دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1397 
1. حذف آنتی بیوتیک سولفادی متوکسین از محلولهای آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی

صفحه 11-22

ابوالفضل رحمانی ثانی؛ احمد حسینی بنده قرائی؛ مهسا نعیمی؛ آمنه نویدزاده؛ الهام عاقلی