دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، زمستان 1396 
2. بررسی کارایی نانوذرات اکسید منیزیم در حذف فنل از محیط‌های آبی

صفحه 276-284

حسین کمانی؛ آیت حسین پناهی؛ سمیه طالبی؛ محمد هاونگی


5. بررسی کارایی پسماند پشم سنگ در جذب آلودگی‌های نفتی (نفت سفید) در آب

صفحه 299-310

محمد هادی ابوالحسنی؛ نیلوفر پیرستانی؛ هاجر امینی


7. تاثیر فرآیند هضم بی هوازی مخلوط شیرابه زباله وفضولات حیوانی در حدف COD و TKN شیرابه زباله لندفیل شهر مشهد

صفحه 320-327

حسین علیدادی سلطان قلی؛ علی اصغر نجف پور؛ سمیه اعتمادی مشهدی؛ بتول محب راد؛ علی اکبر دهقان