مجله پژوهش در بهداشت محیط (JREH) - اهداف و چشم انداز