تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات مروری روایی و یکپارچه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد ،ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران.

3 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد ، ایران.

5 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

6 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران.

7 عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد ،ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی اثرات زیست محیطی، دیدگاهی اجرایی در جهت توسعه پایدار است. مواد زاید جامد موجب آلودگی محیط زیست شده و مدیریت، کنترل صحیح و بهداشتی آن، نقش مهمی در ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه دارد. به منظور جلوگیری از این مخاطرات، احداث کارخانه‌های کمپوست نیز باید با ارزیابی اثرات زیست محیطی همراه باشد. از این نظر، انتخاب مکان مناسب ، یکی از وظایف مهم در برنامه مدیریت مواد زاید در جوامع در حال توسعه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین روش‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی صورت گرفت.
روش‌کار: در این مطالعه مروری با استفاده از کلید واژه‌های compost plants، environmental impact assessment، iran، مقالات مرتبط در پایگاه‌های اطلاعاتی google schoolar، iranmedex، SID، Magiran سیویلیکا جستجو و مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته‌ها: بر اساس روش این مطالعه ،مقالات در بازه زمانی 1374 الی 1395مورد بررسی قرار گرفتند که ازتعداد 54 مقاله یافت شده ،40مقاله مرتبط با موضوع بود. روشهای مورد بررسی ارزیابی اثرات زیست محیطی مقالات ، روش ارزیابی ادکینز و بروک، روش ارزیابی ماتریس لئوپولد، روش ماتریس ریاضی، روش ماتریس اثرات سریع، ماتریس اثرات متقابل، چک لیست سنجشی و ماتریس نوع سوم بوده است.
 نتیجه‌گیری: در اکثر مطالعات مورد بررسی، از ماتریس لئوپولد برای ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه استفاده شده بود. روش ماتریس لئوپولد به دلیل دقت بالا، بررسی در دو فاز ساختمانی و بهره‌برداری، تعیین محل مناسب و در انتها امتیازدهی محل انتخابی برای احداث کارخانه کمپوست بیشتر مورد توجه افراد پژوهشگر و متخصص قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Evaluation on the effects of composting plants on the environment in Iran ( A review study)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Navaei fezabady 1
  • Hossein Alidadi 2
  • Ali Asghar Najafpoor 3
  • Mahmoud Dankoob 4
  • Mohsen Yazdani 5
  • Masoumeh Saghi 6
  • Mohammad Naser Shafiee 7

1 Department of Environmental Health Engineering, school of Health,Mashhad University Medical sciences,Mashhad, Iran.

2 Associate Professor, Health sciences research center, Department of Environmental Health Engineering, school of Health,Mashhad University Medical sciences,Mashhad,Iran.

3 Associate Professor, Health sciences research center, Department of Environmental Health Engineering, school of Health,Mashhad University Medical sciences,Mashhad,Iran.

4 Department of Environmental Health Engineering, school of Health,Mashhad University Medical sciences,Mashhad,Iran.

5 Department of Environmental Health Engineering, school of Health,Mashhad University Medical sciences,Mashhad,Iran.

6 Department of Environmental Health Engineering, school of Health,Mashhad University Medical sciences,Mashhad ,Iran.

7 Department of Health Management, school of Health,Mashhad University Medical sciences,Mashhad,Iran.

چکیده [English]

Background & objective: Evaluation of the effects on environment is an executive view for sustainable development. Solid waste is one of the factors that pollute the environment and the management, control and proper hygiene play a key role in promoting the health of society. So, in establishing the composting plants, the environmental issues should be considered and a proper place for these plants must be chosen. This can be one of the most important tasks in waste management programs in developing countries. The aim of this study was to determine the effects of these plants on environment and the procedures to be  carried out in this field.

Materials & Methods: This research was a review study. By Using the key words (such as compost plants, environmental impact assessment, Iran) the related articles on Web sites google schoolar, iranmedex , SID, Magiran and civilica were searched and studied.

Results: In this study, Articles in the period 1995 to 2016 were studied and 40 papers were selected. One paper Environmental impact assessment study methods, One paper method Adkins and Brooke,7 paper  method Leopold matrix, one paper matrix math,one paper matrix method of rapid, 2 paper Matrix interactions, the Check list for assessing and one paper  matrix type III.

Conclusion: In most reviewed studies, the method of Leopold matrix has been used to assess the environmental impact of compost plant. Leopold matrix method has been considered by researchers and experts because of its accuracy, surveying in the construction and operation phases, using two-dimensional tables to express the effects of a compost plant project on the environment, determining suitable place And finally scoring waypoint is placed by specialists for more Compost Plant
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental impact assessment
  • compost plants
  • Iran
1.Noori J, Neshat SH. Guidance of Environment and Developm-ent, 1 st edition, Tehran; Conservation of Environment, 1995                             
2. Shariat M, Meneveri S.M. Introduction of environmental impact assessment. 1 st edition, Tehran;Conservation of Environment, 1997             
3. Set of rules and regulations of Department of Environment. Tehran: Department of Environment, 2001                                                             
4. Mamoori, MA. Composting: Process technology, applications and optimize the composting plant Mashhad.Mashhad: Khorasan Agriculture Education Complex, 2004
5. منوری، م.، 1380 . الگوی ارزیابی محل های دفن مواد زاید جامد شهری، انتشارات سازمان بازیافت مواد شهرداری تهران.
6-نجف پور ،علی اصغر و همکاران.مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در در آلودگی خاک.چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند.1387
7.تکدستان، ا. 1384 . مقررات و استانداردهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی کمپوست. مجموعه مقالات هشتمین همایش کشوری بهداشت محیط.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
8H. Alidadi, A. A .Najafpoor. Determining the Compost Maturity Time in Biosolids of Municipal Wastewater Treatment Plant. J Mazand Univ Med Sci 2011; 21(85): 85-90 (Persian).
9-عبدلی،محمد علی،بازیافت مواد زاید جامد شهری ،اتشارات دانشگاه تهران،1384
10-زارعی محمد آبادی،هادی،بررسی پتانسیل بازیافت پسماندهای شهری ،همایش ملی انسان،محیط زیست،و توسعه پایدار،همدان،1388
11- زارعی محمد آبادی،هادی،بررسی پتانسیل بازیافت پسماندهای شهری  اردکان،مجله طلوع بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی یزد،1390
12-گودینی،ح.بررسی اثرات هوادهی کمپوست برگشتی،رطوبت و زمان روند تثبیت و کیفیت زباله های شهری .پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه اصفهان.1373
13. Mirabzade P. Guidance of Environmental impact assessment and development, 3rd edition, Tehran;Conservation of Environment, 1998         
14. Canter LW. Environmental impact assessment. 2nd edition. New York :McGraw Hill, 1996                                                                               
15. Hunt D, Catherine J. Environmental management systems principles and practices. 2nd ed. England:McGraw Hill, 1995
16. سلمان ماهینی، ع. 1386 . معیارهای سیمای سرزمین و فرسایش پذیری به عنوان دو دسته نمایه کمی برای ارزیابی سریع اثرات طرح های توسعه، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جلد چهاردهم، شماره 1
 17- Hosseinzadeh E, Hajibagher Tehrani S, Mollaie Tavani S, Mehr-Ali A. Landfill Site Selection Using Environmental Impact Assessment Methods: Systematic review. Hozan journal of Environmental Sciences. 2016;1(2):9-22.
 
  18.Tchobanoglous, G. 1993. Integrated Solid Waste Management, Engineering Principles and Management Issues.McGraw-Hill, NewYork, USA
19-عمرانی،قاسمعلی ،بررسی در زمینه تهیه کود کمپوست از زباله های شهری و فضولا کشتارگاه همدان،نشریه محیط شناسی،مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران،شماره 12
20-پرورش،عبدالرحیم،شاهمنصوری،محمد رضا،تهیه کود آلی کمپوست،نشر پرسش،چاپ اول1373
21-موری،علی،ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست بوشهر،دانشگاه آزاد،1383
22-زارعی محمد آبادی،هادی،بررسی پتانسیل تولید کمپوست از پسماند های شهری در راستای طرح جامع مدیریت پسماند،اولین همایش ملی سلامت شهری،تهران،1389
                                        
23-ززولی،محمد و همکاران،اصول فناوری تولید کمپوست،انتشارات خانیران،1388
24-forgie,david j.l.et al.compost facility requirements guidline:how to company with part 5 of the organic matter recycling regulation,2004
25-Department of environment and conservation(NSW),COMPOSTING and RELATED ORGANICS PROCESSING FACILITES,2004.
26-موری،علی و همکاران، اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان بوشهر،ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست،1391
27. Mirzaei M, Mahiny AS, Mirkarimi SH, Moradi H. First implementation of improved mathematical matrices for environmental impact assessment using quality criteria: A case study in Golpayegan township compost plant, Iran. World Applied Sciences Journal. 2012;20(5):718-29.
28. Mirzayi N, Nuri J, Mahvi AH, Yonesian M, Malaki A. Assessment of environmental impacts produced by compost plant in Sanandaj. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2010;14(4):79-88 (in Persian)
29- اله آبادی، احمد وهمکاران، اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره 17 /شماره 4/
30. S. Valizadeh, Z. Shekari.Evaluation of Iranian Leopold Matrix application in the Environmental Impact Assessment (EIA) of solid waste management options in Birjand city. Iran. J. Health & Environ., 2015, Vol. 8, No. 2
31-دیان،بلال،ممیزی محیط زیستی کارخانه کمپوست رشت،مجله علوم زیستی واحد لاهیجان،سال سوم،شماره چهارم،1388
32-منوری،مسعود،عمرانی،قاسمعلی، بررسی و مقایسه دو روش کمپوست و دفن پسماندها در شهر خمین با تاکید بر جنبه های اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی،علوم و تکنولوژی محیط زیست،دوره پانزدهم،شماره یک،92
33. Panahandeh M, Abedinzadeh N, Ravanbakhsh M.Environmental impact assessment of compost plant in Yazd. Journal of Environmental Science and Technology.2013;12(3):87-99 (in Persian).
34.Gholamalifard M, Mirzaei M, Hatamimanesh M, Riyahi Bakhtiari A, Sadeghi M.Application of rapid impacts assessment matrix and Iranian matrix in environmental impact assessment of municipal solid waste landfill of Shahrekord.Journal of Shahrekord University of Medical Sciences (J Shahrekord Univ Med Sci) 2014 Apr, May; 16(1): 31-46
35-پناهنده،محمد و همکاران ارزیابی آثار زیست محیطی کارخانه کمپوست قائم شهر.پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی.1385
 
36. Zhi C. Environmental impact assessment of composting plant of M.E.E.A Consulting environmental engineers. Beirut, Lebanon, Conservation of Environment, 2005
37. Henault L. Environmental impact assessment of compost Concordia Project Loyola CampusFacility. Concordia University, Canada, 2005
38. Dennison L, Otten L. A study of the herhof biocell composting system in Caledon, Ontario,Canada, Concordia University, 1998
39. Peigné J, Girardin P. Environmental impacts of farm-scale composting practices.Water, air andsoil pollution. Concordia University, Canada, 2004
40-حامدی ،حمیده و همکاران.ضوابط و معیارهای زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست و ارایه راهکارهای کاهش اثرات سوء،پنجمین همایش ملی محیط زیست،تهران،1390