مجله پژوهش در بهداشت محیط (JREH) - پرسش‌های متداول