مجله پژوهش در بهداشت محیط (JREH) - فرایند پذیرش مقالات