بررسی عوامل خطر شغلی مرتبط با ایجاد اختلالات عضلانی –اسکلتی اندام فوقانی در کارکنان مراکز آموزشی

نوع مقاله: Research Paper

نویسنده

دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اختلالات عضلانی – اسکلتی شغلی، ازجمله اختلالات شغلی شایع در بین گروه های گوناگون شاغلان است. این اختلالات بر بازده کاری افراد تأثیر م یگذارند و به میزان چشمگیری آن را کاهش می دهند. هدف اصلی این مطالعه، تعیین عوامل خطر مرتبط با ایجاد اختلالات عضلانی – اسکلتی شغلی اندام فوقانی در کارکنان آموزشی بود.
مواد و رو شها: در یک مطالعه کوهورت هیستوریکال، 350 نفر از شاغلان مؤسس ههای آموزشی برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. همه شاغلان در طول مطالعه مورد پیگیری از جهت وضعیت سلامتی عضلانی – اسکلتی و اختلالات وابسته قرار داشتند. شر ح حال، معاینه و اقدامات پاراکلینیک برایشان انجام شد. در این مطالعه پرسشنامه استاندارد نوردیک، بررسی ارگونومیک رولا و از یک چک لیست استفاده گردید که اطلاعات وارد آن می شد. سپس اطلاعات در نرم افزار 16 SPSS تجزیه وتحلیل شد و از
T-test ، تست کای - دو و خطر نسبی استفاده گردید (05 / .P < 0)
یافته ها: میزان اختلالات عضلانی - اسکلتی کمتر از مطالعات قبلی بوده است. در بررسی و مقایسه عوامل خطر کار با رایانه، کار در بالاتر از سطح شانه، خم و راست شدن و چرخش اندام فوقانی در بین گروه دارای اختلالات عضلانی – اسکلتی به طور معنی داری بیشتر بود ( 05 / P < 0) . سابقه خانوادگی و سابقه بیماری مشابه در خود فرد، سیگار کشیدن و داشتن اختلال روان با ایجاد اختلالات عضلانی – اسکلتی مرتبط بودند( 05 / .P < 0)
نتیجه گیری: وضعیت موسسات آموزشی ازلحاظ به وجود نیامدن اختلالات عضلانی- اسکلتی مطلوب است. عوامل خطر غیر شغلی و شغلی برای ایجاد اختلالات عضلانی – اسکلتی اندام فوقانی در مراکز آموزشی وجود دارد؛ اما دریافت شر ححال و معاینه های سالانه برای شناسایی و پیشگیری از ایجاد اختلالات مزمن توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of occupational risk factors for upper limbs musculoskeletal disorders in educational employees

نویسنده [English]

  • Seyedeh Negar Assadi
Associate Professor, Health Sciences Research Center, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background and objective: The occupational musculoskeletal disorders are prevalent in different jobs. These have effects on results of works. The main objective of this study was the determination of the occupational risk factors for upper limbs musculoskeletal disorders in educational employees.

Materials and Method: In this historical cohort study, 350 employees were chosen from educational institutes. During this study, all employees were considered from the aspect of musculoskeletal health and its dependent problems. . In present study, Nordic questionnaire along with RULA and a check list for
the risk factors were took advantage of. Finally, SPSS 16 software was used to analysis of the obtained data through T-Test, Chi-2 and relative risk (P<0.05).

Results: The obtained results showed that the frequencies of musculoskeletal disorders were less than other studies. In investigation and comparison of occupational risk factors in employees, it was revealed that, amongst the employees with musculoskeletal disorders, work with computer, work above the shoulder
level, flexion and extension and twisting on upper limbs were significantly more than the others (P<0.05). Also, Family history, previous history of the same disorders, smoking and psychological stress were related with musculoskeletal disorders (P<0.05).

Conclusion: There is an appropriate situation in the educational institutes from the aspect of upper limb musculoskeletal disorders existence. There are non occupational and occupational risk factors in the educational centers. In order to prevention of chronic disorders, annual examinations are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musculoskeletal disorders
  • Upper limbs
  • Risk factors
  • Occupation
1. Jakobi HR, Barbosa-Branco A, Bueno LF, Ferreira Rde G, Camargo LM.Sick leave benefits for workers in the Brazilian meat and fish industries in 2008. Cad Saude Publica. 2015 Jan;31(1):194-207

2. Sharma PK, Ganguly E.Morbidity profile of long distance truck drivers in Hyderabad city, India. J Dr NTR Univ Health Sci. 2014 Dec 10;3(4):234-237.

3. Warren N, Dussetschleger J, Punnett L, Cherniack MG.Musculoskeletal disorder symptoms in correction officers: why do they increase rapidly with job tenure? Hum Factors. 2015 Mar;57(2):262-75 

4. Leão AL, Barbosa-Branco A, Rassi Neto E, Ribeiro CA, Turchi MD.Sickness absence in a municipal public service of Goiânia, Brazil. Rev Bras Epidemiol. 2015 Jan-Mar;18(1):262-77

5. Telaprolu N, Anne SD.Physical and psychological work demands as potential risk factors for

musculoskeletal disorders among workers in weaving operations. Indian J Occup Environ Med. 2014 Sep-Dec;18(3):129-34

6. Dale AM, Zeringue A, Harris-Adamson C, Rempel D, Bao S, Thiese MS, Merlino L,

Burt S, Kapellusch J, Garg A, Gerr F, Hegmann KT, Eisen EA, Evanoff B.General population job exposure matrix applied to a pooled study of prevalent carpal tunnel syndrome. am J Epidemiol. 2015 Mar 15;181(6):431-9

7. Yasobant S, Rajkumar P.Work-related musculoskeletal disorders among health care professionals: A cross-sectional assessment of risk factors in a tertiary hospital, India. Indian J Occup Environ Med. 2014 May;18(2):75-81

8. Bonfiglioli R, Di Lello M, Violante FS.Health surveillance and suitability: the role of the company physician in maintaining work ability. G Ital Med Lav Ergon. 2014 Oct-Dec;36(4):267-71

9. Dabholkar TA, Nakhawa P, Yardi S.Common musculoskeletal problem experienced by fishing industry workers. Indian J Occup Environ Med. 2014 May;18(2):48-51

10. Bonzini M, Battevi N, Stucchi G, Vitelli N.Epidemiology of illnesses and musculoskeletal disorders in grocery stores and catering. G Ital Med Lav Ergon. 2014 Oct-Dec;36(4):226-9.

11. Feng B, Liang Q, Wang Y, Andersen LL, Szeto G.Prevalence of work-related musculoskeletal symptoms of the neck and upper extremity among dentists in China. BMJ Open. 2014 Dec 19;4(12):e006451

12. Horton LM, Nussbaum MA, Agnew MJ.Rotation during lifting tasks: effects of rotation frequency and task order on localized muscle fatigue and performance. J Occup Environ Hyg. 2015;12(2):95-106

13. Carlisle KN, Parker AW. Psychological distress and pain reporting in Australian coal miners.

Saf  Health Work. 2014 Dec;5(4):203-9.

14. Brattig B, Schablon A, Nienhaus A, Peters C.Occupational accident and disease claims, work-related stress and job satisfaction of physiotherapists. J Occup Med Toxicol. 2014 Dec 2;9(1):36

15. Hassani S, Yazdanparast T, Seyedmehdi SM, Ghaffari M, Attarchi M, Bahadori B. Relationship of occupational and non-occupational stress with smoking in automotive industry workers. Tanaffos. 2014;13(2):35-42.

16. Bernal D, Campos-Serna J, Tobias A, Vargas-Prada S, Benavides FG,Serra C.Work-related psychosocial risk factors and musculoskeletal disorders in hospital nurses and nursing aides: a systematic review and meta-analysis. Int J Nurs Stud. 2015 Feb;52(2):635-48.  

17. Arsalani N, Fallahi-Khoshknab M, Josephson M, Lagerström M. Musculoskeletal disorders and working conditions among Iranian nursing personnel. Int J Occup Saf Ergon. 2014;20(4):671-80.

18. Mascarenhas AL, Fernandes Rde C.How do physical fitness and heavy physical work interact in the occurrence of musculoskeletal disorders? Cad Saude Publica. 2014 Oct;30(10):2187-98.