دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 245-322 
8. بررسی کمیت و کیفیت پسماند مطب های دندانپزشکی شهر بجنورد در سال1394

صفحه 314-322

حسین علیدادی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سیده فاطمه آقایی؛ سید ابوالفضل میرزایی؛ محمد ناصر شفیعی جعفرآبادی