دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1399 
6. بررسی تاثیر خصوصیات پشم سنگ در جذب نیکل(II) از محلول‌های آبی

صفحه 346-359

محمد هادی ابوالحسنی؛ نیلوفر پیرستانی؛ علی اسلامی