دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1394 
2. مدل سازی اثر خشک سالی بر سختی کل و جامدات محلول آب زیرزمینی دشت مشهد

صفحه 85-94

رؤیا پیروی؛ حسین علیدادی؛ الله بخش جاوید؛ علی اصغر نجف پور؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فاطمه جولائی


4. بررسی کارآئی فرآیند شناورسازی با هوا درحذف روغن و گریس از فاضلاب کارخانه فولاد

صفحه 104-111

نسرین عبداللهی؛ محمدهادی دهقانی؛ کاظم ندافی؛ فضل اله چنگانی؛ امیرحسین محوی؛ نیاز مهدی اصفهانی


5. بررسی آگاهی بازرسان بهداشت محیط نسبت به مرحله های اجرایی ماده 13

صفحه 112-118

رؤیا پیروی؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ حسین علیدادی؛ ملیحه نوری سیستانی


7. بررسی کمی و کیفی پسماندهای آزمایشگاهی مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی (تهران 1393 )

صفحه 125-133

نگار اردوئی؛ محمدهادی دهقانی؛ آیدا بیاتی؛ کامبیز لاریجانی؛ نیازمهدی اصفهانی