بررسی کمی و کیفی پسماندهای آزمایشگاهی مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی (تهران 1393 )

نوع مقاله: Research Paper

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 استادیار، مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

5 کارشناس، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پسماندهای آزمایشگاهی در حجم کم ولی تنوع زیاد تولید می شوند و از نظر معیار خطرپذیری دارای چهار خصوصیت خورندگی، سمیت، اشتعال پذیری و واکنش پذیری می باشند به همین دلیل در دست هی پسماندهای خطرناک قرار می گیرند. برای جلوگیری از خسار تهای وارده به انسان و محیط زیست، این پسماندها نیازمند مدیریت صحیح می باشند، به همین منظور این مطالعه با هدف ارزیابی کمی، کیفی و مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مجتمع زکریای رازی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران به اجرا درامد.
مواد و رو شها: در این مطالعه، با مصاحبه ی حضوری، آزمایشگاه های پر کاربرد مشخص و سپس از بین آن ها، دو آزمایشگاه آموزشی و دو آزمایشگاه پژوهشی برای نمونه گیری کمی و کیفی پسماند انتخاب شدند، پس از نمونه گیری، پسماندهای خطرناک بر اساس کلاس خطر آ نها به چهار گروه پسماند خورنده، سمی، اشتعال پذیر و واکنش پذیر طبقه بندی شدند.
یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آزمایشگاههای پژوهشی با 54 درصد بیشترین سهم تولید پسماند اشتعال پذیر و آزمایشگا ههای آموزشی با 56 درصد بیشترین سهم تولید پسماند خورنده را به خود اختصاص داده اند.
نتیجه گیری: در اکثر آزمایشگا ههای این مجتمع ( 88 درصد) لیست مشخصی از پسماندهای تولیدی وجود ندارد و همچنین به جز 16 درصد از آزمایشگاه ها که پسماندهای خطرناک را تفکیک و در ظروف ایمن دفن می کنند، در سایر آزمایشگاهها این پسماندها داخل سینک های فاضلاب تخلیه می گردند و مدیریت صحیح وجود ندارد و لازم است لیست پسماندهای تولیدی در هر آزمایشگاه با کمک مسئول آزمایشگاهها تهیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Quantitative and Qualitative of laboratories wastes of Zakaria Razi Laboratory Complex (Tehran, 2014)

نویسندگان [English]

 • Negar Ordooei 1
 • Mohammad Hadi Dehghani 2
 • Aida Bayati 3
 • Kambiz Larijani 4
 • Niaz Mahdi Esfahani 5
1 MSc, Department of Environmental Management, Faculty of Environment and Energy, Islamic Azad University Tehran Sciences and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Environmental Science, Graduate Faculty of Environment and Energy, Islamic Azad University Tehran Sciences and Research Branch, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Zakaria Razi, Islamic Azad University Tehran Sciences and Research Branch, Tehran, Iran.
5 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and objective: Laboratory wastes are produced in small, but varied quantities. These wastes need to be managed correctly. Consequently, this research has undertaken a quantitative and qualitative assessment and management of the laboratory wastes of Zakaria Razi Laboratory Complex in Tehran
Science Research Branch Islamic Azad University.

Materials and Method: This study, primarily with the help of interviews, determined the most productive laboratories of the Complex, which then led to the selection of two educational laboratories and two research laboratories for qualitative and quantitative sampling. After sampling which the samples were
catalogued according to the four categories of corrosive, toxic, flammable and reactive.

Results: The findings of this research show that 54% of the hazardous waste of the research laboratories is flammable and in the educational laboratories 56% of the waste produced is corrosive.

Conclusion: In most of the laboratories in this complex (88%), a list of the hazardous waste produced is not compiled and stored, and in all but 16% of the laboratories where hazardous waste is disposed after being secured in appropriate containers, this waste is poured into the drain without any proper management. A list of produced wastes in each laboratory is required to be prepared, using the laboratory operator’s assistance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laboratories waste
 • Hazardous waste
 • educational research laboratory
 • Zakaria Razi Complex
 1. Allen AS.(1999). Institutional Environmental Change at Tulane University. New Orleans: Tulane University.
 2. Barbara l. Hankison and Travis W.Ragsdale (2000). Labratoaru Safety program at Francis marion. division of chemical health and safety of the American chemical society Elsevier inc.
 3. Federal Regulations.(2006). 40 CFR parts 261 and 262: Standards applicable to generators of hazardous waste, subpart K-Standards Applicable to academic laboratories, proposed Rule. USA: Federal Regulations.
 4. Foster. Barbara l. (2002). Department of chemistry labratoary safety program at west Virginia university. Journal of Chemical Health & Safety American chemical society Elsevier inc.
 5. Foster. Barbara l. (2004). Labratoary safety program assessment in academia. division of chemical health and safety of the American chemical society Elsevier inc.
 6. Harvard University.(2002). Harvard university hazardous waste program. USA: [citet 12 Jul 2009]. Available from: http://www.uos.harvard.edu/ehs/ env_pro_haz_manu.html.
 7. Kikuchi R, Gerardo R. (2009). More than a decade of conflict between hazardous waste management and public resistance: a case study of NIMBY syndrome in Souselas (Portugal). J Hazard Mater ;172(2-3):1681-85.
 8. LaGrega MD, Buckingham PL, Evans J.(1994). Hazardous Waste Management. New York: McGraw-Hill.
 9. Linda M. Stroud, Clara. Stallings, Todd. (2007). Korbisieski Implementation of a science laboratory Safety program in North Carolina schools. Journal of chemical health and safety of the American society Elsevier inc.
 10. Marinkovic N, Vitale K, Holcer NJ, Dzakula A, Pavic T.(2008). Management of hazardous medical waste in Croatia. Waste Management ;28:1049–56.
 11. Navia R, Bezama A. (2008). Hazardous waste management in Chilean main industry: an overview. J Hazard Mater ;158(1):177-84.
 12. Nadafi K, Nabizadeh R, Hassanvand MS, Mesdaghinia AR, Yaghmaeian K, Momeniha F.(2007-2008). Investigation of existing status of hazardous wastes management in Central Campus of Tehran University Medical Sciences, Iran. Iranian Journal of Health and Environment. 2009;3:214-23 (in Persian).
 13. Nema AK, Gupta SK. (1999). Optimization of regional hazardous waste management systems: an improved formulation. Waste Management ;19:441-51.
 14. Pichtel J.(2005). Waste Management Practices: Municipal, Hazardous, and Industrial. London: CRC Perss.
 15. Vega CAD. (2008). Benitez SO, Ram?rez Barreto ME. Solid waste characterization and recycling potential for a university campus. Waste Management ;28:521.