نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد، مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف: در سال‌های اخیر استفاده از سامانه اتوبوس‌های تندرو حمل ‌و ‌نقل شهری در شهر تهران مورد توجه بوده ‌است و تا حد زیادی رضایت شهروندان تهرانی را در پی داشته ‌است. سیستم اتوبوس‌های تندرو حمل و نقل شهری موجب کاهش هزینه حمل ‌و نقل، سرعت بالاتر و در نهایت راحتی مردم می‌گردد. بنابراین در این پژوهش به تاثیر عملکرد سیستم اتوبوس تندرو شهری می‌پردازیم. 
مواد و روش‌ها: جهت رسیدن به این هدف، ابتدا حجم ترافیک وسایل نقلیه در دو سناریوی وجود و عدم وجود اتوبوس‌های تندرو شهری توسط مدلبه‌دست آمد و در ادامه پس از محاسبه الگوی رانندگی با اندازه‌گیری میدانی، بررسی کیفیت سوخت و محاسبه نوع ناوگان عبوری مسیر مورد نظر، میزان انتشار آلاینده‌های تولیدی هر یک از وسایل نقلیه با استفاده از مدلIVE  به‌‌دست آمد و در نهایت میزان انتشار آلودگی ناشی از منابع متحرک در این دو سناریو مقایسه شد تا میزان اثربخشی استفاده از سیستم اتوبوس‌های تندرو به‌دست آید.
یافته‌ها: بر اساس نتایج در مقایسه دو سناریوی وجود BRT برای آلاینده مونوکسیدکربن موجب کاهش  92/134 کیلوگرم در طول 12 ساعت اندازه‌گیری شده بود. هم‌چنین آلاینده ترکیبات آلی فرار 5/13 کیلوگرم کاهش یافته بود. اکسید­های نیتروژن 0/8  کیلوگرم و اکسیدهای گوگرد  0/97 کیلوگرم افزایش داشت. همچنین مقادیر آلاینده ذرات معلق 0/48 کیلوگرم و نیز مقادیر بنزن 0/48 کیلوگرم کاهش یافته بود. وجود BRT برای مقایسه دو سناریو گاز گلخانه‌ای دی‌اکسیدکربن موجب کاهش 4361/197 کیلوگرم در طول 12 ساعت اندازه‌گیری شده بود. همچنین تأثیر بکارگیری BRT موجب کاهش کیلوگرم 0/37 اکسید نیتروس و 86/6 کیلوگرم متان در طول این مدت شده بود.
نتیجه‌گیری: الگوی رانندگی و حجم تردد، دو متغیر مهم در IVE هستند. آلاینده مونواکسیدکربن و آلاینده ترکیبات آلی فرار بیشتر از ناوگان سواری منتشر می­شود. در انتها وجود BRT موجب کاهش شدید دی‌اکسیدکربن شده که آلاینده اصلی گاز گلخانه‌ای به شمار می­آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

evaluating the effects of BRT system on trrafic and air pollution by using IVE model and EMME/2 (Case Study: Line 10 Azad University Return to Azadi Square)

نویسندگان [English]

  • Khosrow Ashrafi 1
  • Mehdi Fattehi 2
  • Mohamad Pootehrigi 3

1 Associate Professor of Environmental Engineering, Faculty of Environment, University of Tehran

2 Master of Student

3 Master of Student

چکیده [English]

 
 
Background and Purpose:In recent years, the use of Bus Rapid Transit in Tehran has been taken into consideration and largely follows the satisfaction of the citizens of Tehran. Bus Rapid Transit (BRT) system reduce transport costs, increase speed and, ultimately, the comfort of the public. Therefore, in this research, the impact of the performance of BRT system is discussed.
 
Materials and methods:In order to achieve this goal, first, the traffic volume of vehicles in two scenarios by existence and nonexistence of BRT were obtained by the model; Eventually, after calculating the driving pattern by measuring in the field, estimating the fuel quality and calculating the type of fleet of the path, the amount of emissions of pollutants produced by each vehicle were obtained based on the model International Vehicle Emissions (IVE); and Eventually, the pollutants emissions from moving sources were compared in these two scenarios to achieve the effectiveness of the using BRT system.
 
Results: According to the results obtained from the route, the existence of BRT reduced carbon monoxide by 134.92 kg, volatile organic compounds by 5.13 kg, benzene by 0.48 kg, carbon dioxide by 4631.97 kg, nitric oxide by 0.37 kg and methane emissions by 6.86 kilograms. But it increased particles of less than 10 microns by 0.48 kg, nitrogen oxide by 0.8 kg and sulfur oxide emissions by 0.97 kg.
 
Conclusion: According to the obtained results, the driving pattern and the traffic volume are two important variables in the IVE. The emissions of carbon monoxide and contaminants of volatile organic compounds are released majority from light cars. At the end, the presence of BRT leads to a significant reduction in carbon dioxide emissions, which is the main source of greenhouse gas emissions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • IVE Software
  • Driving Pattern
  • Fleet File
  • BRT
1. Asgari M. Potential to reduce pollutant emissions from personal rides In big cities with cars with new technologies( Master's thesis) Iran. Faculty of Civil Engineering Sharif University; 2011. (Persian)
2.Ashrafi KH., Shafipour M., Kamadan H. Estimating temporal and seasonal variation of ventilation coefficients, International Journal Environment 2009.
3. Abdollahi S, Ashrafi Kh, ShafiPoor M. Comparison of mobile emission estimation models moves and ive To  estimate the emission of pollutants in Tehran) Master's thesis(.Iran. Faculty of Environmental Tehran University; 2016. (Persian)
4. Air quality control company.Quality of Fuel and Diesel Distributed in Tehran Metropolis. 2011. (Persian)
5.Bakhtiari Y. Ashrafi Kh ShafiPoor M. Estimating the amount of emission of major sources and their impact In the pollution of the city of Pakdasht )Master's thesis(. Iran. Faculty of Environment Tehran University; 2013. (Persian)
6. Diaz L. Rodriguez R. Driving cycle for vehicle emissions estimation in the metropolitan area of Mexico City. Institute Mexican petroleum2004; No: 152.
7. Dehghani M. Meteorological and Air Pollution. Tehran Medical University Publications and Health Services. 2005. (Persian)
8.Helen. Bus Rapid Transit and development :policies and practices that affect development around transit. 2009;Report NO :FTA-FL-26-7109.
10.IVE-Model Users Mannual Version 2.0; 2008.
11.Karbasi A. Khashayi Morteza. The role of radar buses (BRT) Reducing social costs of air pollution and fuel consumption Sharif Civil Engineering 2011. (Persian)
12.Moshahi J. Traffic Engineering. University of Tehran. Publication Center; 2009. (Persian)
13.Majeri M. Ashrafi Kh. Investigating the emission of pollutants at the Bayahi passenger terminal in Tehran).Master's thesis(. Iran. Faculty of Environment Tehran University;2010. (Persian)
14.Rashidi Y. Razzaghan M. Impact of Run (BRT) on Air Pollution (Case study: line one). The 9th Iranian Conference on Transport and Traffic Engineering 2011. (Persian)
15.Shafieppour M. Air pollution engineering, Tehran City Publishing; 2008. (Persian)
16.Sabrmnsh H. Investigating the impact of transport-oriented development on reducing air pollution )Master's thesis(. Iran. Tarbiat Modarres University; 2012. (Persian)
17.Tehran Air Quality Control Company. Optimizing Inland Urban Fuel Consumption and Reducing Environmental Pollution. Tehran: Report of the first phase:(February 2008). (Persian)
18.Tehran Comprehensive Transportation and Traffic Studies. The final structure of Tehran's transport model in EMME / 2 software. Comprehensive Comprehensive Studies. October (2011). (Persian)