دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-68 
2. بررسی کارایی نانولوله کربن چند جداره و خاکستر حاصل از زائدات درخت خرما در حذف رنگ از فاضلاب نساجی

صفحه 10-19

حسین علیدادی؛ حسن کریمیان؛ ادریس بذرافشان؛ علی اصغر نجف پور؛ شهربانو رافع


8. ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد

صفحه 60-68

محمدرضا علیپور؛ حسین علیدادی؛ علی اصغر نجف پور؛ رؤیا پیروی؛ هادی رحمتی یار