ارزیابی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب شرکت نوش‌آذر به‌وسیله ایستگاه پایش آنلاین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران شمال

2 دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال

چکیده

زمینهوهدف:یکی از مصارف مجدد پساب در صنایع، آبیاری فضای سبز می­باشد، لذا با تصفیه اصولی و نیز کاهش آلودگی‌های زیست محیطی فاضلاب‌ها و مطابقت با استانداردهای زیست محیطی، می­توان از آن جهت مصارف آبیاری استفاده نمود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد واحد تصفیه فاضلاب شرکت نوش‌آذر به‌وسیله ایستگاه پایش آنلاین انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1395 بر روی پساب خروجی تصفیه­خانه فاضلاب شرکت نوش‌آذر انجام گرفت. پارامترهای خروجی پساب شامل COD، BOD، TSS، TOC، Turbidity (کدورت)، pH و Temperature (دما) 12 بار در شبانه‌روز به‌وسیله ایستگاه پایش آنلاین تصفیه‌خانه طبق کتاب متدهای استاندارد اندازه‌گیری و در پایان هر ماه به‌صورت گزارش اعلام شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS، نسخه 18 و شاخص­های آماری شامل میانگین و انحراف معیار انجام گرفت.
یافته‌ها:میانگین کل نسبت BOD/COD در فاضلاب ورودی برابر با 0/8 به‌دست آمد. میانگین کل غلظت COD،BOD و TSS پساب ورودی به ترتیب 134/85±1624/91، 75/38±1310 و mg/L 39/76±58/283، میانگین کل پارامترهای خروجی کدروت، COD، BOD، TSS و  TOCبه ترتیب 2/21± 12/78، 12/90± 83/73، 6/65± 41/26، 2/14± 6/70 و mg/L 7/08±46/03،  pH0/35±7/80 و میانگین راندمان حذف COD، BOD و  TSSبه ترتیب 3/62±93/92، 1/002±96/57 و 0/936±97/57 درصد بود.
 نتیجه­ گیری:با توجه به کارایی مناسب سیستم لجن فعال تصفیه‌خانه فاضلاب شرکت نوش­آذر، پساب خروجی از نظر پارامترهای COD، BOD، TSS، TOC، Turbidity و pH، با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت مصرف برای آبیاری مطابقت دارد، اما جهت حصول اطمینان کافی از کیفیت پساب خروجی در خصوص استفاده مجدد، پارامترهای میکروبی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of wastewater treatment plant of Noosh Azar company by online monitoring station

نویسندگان [English]

  • leila haddadi 1
  • reza marandi 1
  • nooshin sadjadi 2
1 , Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

Background& Objective: One of the reuses of wastewater in industries is irrigation of green space. Therefore, with proper treatment and reduction of environmental pollution of wastewater and in compliance with environmental standards, it can be used for irrigation purposes. The present study was aimed to evaluate the performance of Noosh Azar Wastewater Treatment Plant by the online monitoring station in 2016.
 
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed at Noosh Azar Waste Water Treatment Plant (WWTP) in Tehran. The effluent outlet parameters include COD, BOD, TSS, TOC, Turbidity, pH and temperature which were measured 12 times/day by the online monitoring station of the refinery according to the standard methods (the Examinations of Water and Wastewater), and reported at the end of each month. Data were entered into SPSS software and analyzed using statistical indices including mean and standard deviation.
Results: The average total of BOD/COD ratio in the wastewater was 0.8. The results of the study showed that the average concentration of COD, BOD and TSS of the wastewater was 1624.91 ±134.85, 1310±75.38 and 283.58± 39.76 mg/L, respectively. The average of total outlet parameters of turbidity, COD, BOD, TSS and TOC were 12.78±2.21, 83.73±12.90, 41.26±6.65, 6.70±2.14, 46.03±7.08 mg/L, and pH=7.80±0.35. The total average of removal efficiencies of COD, BOD and TSS were 93.92±3.62, 96.57±1.002 and 97.57±0.936, respectively.
Conclusion: Regarding the proper performance of the activated sludge system of Noosh Azar Company, the effluent  parameters such as COD, BOD, TSS, TOC, turbidity and pH, were in accordance with the standard of the Iranian Environmental Protection Agency for irrigation use. However in order to ensure the quality of the wastewater for reuse, the microbial parameters should also be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Evaluation
  • Waste water Reuse
  • waste water Treatment Plant
  • Noosh Azar Company
1-Ding KG. Wastewater treatment and reuse-The future source of water supply. Encyclopedia of Sustainable Technologies. 2017 Jul 28.
2-Asano T, Levine AD. Wastewater reclamation, recycling and reuse: past, present, and future. Water science and technology. 1996 May 1;33(10-11):1-4.
3- Melidis P, Vaiopoulou E, Aivasidis A. Development and implementation of microbial sensors for efficient process control in wastewater treatment plants. Bioprocess and biosystems engineering. 2008 Apr 1;31(3):277-82.
4- Emamjomeh MM, Mozaffari Siboni A, Seyedmousavi E. Comparing quality of the wastewater treatment plant effluent in Lia industrial zone (Qazvin) with Iranian environmental protection standards (2015). the journal of qazvin university of medical sciences. 2016;20(5):60-6.( Persian).
5- AIran's Environmental Protection Agency, Standard for the Reuse of Wastewater, 1372.( Persian)
6-US EPA. Guidelines for water reuse. Municipal Support Division Office of WastewaterManagement Office of Water Washington DC. 2004:1-28.
7-WHO. Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Grey water Wastewater use inAgriculture. 2006.
8- Cristóvão RO, Botelho CM, Martins RJ, Loureiro JM, Boaventura RA. Fish canning industry wastewater treatment for water reuse–a case study. Journal of Cleaner Production. 2015 Jan 15;87:603-12.
9- Petala M, Tsiridis V, Samaras P, Zouboulis A, Sakellaropoulos GP. Wastewater reclamation by advanced treatment of secondary effluents. Desalination. 2006 Aug 5;195(1-3):109-18
10- Hamoda MF, Al-Ghusain I, Al-Mutairi NZ. Sand filtration of wastewater for tertiary treatment and water reuse. Desalination. 2004 Apr 15;164(3):203-11.
11- Alemu T, Mekonnen A, Leta S. Integrated tannery wastewater treatment for effluent reuse for irrigation: Encouraging water efficiency and sustainable development in developing countries. Journal of Water Process Engineering. 2017 Nov 3.
12-Bourgeois W, Burgess JE, Stuetz RM. On‐line monitoring of wastewater quality: a review. Journal of chemical technology and biotechnology. 2001 Apr 1;76(4):337-48.
 
13- Tchobanoglus G, Burton FL, Stensel HD. Wastewater engineering, treatment andreuse. 4th ed. New York: McGraw Hill; 2003..
14- Bagheri Ardebilian P, Sadeghi H, Nabaii A, Bagheri Ardebilian M. Assessment of Wastewater Treatment Plant Efficiency: a Case Study in Zanjan. Journal of Health. 2010 Oct 15;1(3):67-75.( Persian).
15-Nasseri S, Sadeghi T, Vaezi F, Naddafi K. Quality of Ardabil wastewater treatment plant effluent for reuse in agriculture. Journal of Health. 2012 Oct 15;3(3):73-80.( Persian).
16- Keramati H, Parvaresh AR, Attar HM. Survey of dissolved air flotation (DAF) system efficiency for reduce of pollution of. (Persian).