دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، زمستان 1397، صفحه 50-200 
2. پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی: مطالعه موردی شهر مشهد، 1396

صفحه 272-282

حسین علیدادی؛ سیده بلین توکلی ثانی؛ بتول ظریف قرائتی افتاده؛ محمد تفقدی؛ سید حسین شمس زاده؛ مریم فخاری؛ علی اصغر نوائی فیض ابادی؛ محسن یزدانی


4. بررسی محیطی اکتوپارازیت‌های رومبومیس اوپیموس(Rodentia: Gerbillinae)؛ مخزن اصلی لیشمانیوز پوستی زئونوتیک در یک کانون هایپراندمیک در منطقه سگزی استان اصفهان

صفحه 291-301

سحر آذرمی؛ علیرضا زهرایی رمضانی؛ مهدی محبعلی؛ امیر احمد اخوان؛ یاور راثی؛ محبوبه پارسائیان؛ علیرضا صبوری؛ ذبیح اله زارعی؛ امراله آذرم؛ رحیمه عبدلی؛ حمید عبدلی


5. ارزیابی آلودگی خاک سطحی به فلزات سنگین ناشی از صنایع فولاد

صفحه 302-310

مصطفی ابیاره؛ فرهاد نژادکورکی؛ محمد رضا اختصاصی؛ محمد اخوان قالیباف


6. بررسی کارایی جاذب بیسموت اکسی یدید(BioI) در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی

صفحه 311-320

مجتبی افشارنیا؛ علی اکبر دهقان کنگ؛ حسین علیدادی؛ نجمه افشارکهن؛ صدیقه مجیدیان