دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 22، تابستان 1399 
3. ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر اردکان و امکان سنجی استفاده مجدد از پساب خروجی جهت مصارف مختلف

طاهره زارعی محمودآبادی؛ بهروز به نژاد؛ پیروز پاسدار؛ سعید عمویی؛ بکتاش به نژاد


6. پیش بینی ۲۰ ساله مقدارگاز متان تولیدی از محل دفن پسماند شهر سقز

بیان وکیلی؛ بهزاد شاهمرادی؛ نمامعلی آزادی؛ کژال کرمی؛ منا قصلانی؛ منا کرمی چشمه زنگی؛ بیان حسین زاده؛ شهرام صادقی


7. بررسی حجم فعالیت های حوزه ی بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی: کاربرد یک مدل مطالعه کار و زمان

مهدی یوسفی؛ رسول علی نژاد؛ حسین ابراهیمی پور؛ علی تقی پور؛ امین محمدی