود.
نتیجهگیری: تعارضات ناشی از معضل رد گزینه­ها را می­توان به‌نوعی بهترین نوع از تعارض دانست که با مصالحه و همکاری سازمان‌ها با یکدیگر می­توانند بهبود در مسئله را ایجاد کنند. در این حالت با مذاکره، اندکی انعطاف‌پذیری و سازش در مورد گزینه­های موجود و یا با اندکی تغییر و نوآوری در ارائه گزینه­های جدیدتر، می­توان این تعارضات را به همکاری تبدیل نمود.
نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structuring the problem of hospital waste management conflicts by combining drama theory and Journey Making

نویسندگان [English]

  • mahdi abedini 1
  • toraj karimi 2
  • Adel Azar 3
  • farzane khosravani 4
1 Ph.D Student, Department of Industrial Management, Faculty of Management, College of Farabi, , University of Tehran, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.
3 Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 PhD in Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: Hospital waste is the second most hazardous waste after radioactive waste. Although this waste threatens the health of citizens and the environment, disagreements between responsible organizations have made the management of hospital waste a serious problem. Inefficient management of this waste and the increase of its volume due to the spread of the coronavirus disease have increased the need to study this issue. So, this issue in the country requires accurate scientific, practical, and technical frameworks calculated according to the waste management law and relevant executive regulations. Therefore, in this study, to improve the inter-organizational problems of waste management, the conflicts and contradictions between the stakeholders of this issue were studied and structured.
Materials and Methods: In this paper, participants were first identified using the journey-making method. Then, by drawing a power-interest diagram, the role of each participant was determined, and the main actors were identified. Next, the problem of hospital waste management actors was structured by the drama theory.
 Results: The results showed that according to the priorities and decision options of the five main actors at the negotiating table, there are many problems of non-cooperation and conflict between them. The most conflict is formed between waste organizations and hospitals and the most important type of problem between organizations is the problem of rejecting each other's options.
Conclusion: Conflicts caused by rejection dilemmas can be considered the best type of conflict that can be improved by compromise and cooperation of organizations with each other. In this situation, these conflicts can be turned into cooperation by negotiating, flexibility, compromise, and of course, innovation in offering newer options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital Waste Management
  • Problem Structuring
  • Inter-organizational conflict
  • Drama Theory
  • Journey Making
1- Renju Rajan Delvin T.Robin Vandanarani M. (2019) Biomedical waste management in Ayurveda hospitals – current practices and future prospective, Volume 10, Issue 3, Pages 214-221.
2- Babanyara Y, Ibrahim D. Garba T, Bogoro A, Abubakar M. (2013) Poor Medical Waste Management (MWM) practices and its risks to human health and the environment: a literature review. Int J Environ Ealth Sci Eng:11(7): 1-8
3- Cesaro a, Belgiorno v. (2015) Medical waste generation and management in different sized facilities, Proceedings of the 14th International Conference on Environmental Science and Technology Rhodes, Greece.
4- Chen Liu, H., Xin You, J. and Lu., CH., (2015). Assessment of health-care waste disposal methods using a VIKOR-based fuzzy multi-criteria decision making method, Renewable and sustainable energy Reviews, 41, pp. 932-942.
5- Fahimi Hamid Abad E, Alighadri M, Rahmani K. (2019) Assessment of Medical Waste Management (A Case Study of Hospitals in Ardabil). j.health; 10 (2) :205-215
6- Alimohammadi Mahmood, Yousefi Mahmood, Azizi Mayvan Fatemeh, Taghavimanesh Vahid, Navai Hossein, Mohammadi Ali Akbar (2018) Dataset on the knowledge, attitude and practices of biomedical wastes management among Neyshabur hospital’s healthcare personnel, Data in Brief Volume 17, Pages 1015-1019
7- Saeb Keyvan, Kardar Saeed, Salehi Farah, Ali Doust Shohreh. (2017) Evaluation of hospital waste management system with emphasis on decontamination method (Case study: Sari hospitals in 2014). Environmental Science and Technology.; 19 (3): 113-127. 34 (in Persian)
8- Alemayehu T, Worku A, Assefa N. (2015) Community risk perception on healthcare wastes in hospitals and health centres of Eastern Ethiopia. Science Journal of Public Health; 3(1): 37-43.
9- Farzadkia M, Emamjomeh M, Golbaz S, Sajadi H. (2015) An investigation on hospital solid waste management in Iran. Global NEST Journal;17(4):771-83. Liao Shu-Hsien (2008) "Problem structuring methods in military command and control", Expert Systems with Applications, Vol. 35, No. 3, pp 645-653.
10- Jie Peng MM, Xunlian Wu, Rongli Wang MM, CuiLi MM, Qing Zhang BM, Daiqing Wei MD (2020) Medical waste management practice during the 2019-2020 novel corona virus pandemic: Experience in a general hospital, American Journal of Infection Control, Volume 48, Issue 8, Pages 918-921
11- Mardani S, Alimohammadzade Kh, Maher A, Hoseini SM, Yaghmaeian K. (2019) Ranking the hospitals in terms of hospital waste reduction criteria case study: educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBUMS). Iranian Journal of Health and Environment.;12(2):217-34 (in Persian)
12- Gregory, Amanda, Atkins Jonathan, Midgley Gerald, Hodgson Anthony. (2020). Stakeholder Identification and Engagement in Problem Structuring Interventions. European Journal of Operational Research. Volume 283, Issue 1, Pages 321-340
13- Ilyas Sadia, Rajiv Ranjan, Srivastava, Hyun jung Kim (2020) Disinfection technology and strategies for COVID-19 hospital and bio-medical waste management Science of The Total Environment, Volume 749, 20, 141652
14- Amariglio Alex, Depaoli Daniela (2020) Waste management in an Italian Hospital's operating theatres: An observational study, American Journal of Infection Control, Available online 11
15- Zamparas M., Kapsalis V.C., Kyriakopoulos G.L., Aravossis K.G., Kanteraki A.E., Kalavrouziotis I.K., (2019) Medical waste management and environmental assessment in the Rio University Hospital, Western Greece, Sustainable Chemistry and Pharmacy, Volume 13, 100163.
16- Gorgani J, Nabizadeh R, Gholami M, Pasalari H, Yegane Badi M, Farzadkia M, (2019). Hospital wastes management in Mazandaran Province with emphasis on genotoxic waste management. Iranian Journal of Health and Environment. 2019;12(3):351-64. (in Persian).
17- Shi H, Liu H-C, Li P, Xu X-G. (2017) An integrated decision making approach for assessing healthcare waste treatment technologies from a multiple stakeholder. Waste Management; 59:508-17.
18- Lu C, You J-X, Liu H-C, Li P. (2016) Health-care waste treatment technology selection using the interval 2-tuple induced TOPSIS method. International Journal of Environmental Research and Public Health.13(6):562.
19- Nie Li, Zhong Qiao, Huan Wu. (2014) Medical Waste Management in China: A Case Study of Xinxiang. Journal of Environmental Protection;5:803-10.
20- Liu H-C, Wu J, Li P. (2013) Assessment of health-care waste disposal methods using a VIKOR-based fuzzy multi-criteria decision making method. Waste Management; 33(12): 2744-51.
21- Yalpanian, Ali Akbar and Ismaili, Maryam (2018) A Study of Management Challenges and Strategies in the Field of Hospital Waste in Iran, The First National Conference on New Studies and Research in the Field of Environmental and Management Sciences, Mashhad. (in Persian)
22- Baharvandi, Narjes and Amrayi, Mohammad (2018) A Study of Opportunities and Challenges of Hospital Waste Management, 11th National Conference on Health Sciences, Tehran. (in Persian)
23- Lumineau, F., Eckerd, S., & Handley, S. (2015). Inter-organizational conflicts. Journal of Strategic Contracting and Negotiation, 1(1), 42–64.
24- Wu, G., Zhao, X. and Zuo, J. (2017), Effects of inter-organizational conflicts on construction project added value in China, International Journal of Conflict Management, Vol. 28 No. 5, pp. 695-723.
25- Wu, A., Zhong, X. and Song, D. (2020), Entrepreneur’s political involvement and inter-organizational conflict resolution in China’s transition economy, International Journal of Conflict Management, Vol. 31 No. 3, pp. 353-371.
26- Galati F. Bigliardi B., Galati R., Petroni G. (2019) Managing structural inter-organizational tensions in complex product systems projects: Lessons from the Metis case, Journal of Business Research, xxx (xxxx) xxx–xxx
27- Azar A, Najafi Tavana S, Mohammadi H. Confrontation Analysis in natural gas extraction from shared field between Iran and Qatar:Drama Theory approach. IQBQ. 2016; 20 (3) :25-51. (in Persian)
28 - Xu H., Kilgour D. M., Hipel K. W., Kemkes G. (2010) "Using matrices to link conflict evolution and resolution in a graph model", European Journal of Operational Research, Vol. 207, No. 1, pp. 318-329.
29- Khosravani Farzaneh, Azar Adel, Khodadad Hosseini Seyed Hamid (2016) Strategy Making Problem Structuring with JOURNEY Making and Drama Theory (Case Study: Green Gas Supply Chain), Journal of Modern Research in Decision Making, 1(1), 103-138 (in Persian)
30- Simatupang Togar (2011) A drama theory analysis of supply chain Collaboration, Int. J. Collaborative Enterprise, Vol. 2, Nos. 2/3, 129-146.
31-Azar Adel, Khosravani Farzaneh, Jalali Reza (2019) Research in Soft Operations: Problem Structuring Approaches, Industrial Management Organization Publication, Fourth Edition, Tehran.
32- Bryant J. (2003) The six dilemmas of collaboration: Inter-organizational relationships as drama, Chichester, U.K.: Wiley. 33- Eden C., Ackermann F. (2013) "Making strategy: The journey of strategic management", Sage
34- Howard N. (1994a) " Drama theory and its relation to game theory", Part 1: dramatic resolution vs. rational solution. Group Decision and Negotiation, 3(2),pp. 187-206
35- Mingers J., Rosenhead J. (2001) Rational analysis for a problematic world revisited, Vol. 1, John Wiley and Sons Ltd. 36- Azar A., Khosravani F., Siahkali Moradi J. (2014) "From rational to emotional decision making: Game theory and drama theory", The 7th International Conference of Iranian Operations Research Society, Semnan, Iran, (In Persian).
37- Bryant James William (2015) Acting Strategically Using Drama Theory, CRC Press; 1st Edition.
38- Howard N. (2004, June) Resolving conflicts in a tree: Drama theory in the extensive form, In Analysing Conflict and its Resolution, Proceedings of a Conference of the Institute of Mathematics and its Applications. IMA, Southend-on-Sea, Vol. 173.
39- Prokesch, Tobias; von der Gracht, Heiko; Wohlenberg, Holger (2015). "Integrating prediction market and Delphi methodology into a foresight support system — Insights from an online game". Technological Forecasting and Social Change. 97: 47–64.