تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشى اصیل کمی و کیفی

نویسندگان

1 استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 استادیار، گروه آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 کارشناس آزمایشگاه آب/ شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

4 مسئول آزمایشگاه شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

5 رئیس گروه آمار، شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

6 کارشناس گروه پایش کیفی، شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

7 دانشجو/دانشکده بهداشت مشهدکارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحیقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

8 دانشجوی دکترای مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. /دانشکده بهداشت مشهد

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: خوردگی و رسوب­گذاری لوله­های شبکه توزیع، یکی از شاخص­های مهم ارزیابی کیفی آب و نیز از متداول‌ترین فرآیندهای زیان‌آوری است که سبب کاهش کیفیت، رنگ، بو و طعم آب آشامیدنی و افزایش فلزات سنگین در آب می­گردد. خوردگی سبب ورود محصولات جانبی به آب و کاهش عمر لوله و رسوب­گذاری سبب کاهش دبی و کاهش کارایی شیرها و اتصالات می­گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت خورندگی و یا رسوب­گذاری آب شبکه توزیع آب شهر مشهد انجام شد.
مواد و روش‌ها: در مطالعه مقطعی حاضر، 72 نمونه از سطح شهر مشهد در سال 1396 به منظور بررسی خصوصیات کیفی آب، برداشت و بر اساس روش­های مندرج در کتاب مرجع آزمایش­های آب و فاضلاب مورد آنالیز قرار گرفت. سپس سه شاخص لانژلیه، رایزنر و تهاجمی در نرم‌افزار اکسل برنامه‌نویسی شده و خورندگی و رسوب­گذاری آب تعیین گردید.
یافته‌ها: میانگین کلی شاخص­های لانژلیه، رایزنر و تهاجمی برای آب شهر به‌ترتیب 0/14±0/48، 0/38±6/67 و 0/23±12/2 بود. بر اساس شاخص لانژلیه و رایزنر، 1/86% از کل نقاط مورد مطالعه رسوب‌گذار کم می­باشند و بر اساس شاخص تهاجمی، 97/2% از کل نقاط رسوب‌گذار می­باشند. همچنین نتایج نشان داد 58/3% نمونه ­های بررسی شده در فصل بهار رسوب­گذاری کم و سایر نمونه­ ها رسوب‌گذار زیاد می­باشند. در فصل تابستان 33/3% از کل نمونه ­ها رسوب‌گذار زیاد و سایر نمو نه­ها رسوب‌گذار کم می­باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corrosion and Scaling Potential in drinking water distribution system: a case study of Mashhad, 2017

نویسندگان [English]

 • Hossein Alidadi 1
 • Seyedeh Blin Tavakoli Sani 2
 • Batoul Zarif gharaati oftadeh 3
 • Mohammad Tafaghodi 4
 • Seyed Hossein Shams Zadeh 5
 • Maryam Fakhari 6
 • Ali Asghar Navaei Fezabady 7
 • Mohsen Yazdani 8

1 Professor, Management & Social Determinants of Health Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 Department of Health Education and Health Promotion, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 Laboratory Expert/ Khorasan Razavi Regional Water Authority

4 M.Sc. Chemistry, Azad University of Mashhad, Laboratory Head, Khorasan Razavi Regional Water Authority, Mashhad, Iran

5 M. Sc. in Water Resource Engineering, Head of Statistics Department, Khorasan Razavi Regional Water Authority, Mashhad, Iran

6 Qualification Expert, Khorasan Razavi Regional Water Authority, Mashhad, Iran

7 M.Sc. Department of Environmental Health Engineering, Student Research Committee, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

8 PhD student of Environmental Health Engineering, Department of Environmental health Engineering, Student Research Committee, School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Background and objectives: Corrosion and Scaling in distribution network pipes is one of the most important indices in water quality evaluation and one of the most common environmental phenomena that deteriorate water quality, color, odor, taste and also increases the concentration of heavy metals in water. Corrosion causes entry of bye-products to water and decreases pipe life and sedimentation, reduces the flow rate and the efficiency of valves and fittings. The purpose of this study was to determine the corrosion or Scaling state of drinking water in Mashhad in 2017.
Material and methods: In this study, 72 samples were taken during 2017 to evaluate water quality characteristics, and analyzed based on the standard methods. Then, three indices including Langlier, Ryznar and Aggressiveness Indices were programmed in Excel software and based on this, Corrosion and scaling potential of drinking water were determined.
Results: Results showed that the averages of Langlier, Ryznar and Aggressiveness Indices for water were 0.14±0.48, 6.67±0.38 and 12.23±0.23, respectively. According to the Langlier and Ryznar indices, 86.1% of total samples had low scaling potential and according to Aggressive index 97.2% of total samples had scaling. Also, the results showed that 58.33% of the samples were low scaling in spring and other samples were high scaling. In addition, in the summer, 33.3% of the total samples were high scaling and other samples were low scaling.
Conclusion: The results showed that drinking water of Mashhad city was Scaling. Therefore, it is necessary to take measures to control scaling in distribution network pipes, especially in areas located in high scaling zones.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Distribution Network
 • water
 • Corrosion
 • Scaling
 • Mashhad
1.         Mudali UK, Rai B. Corrosion Science and Technology: Mechanism, Mitigation and Monitoring. 2008.
2.         Alipour V, Dindarloo K, Mahvi AH, Rezaei L. Evaluation of corrosion and scaling tendency indices in a drinking water distribution system: a case study of Bandar Abbas city, Iran. Journal of water and health. 2015;13(1):203-9.
3.         MAHVI A, ESLAMI A. CORROSION AND SCALING ANALYSIS OF WATER SUPPLY AND DISTRIBUTION SYSTEM IN ZANJAN. 2006.
4.         Al-Rawajfeh AE, Al-Shamaileh EM. Assessment of tap water resources quality and its potential of scale formation and corrosivity in Tafila Province, South Jordan. Desalination. 2007;206(1-3):322-32.
5.         Mirzabeygi M, Naji M, Abbasnia A. Evaluation of corrosion and scaling indices of drinking water in the villages of Khorasan Razavi province. Journal of Research in Environmental Health. 2016;2(1):60-70.
6.         Mazloomi S, Babaie A, FAZLZADEH DM, Abouee E, BADIEE NA, HAJPOOR SK. Corrosion and Scaling Potentiality of Shiraz Drinking Water. 2008.
7.         Khademian M, Zamani M, Ghafari F, Rahmi MR, Mohammadpour S. Evaluation of Corrosion and precipitation potential in Ghaemshahr, s Village Drinking Water. Journal of Human and Environment. 2016;14(4):1-7.
8.         Asgari G, Ramavandi B, Tarlaniazar M, Berizie Z. Survey of chemical quality and corrosion and scaling potential of drinking water distribution network of Bushehr city. Ṭibb-i junūb. 2015;18(2):353-61.
9.         Alidadi H, Ghaderifar S, Ahmadi E, Bakhti S. Comparison of chemical quality of water wells around the Mashhad's old landfill site in 2014. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2015;3(2):43-37.
10.       Soltani N, Keshavarzi B, Moore F, Tavakol T, Lahijanzadeh AR, Jaafarzadeh N, et al. Ecological and human health hazards of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in road dust of Isfahan metropolis, Iran. Science of the Total Environment. 2015;505:712-23.
11.       Pazand K, Javanshir AR. Hydrogeochemistry and arsenic contamination of groundwater in the Rayen area, southeastern Iran. Environmental earth sciences. 2013;70(6):2633-44.
12.       Federation WE, Association APH. Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association (APHA): Washington, DC, USA. 2005.
13.       Rafferty K. Scaling in geothermal heat pump systems: Geo-Heat Center Klamath Falls, OR; 1999.
14.       Tchobanoglus G, Burton F, Stensel HD. Wastewater engineering: Treatment and reuse. American Water Works Association Journal. 2003;95(5):201.
15.       Yousefi M, Saleh HN, Mahvi AH, Alimohammadi M, Nabizadeh R, Mohammadi AA. Data on corrosion and scaling potential of drinking water resources using stability indices in Jolfa, East Azerbaijan, Iran. Data in brief. 2018;16:724-31.
16.       Abbasnia A, Alimohammadi M, Mahvi AH, Nabizadeh R, Yousefi M, Mohammadi AA, et al. Assessment of groundwater quality and evaluation of scaling and corrosiveness potential of drinking water samples in villages of Chabahr city, Sistan and Baluchistan province in Iran. Data in brief. 2018;16:182-92.
17.       Mirzabeygi M, Salimi J, Biglari H, Naji M, Mahvi AH. Evaluation of Corrosion and Scaling Potential in Water Distribution System of Torbat Heydariyeh City in 2012. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2015;3(1):15-8.
18.       Dehghani M, Tex F, Zamanian Z. Assessment of the potential of scale formation and corrosivity of tap water resources and the network distribution system in Shiraz, South Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences. 2010;13(2):88.
19.       Avazpour M, Gholami M, Ali R, editors. Evaluation of corrosion and sedimentation potential of drinking water in Ilam city. 11th National Conference on Environmental Health.
20.       Raeiaty Z. Investigation of Corrosion  and Quality Monitoring of Water Resources in Shahrood City Using Geographic Information System (GIS). 11th National Congress On Environmental Health. 2011.
21.       Zare Abyaneh H, Abdolsalehi SE, Kazemi A. Corrosion and Scaling Analysis of Groundwater Resources of Hamedan Bahar Aquifer. Journal of Environmental Science and Technology. 2010;12(2):89-102.
22.       Ghadian G, Ghaneian MT. Potential of corrosion and sedimentation of drinking water in military systems water supply systems. Journal of Military Medicine. 2009.
23.       Pátzay G, Stáhl G, Karman F, Kálmán E. Modeling of scale formation and corrosion from geothermal water. Electrochimica Acta. 1998;43(1-2):137-47.
24.       Amouei A, Fallah SH, Asgharnia H, Yari AR, Mahmoudi M. Corrosion and Scaling Potential in Drinking Water Distribution of Babol, Northern Iran Based on the Scaling and Corrosion Indices. Archives of Hygiene Sciences Volume. 2017;6(1).
25.       Taghipour H, Shakerkhatibi M, Pourakbar M, Belvasi M. Corrosion and scaling potential in drinking water distribution system of Tabriz, northwestern Iran. Health promotion perspectives. 2012;2(1):103.
26.       Zazouli M, BarafrashtehPour M, Sedaghat F, Mahdavi Y. Assessment of scale formation and corrosion of drinking water supplies in Yasuj (Iran) in 2012. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2013;22(2):100-8. eng.