دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، پاییز 1397، صفحه 105-210 
3. تاثیر زمان ماند هیدرولیکی و هوادهی بر عملکرد وتلند مصنوعی با جریان زیر سطحی در حذف فنل

صفحه 194-202

سعید دهستانی اطهر؛ شهرام صادقی؛ ابراهیم محمدی؛ اسماعیل قهرمانی؛ مریم صفای