ارزیابی ایمنی مدیریت تامین و توزیع آب آشامیدنی شهر تربت جام با استفاده از نرم افزار WSP-QA TOOL

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران

2 مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران

3 دانشجوی دکتری، مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار،گروه مهندسی بهداشت محیط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تضمین پایداری کمی و کیفی آب آشامیدنی در سیستم های آبرسانی یکی از ارکان اساسی برنامه های مدیریت کیفیت آب می باشد. برنامه ایمنی آب رویکردی نظام مند بوده که با تاکید بر پیشگیری از آلودگی آب از حوزه آبریز تا نقطه مصرف، تضمین کننده تأمین مداوم آب سالم برای مصرف کنندگان می باشد.
موادو روش ها: در این مطالعه از نرم افزار WSP-QA TOO به عنوان یک راهنما به منظور ارزیابی وضعیت ایمنی و شناسایی نقاط آسیب پذیر سیستم آبرسانی شهر تربت جام استفاده گردید. به این منظور اطلاعات ضروری هم راستا با رویکرد WSP، با استفاده از مستندات موجود در شرکت آب و فاضلاب و سازمان های مربوطه و مصاحبه با کارشناسان این سازمان ها تکمیل و آنالیز آنها توسط نرم افزار در محیط اکسل صورت گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با کسب 159 امتیاز از مجموع امتیازات بررسی شده، تنها 14/36% مطابقت بین رویکرد موجود در سیستم آبرسانی شهر تربت جام با رویکرد ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت وجود دارد. که در این میان، مرحله دستورالعمل های مدیریتی با 67/66 %، بیشترین و تشکیل گروه WSP با 10 % کمترین میزان اجرای هماهنگ با برنامه را به خود اختصاص داده است.
نتیجه گیری: به دلیل کارایی ناکافی رویکرد مرسوم کنترل کیفیت آب که به جای پیشگیری از ایجاد آلودگی تنها به تشخیص آن می پردازد، پتانسیل ایجاد آلودگی های مختلف در سامانه آبرسانی به خصوص از طریق نقاط آسیب پذیر سیستم وجود دارد. بنابراین برنامه ریزی به منظور اجراء و توسعه برنامه ایمنی آب به عنوان یک روش اساسی برای رسیدن به هدف سلامت آب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

safety Assessment of Supply and Distribution Management of Drinking Water in Torbat Jam using WSP-QA TOOL Software

نویسندگان [English]

  • mina mortazavi 1
  • taher shahryari 2
  • farzaneh fanaei 3
  • Behnam Barikbin 4
1 MSc Student in Environmental Health Engineering, School of Public Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
2 Lecturer, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
3 PhD. Student, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Social Determinants of Health Research Center, School of Public Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: One of the fundamental factors of water quality management plan is being guaranteed the qualitative and quantitative stability of fresh water in water supply systems. Water safety plan is a systematic approach that guarantees the constant supply of drinking water emphasizing the prevention of water pollution from catchment to the consumer.
Material and methods: WSP-QA TOOL is employed as an instruction in order to assess the safety circumstance and identify vulnerability of water supply system in Torbat Jam; so that the necessary information aligned with WSP approach was provided based on current evidence of water and waste water company and related organization and interviewing experts and then it was analyzed in Excel.
Results: The results of this study showed that by obtaining 159 scores of the total score evaluated, only 36.14% of the accordance between the approach in Torbat Jam city water supply system and the approach proposed by the World Health Organization. Among this, the management procedures with 66.67% and the formation of the WSP team with the 10%, has dedicated the highest and lowest amount of the coincided implementation with the plan, respectively.
Conclusion: Because of the inadequacy of the conventional water quality control approach, which instead of preventing contamination only detects it, has the potential to cause various contamination in the water supply system, especially through vulnerable system. Therefore, planning to implement and develop a water safety plan as a basic method for reaching the goal of water health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drinking water
  • water safety plan
  • Torbat jam
  • Water Quality
  • vulnerable points
1. Zazouli MA, Blark D, Mahdavi Y, Karim Nejad F. A survey on satisfaction rate of drinking water quality in sari county in 2013. Tabriz university of medical sciences. 2013. 
2. Seyed Morteza Hosseiny R. Improving Water Management Based on Human Rights Approaches. Iran-Water Resources Research. 2017;14(1):25-31.
 3. Soleymani Malekan M, Rashidi Mehrabadi A, Jalali Gh, Fazeli M, Ebrahimnejad  M. Risk Analysis in Water Treatment  Plant Using  FAHP: case study of 3 and 4 water treatment plants in the Tehran; Iran. Proceedings of the national Symposium on Water Crisis;2013 May. 15-6. 
4. Propper CW, D. The use and usefulness of performance measures in the public sector. Oxford Review of Economic Policy. 2003;19(2):250-67.
 5. World Health Organization. water safety plans managing drinking-water quality from catchment to consumer. Prepared by Annet Davison and et al. Water, Sanitation and Health Protection and the Human Environment World Health Organization. Geneva, 2005. 
6. Rocha-Melogno L, Yoo R, Broesicke O, Kallergis A, Garcia J, Herbas E, et al. Rapid drinking water safety estimation in cities: Piloting a globally scalable method in Cochabamba, Bolivia. The Science of the total environment. 2019;654:1132-45. 
7. Mosaferi M, RastgooS. Water Quantity and Quality Risk Assessment of Urban Water Supply Systems with Consideration of Uncertainties. Journal of Water & Wastewater. 2013;4:2-14.
 8. Setty KE, Enault J, Loret JF, Puigdomenech Serra C, MartinAlonso J, Bartram J. Time series study of weather, water quality, and acute gastroenteritis at Water Safety Plan implementation sites in France and Spain. International journal of hygiene and environmental health. 2018;221(4):714-26.
 9. Zhang C, Guo S, Zhang F, Engel BA, Guo P. Towards sustainable water resources planning and pollution control: Inexact joint-probabilistic double-sided stochastic chance-constrained programming model. The Science of the total environment. 2019;657:73-86. 
10. Ferrero G, Setty K, Rickert B, George S, Rinehold A, DeFrance J, et al. Capacity building and training approaches for water safety plans: A comprehensive literature review. International journal of hygiene and environmental health. 2019.
 11. Baum R, Amjad U, Luh J, Bartram J. An examination of the potential added value of water safety plans to the United States national drinking water legislation. International journal of hygiene and environmental health. 2015;218(8):677-85. 
12. Emma E. Ezenwaji POP-E. Water Safety Plan as a Tool for
Improved Quality of Municipal Drinking Water in  Nigeria. Journal of Environmental Protection. 2014(5):997-1002. 
13. JM V. A strategic approach for water safety plans implementation in Portugal. Water Health. 2011;9(1):10716. 
14. Nijhawan A JP, Sargaonkar A, Labhasetwar PK. Implementation of water safety plan for a large-piped water supply system. Environ Monit Assess 2014:5547-60. 
15. Tavasolifar A, Bina B, Amin M.M, Ebrahimi A, Jalali M. Implementation of hazard analysis and critical control points in drinking water supply system. Int Env Health Eng. 2012:1-7. 
16. Eslami A, Ghaffari M, Barikbin B, Fanaei F. Assessment of safety in drinking water supply system of Birjand city using World Health Organization’s water safety plan. Environ. health eng. manag.. 2018; 5 (1) :39-47.
 17. Ding X, Zhu Q, Zhai A, Liu L. Water quality safety prediction model for drinking water source areas in Three Gorges Reservoir and its application. Ecological Indicators. 2019;101:734-41. 
18. Yunesian M, Shariati M, Zamani Gh. Views and challenges regarding formation of new «Vice-Chancellor of Health» in Tehran University of Medical Sciences - a Delphi study. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2005; 3 (1): 9-20. 
19. gholami M, boodaghi S, babaloo I. Assessment of water safety plan in Khoy city based on step by step risk management new approach. Proceedings of the 14th National Conference on Environmental Health; 2011 Nov 1-3; Yazd, Iran.  Available from: https://www.civilica.com/Paper-NCEH14NCEH14_067.html. 
20. Eslami A, Ghaffari M, Sohbatloo V, Fanaei F. Safety Assessment of Zanjan Drinking Water System Using Water Safety Plan. Journal of Human, Environment and Health Promotion. 2017;2(3):138-46. 
21.  Eslami A. Barikbin B.Ghaffari M.Fanaei F.Assessment of Water Safety Plan (WSP) Implementation and Risk Management in Sarayan City.zanko.muk.2018;81-94.
 22. Aghaei M. Assessment of safety in drinking water supply system of Ardabil city by using World Health Organization’s water safety plan, based on risk management approach [dissertation]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2014.