دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، پاییز 1395، صفحه 193-254 
5. ارزیابی کیفیت هوای شهر مشهد بر اساس شاخص AQI در سال 1394

صفحه 228-236

دامون کتابی؛ رضا اسماعیلی؛ حسین علیدادی؛ رویا پیروی؛ فاطمه جولایی