بررسی کارآئی فرآیند شناورسازی با هوا درحذف روغن و گریس از فاضلاب کارخانه فولاد

نوع مقاله: Research Paper

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 کارشناس، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: روغن و گریس باعث صدمه به موجودات زنده آبزی واکوسیستم گیاهی و خاکی گردیده، برای انسان موتاژنیک و کارسینوژنیک هستند. هدف ازاین تحقیق، مطالعه کاهش آلودگی روغن وگریس موجوددرپساب کارخانه فولاد بااستفاده ازسیستم شناورسازی با هوای فشرده بود.
مواد و رو شها: درفاز اول این تحقیق ازپساب خام کارخانه برای سنجش میزان روغن وگریس ،اکسیژن موردنیازشیمیایی،کل جامدات،جامدات معلق،جامدات محلول،کدورت وقلیائیت نمونه برداری شد. فازدوم مطالعه ،استفاده ازفرایند شناورسازی با هوای فشرده بااستفاده ازیک پایلوت شناورسازی با هوای فشرده و نمونه برداری وتعیین مجدد مقادیرپارامترهای ذکرشده برای تعیین راندمان حذف روغن وگریس درسه غلظت و چهارزمان ماند مختلف وبرای سایرپارامترها درغلظت وزمان ماند بهینه بود.
یافته ها: زمان ماندهای انتخابی شامل 30،45،60،90 دقیقه بوده وغلظ تهای انتخابی عبارت بودنداز 591،386،277 میلی گرم برلیتر. راندمان حذف برای پارامترهای روغن وگریس، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی،کل جامدات، جامدات معلق،جامدات محلول،کدورت،قلیائیت برابربا 48،46،37،36،82،89،6درصد بدست آمد.
نتیجه گیری: باافزایش زمان هوادهی از 30 دقیقه به 90 دقیقه، راندمان حذف تمامی پارامترها افزایش یافت. اما راندمان حذف از 60 دقیقه تا 90 دقیقه تقریبا ثابت بود. راندمان حذف درغلظت های بالاترروغن وگریس (591 میلی گرم برلیتر) بیشترازراندمان حذف درغلظت های پایین ترروغن وگریس (277 میلی گرم برلیتر) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of Air Flotation Process in Removal of Oil and Grease from Steel Mill Wastewater

نویسندگان [English]

  • Nasrin Abdollahi 1
  • Mohammad Hadi Dehghani 2
  • Kazem Nadafi 3
  • Fazlollah Changani 4
  • Amir Hossein Mahvi 4
  • Niaz Mahdi Esfahani 5
1 Tehran University of Medical Sciences, School of Public Health, Department of Environmental Health Engineering, Tehran, I.R.Iran
2 Professor, Tehran University of Medical Sciences, School of Public Health, Department of Environmental Health Engineering, Tehran, I.R.Iran.
3 Professor, Tehran University of Medical Sciences, School of Public Health, Department of Environmental Health Engineering, Tehran, I.R.Iran.
4 Assistant Professor, Tehran University of Medical Sciences, School of Public Health, Department of Environmental Health Engineering, Tehran, I.R.Iran.
5 Tehran University of Medical Sciences, School of Public Health, Department of Environmental Health Engineering, Tehran, I.R.Iran
چکیده [English]

Background and objective: Oil and grease causes damages for aquatic organisms, soil ecosystem, and mutagenic and carcinogenic for human. The aim of this research was to study the reduction of pollution of oil and grease of steel mill wastewater with Air Flotation system.

Materials and Method: At first phase of this examination the sampling performed of raw wastewater for determine amount of oil and grease, COD, TS, TDS, TSS, Turbidity and Alkalinity. The second phase flotation with dispersed air performed at pilot vessel and the second sampling performed for determination
of removal efficiency of oil and grease in 3 different concentration and 4 different retention time and measured for other parameters in best concentration and retention time.

Results: The retention time were selected 30, 45, 60 and 90 min and concentrations were 591 mg/l, 386 mg/l and 277 mg/l. removal efficiency for parameters of oil and grease, COD, TS, TDS, TSS, Turbidity, Alkalinity, obtained %48, %46, %37, %36, %82, %89, %6.

Conclusion: This study showed with increases of retention time from 30minute to 90minute removal efficiency for all of parameters gently increased but between 60 and 90 minute retention time removal efficiency was almost stable. Removal efficiency in high concentration of oil and grease(591mg/l) was more than removal efficiency in low concentration of oil and grease (277mg/l).

Paper type: Research article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air flotation
  • Oil and grease
  • Wastewater
  • Steel factory
1. pisut painmanakorn, k.k., nattawin chawaloesphonsiya, treatment of oily wastewater by   fibrous coalescer process:stage coalescer and model prediction. world academy of science,engineering and technology 58, 2009.

2. Rubio, J., M.L. Souza, and R.W. Smith, Overview of flotation as a wastewater treatment technique. Minerals Engineering, 2002. 15(3): p. 139-155.

3.  Keramati.H, A.H., Parvaresh. A.R,Movahedian.H,Mahvi.A.H, Survey of Dissolved Air flotation System Efficiency for Reduce of Pollution of Vegtable oil Industry Wastewater. Pakistan Jornal of Biological Sciences, 2008. 11(19): p. 2364-2366.

4.  Albijanic, B., et al., A review of induction and attachment times of wetting thin films between air bubbles and particles and its relevance in the separation of particles by flotation. Advances in Colloid and Interface Science, 2010. 159(1): p. 1-21.

5. Scholz, M., Flotation systems, in Wetland Systems to Control Urban Runoff (First Edition). 2006, Elsevier: Amsterdam. p. 59-63.

6.   Ramaswamy, B., D.D. Kar, and S. De, A study on recovery of oil from sludge containing oil using froth flotation. Journal of Environmental Management, 2007. 85(1): p. 150-154.

7.  Abid Baig.M, M.M., Zaraf I,Baig.Bhatti and MA, Removal of oil and grease from Industrial  effluents. Electronic jornal of environmental,Agricultural and food Chemistry.

8. yagoob D.optimization of oil and grease removal procedures from Iran khodro mill wastewater.Tehran university of medical science,1370.

9. Zlokarnik, M., Separation of activated sludge from purified waste water by induced air