دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1399 
6. پیش بینی ۲۰ ساله مقدارگاز متان تولیدی از محل دفن پسماند شهر سقز

بیان وکیلی؛ بهزاد شاهمرادی؛ نمامعلی آزادی؛ کژال کرمی؛ منا قصلانی؛ منا کرمی چشمه زنگی؛ بیان حسین زاده؛ شهرام صادقی


8. تصفیه شیرابه در محل دفن پسماند های جامد شهری

مریم سرخوش؛ علی اصغر نجف پور؛ مونا تبریزی آزاد