مجله پژوهش در بهداشت محیط (JREH) - اخبار و اعلانات