دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1399، صفحه 11-94 
5. خصوصیت و منشأیابی آلودگی فلزات سنگین در ذرات غبار ترسیب‌شده اتمسفری شهر تهران در سال 1397

صفحه 56-69

محمدصالح علی طالشی؛ مظاهر معین الدینی؛ سادات فیض نیا؛ رضا شهبازی؛ استفانیا اسکوئیزاتو


6. بررسی اثر کاربرد اصلاح کننده های آلی و معدنی بر زیست فراهمی سرب و کادمیوم در خاک های آهکی

صفحه 70-82

سمیه سفیدگر شاهکلایی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ فرهاد خرمالی؛ اسماعیل دردی پور