دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1395 
1. بررسی تأثیر میدان‌های مغناطیسی بر میکروارگانیسم‌های موجود در آب

صفحه 11-19

محمدرضا سمرقندی؛ رامین خوش‌نیت؛ علی‌رضا رحمانی؛ قدرت‌اله روشنایی؛ علی پورمحمدی؛ کیوان ساعدپناه


4. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانجات کمپوست‌سازی در ایران- مروری

صفحه 38-51

علی اصغر نوائی فیض ابادی؛ حسین علیدادی؛ علی اصغر نجف پور؛ محمود دنکوب؛ محسن یزدانی؛ معصومه ساقی؛ محمد ناصر شفیعی


6. بررسی شاخص‌های خورندگی و رسوب‌گذاری آب شرب روستاهای استان خراسان رضوی

صفحه 60-70

مجید میرزابیگی؛ امیر حسین محوی؛ مژگان ناجی؛ عباس عباس نیا


8. مقایسه بار آلودگی میکروبی آب‌های بطری شده در بسته‌های کوچک و بزرگ شهر گرگان در سال 94-1393

صفحه 81-89

علی شهریاری؛ نغیمه احمدی؛ یوسف دادبان شهامت؛ رحیم عالی؛ عبدالرزاق مکرری کر؛ جواد شریفی قوجق