بررسی اپیدمیولوژی طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا در استان کردستان

نوع مقاله : Research Paper

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: امروزه به دلایل متعدد بیماری های منتقله از آب و غذا و طغیان های ناشی از آن در دنیا رو به گسترش است. این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل داده های شیوع بیماری های منتقله از آب و مواد غذایی در استان کردستان انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه، نوعی مطالعه توصیفی- تحلیلی است که طغیان های گزارش شده طی سال های 1390- 1396 را در استان کردستان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در این مطالعه ارتباط نسبت طغیان های گزارش شده به تفکیک منبع طغیان (آب یا غذا) با متغیرهای مورد مطالعه از جمله سن، جنس، عامل بیماری، منطقه، محل وقوع طغیان، زمان وقوع طغیان، دارای شبکه توزیع آب آشامیدنی و وضعیت کلرزنی با استفاده از کای اسکوائر مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام آنالیزهای آماری نرم افزار STSTA ورژن 13 مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: طبق نتایج این مطالعه از مجموع 390 طغیان گزارش شده طی دوره پژوهش، (08/23درصد)90 مورد ناشی از آب، (92/66 درصد)261 مورد ناشی از غذا و (10درصد) 39 مورد با منبع نامشخص ارزیابی گردید. از نظر محل سکونت (67/76درصد)69 مورد از طغیانهای ناشی از آب در روستاها و (33/23 درصد) 21 مورد در مناطق شهری اتفاق افتاده درحالیکه (32/56 درصد)147 مورد از طغیانهای ناشی از غذا در مناطق شهری و (68/43 درصد) 114 مورد در مناطق روستایی رخ داده و بین وقوع طغیانها و محل سکونت در شهر و روستا ارتباط معناداری وجود داشت(P value<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، رعایت بهداشت مواد غذایی در تهیه و پخت غذا و نظارت بر تامین آب آشامیدنی سالم، نقش به سزایی در کاهش میزان شیوع طغیانهای ناشی از آب و غذا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiological study of the outbreak of waterborne and foodborne diseases in Kurdistan province

نویسنده [English]

  • leila ebrahimzadeh
MSc of Environmental Health Engineering, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Nowadays, because of several reasons, the incidence of waterborne and foodborne diseases is increasing in the world. Hence, this study was conducted to analyze the data on the prevalence of waterborne and foodborne diseases in Kurdistan province.
Materials and Methods: This study was a descriptive analytical study that analyzed the outbreaks reported in Kurdistan province from 2011 to 2017. In this study, Chi-square test was applied to assess the relationships between the sources of the outbreaks (water or food) and the studied variables, including age, sex, cause of disease, region, place of outbreak, time of outbreak, status of drinking water distribution network, and status of chlorination. STSTA software Version 13 was used to perform the statistical analysis.
Results: According to the results of this study, of a total of 390 outbreaks reported during the studied period, 90 cases (23.08%) were caused by water, 261 cases (66.92%) were caused by food, and 39 cases (10%) had an unknown source. Concerning the location, of all cases of waterborne outbreaks, 69 cases of outbreaks (76.67%) occurred in rural areas and 21 cases of outbreaks (23.33%) occurred in urban areas. On the other hand, of all cases of foodborne outbreaks, 147 cases of outbreaks (56.32%) occurred in urban areas and 114 cases of outbreaks (43.68%) occurred in rural areas and there was a significant relationship between the outbreak and the location of residence in the city or village (P-value <0.001).
Conclusion: Based on the results of this research, observing food hygiene during the preparation and cooking of food and supervising the supply of healthy drinking water have a significant role in reducing the prevalence of waterborne and foodborne outbreaks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outbreak
  • waterborne and foodborne diseases
  • Kurdistan
1. Marino DD. Water and food safety in the developing world: global implications for health and nutrition of infants and young children. Journal of the American Dietetic Association. 2007; 107(11): 1930-4. 
2. Ashbolt NJ. Microbial contamination of drinking water and disease outcomes in developing regions. Toxicology. 2004; 198(1-3): 229-38.
 3.  Kindhauser MK. Global defence against the infectious disease threat. Communicable Diseases 2002. World Health Organization, Geneva. 2003: 1-231. 
4. Jones TF, Imhoff B, Samuel M, Mshar P, McCombs KG, Hawkins M, Deneen V, Cambridge M, Olsen SJ, Emerging Infections Program FoodNet Working Group. Limitations to successful investigation and reporting of foodborne outbreaks: an analysis of foodborne disease outbreaks in FoodNet catchment areas, 1998–1999. Clinical infectious diseases. 2004; 38(Supplement_3): S297-302. 
5. Broner S, Torner N, Dominguez A, Martinez A, Godoy P; The Working Group for the Study of   Outbreaks of Acute Gastroenteritis in Cataloniathe. Sociodemographic inequalities and outbreaks of foodborne diseases: An ecologic study. Food Control. 2010; 21(6): 947-51. 
6. Guidelines for strengthening a National Food Safety program: WHO/FNU/FOS, 1996. 
7. CDC. Surveillance for foodborne-disease outbreaks--United States, 1998--2002. In: Surveillance Summaries, MMWR 2006; 55(No. SS-10); 1-34. 
8. Soltan Dallal M M, Motalebi S M, Masoumi Asl H, Rahimi Forushani A, Sharifi Yazdi M K, Rajabi Z et al. Analysis of epidemiological data of foodborne outbreak reported in Iran. Tehran University Medical Journal. 2015; 72(11): 7808. 
9. Talaeia M, Holakouie-Naieni K, Rahimi ForoushanibA, Masoumi Asl H. Knowledge, attitude and practice of people about foodborne outbreak in Isfahan city, Iran. Journal of Food Safety and Hygiene. 2015; 1(2): 39-45. 
10. Murphree R, Garman K, Phan Q, Everstine K, Gould LH, Jones TF. Characteristics of foodborne disease outbreak investigations conducted by Foodborne Diseases Active Surveillance Network (FoodNet) sites, 2003–2008. Clinical infectious diseases. 2012; 54(suppl_5): S498-503. 
11. Asl HM, Gouya MM, Soltan-dallal MM, Aghili N. Surveillance for foodborne disease outbreaks in Iran, 2006-2011. Medical journal of the Islamic Republic of Iran.
2015; 29(3): 285. 
12. World Health Organization. Foodborne disease outbreaks: guidelines for investigation and control. World Health Organization, 2008. 
13. Alerte V, Cortés SA, Díaz JT, Vollaire JZ, Espinoza MM, Solari VG, Cerda JL, Torres MH. Foodborne disease outbreaks around the urban Chilean areas from 2005 to 2010. Revista chilena de infectologia: organo oficial de la Sociedad Chilena de Infectologia. 2012; 29(1): 26-31.
 14. Kozak GK, MacDonald D, Landry L, Farber JM. Foodborne outbreaks in Canada linked to produce: 2001 through 2009. Journal of food protection. 2013; 76(1): 173-83. 
15. Moon S, Sohn IW, Hong Y, Lee H, Park JH, Kwon GY, Lee S, Youn SK. Emerging pathogens and vehicles of food-and water-borne disease outbreaks in Korea, 2007–2012. Osong public health and research perspectives. 2014; 5(1): 34-9. 
16. CDC. Surveillance for foodborne-disease outbreaks--United States, 2001--2002. In: Surveillance Summaries, MMWR 2004; 53(No. SS-08); 23-45. 
17. Pires SM, Vieira AR, Perez E, Wong DL, Hald T. Attributing human foodborne illness to food sources and water in Latin America and the Caribbean using data from outbreak investigations. International Journal of Food Microbiology. 2012; 152(3), 129-138. 
18. Health Protection Agency Centre for Infections. Communicable disease and health protection quarterly review: January to March 2005: from the Health Protection Agency Centre for Infections. Journal of public health (Oxford, England). 2005; 27(3):303-7. 
19. Yoder J, Roberts V, Craun GF, Hill V, Hicks LA, Alexander NT, Radke V, Calderon RL, Hlavsa MC, Beach MJ, Roy SL. Surveillance for waterborne disease and outbreaks associated with drinking water and water not intended for drinking--United States, 2005-2006. Morbidity and mortality weekly report. Surveillance summaries (Washington, DC: 2002) 2008; 57(9): 39-62. 
20. Maunula L, Miettinen IT, Von Bonsdorff CH. Norovirus outbreaks from drinking water. Emerging infectious diseases. 2005; 11(11): 1716. 
21. Rangel JM, Sparling PH, Crowe C, Griffin PM, Swerdlow DL. Epidemiology of Escherichia coli O157: H7 outbreaks, united states, 1982–2002. Emerging infectious diseases. 2005; 11(4): 603.