ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر اردکان و امکان سنجی استفاده مجدد از پساب خروجی جهت مصارف مختلف

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

2 تصفیه خانه فاضلاب اردکان

3 تصفیه خانه فاضلاب اردکان - کارشناس فرایند

4 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

5 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22038/jreh.2020.43484.1327

چکیده

زمینه و هدف: ایجاد تصفیه خانه‌های فاضلاب به تنهایی نگرانی‌های زیست محیطی را بر طرف نمی‌کند بلکه برای رسیدن به استانداردهای مطلوب زیست محیطی باید عملکرد تصفیه خانه‌ها به طور مدام تحت بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این مطالعه با هدف امکان سنجی مجدد از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهر اردکان انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی بود. که در یک دوره 6 ماهه از فروردین 1398 تا شهریور 1398 بر روی 48 نمونه ورودی و خروجی انجام گرفت. پارامترهای مورد بررسی شامل COD، BOD5، TSS، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی بود که طبق روش‌های ارائه شده در کتاب استاندارد متد برای آزمایشات آب و فاضلاب اندازه گیری شدند. در نهایت نتایج با آزمون-های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد، میانگین COD، BOD5، TSS ، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی در خروجی به ترتیب 36/14، 56/4، 6/2 میلی‌گرم بر لیتر، MPN/100 mL 41 و MPN/100 mL 2/11 بدست آمد. همچنین راندمان حذف برای COD، BOD5، TSS ، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی به ترتیب 27/96، 81/96، 84/98، 99/99 و 99/99 درصد بدست آمد.
نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان داد که سیستم تصفیه خانه فاضلاب اردکان در مجموع موجب کاهش قابل توجهی از مواد آلی و آلودگی میکروبی شده و دارای وضعیت مناسبی می‌باشد و با استانداردها در استفاده مجدد از پساب برای مصارف کشاورزی، تخلیه به آبهای سطحی و تخلیه به چاه جاذب، مطابقت دارد.
نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the Performance Wastewater Treatment Plant of Ardakan and the Feasibility of Reuse of Output Effluent for Various Uses

نویسندگان [English]

  • tahereh Zarei Mahmoudabadi 1
  • behrooz Behnejad 2
  • Pirooz Pasdar 3
  • saeed amooee 4
  • Baktash Behnejad 5
1 Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
2 wastewater treatment Operation Manager of wastewater treatment plant of Ardakan
3 Ardakan Wastewater Treatment Plant - Process Expert
4 School of Environment, University of Tehran
5 Department of Laboratory sciences, Faculty of Paramedical, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background & objectives: Build wastewater treatment plants alone will not resolve environmental concerns. But, for achieve optimal environmental standards, the performance of the treatment plants must be constantly monitored and evaluated. The purpose of this study was to feasibility of reuse of output effluent wastewater treatment plant of Ardakan.
Materials and Methods: This was a descriptive cross-sectional study. During a 6-month period from April 2019 to September 2019, 48 input and output samples were collected. The parameters studied included COD, BOD5, TSS, total coliform and fecal coliform. Which were measured according to the methods outlined in the Standard Method Book for Water and Wastewater Testing. Finally, the results were analyzed by statistical tests.
Results: The results showed that, the mean COD, BOD5, TSS, Fecal coliform and Total coliform at the output were 14.36, 4.56, 2.6 mg/L, 41 MPN/100 mL and 11.2 MPN/100 mL, respectively. Also removal efficiency for COD, BOD5 and TSS, total coliform and fecal coliform were 96.27, 96.81, 98.84, 99.99 and 99.99 Percentage, respectively.

Conclusions: The results showed that wastewater treatment plant Ardakan resulted in a significant reduction of organic matter and microbial contamination and was in good condition. And complies with standards in the reuse of wastewater for agricultural use, discharge into surface water and discharge to sorbent wells.
Document Type: Research article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility
  • Reuse
  • Wastewater Treatment Plant
  • Outlet Effluent
References
1. Nikmanesh AS, Eslami H, Momtaz SM , et al. Performance Evaluation of the Extended Aeration Activated Sludge System in the Removal of Physicochemical and Microbial Parameters of Municipal Wastewater: A Case Study of Nowshahr Wastewater Treatment Plant. JEHSD 2018;3(2):509-17.
2. Mohammadi Moghadam F, Mahdavi M, Ebrahimi A, et al. Feasibility study of wastewater reuse for irrigation in Isfahan, Iran. Middle East J Sci Res 2015; 10 (23): 2366-2373.
3. Misiti T, Tezel U, Pavlostathis SG. Fate and effect of naphthenic acids on oil refinery activated sludge wastewater treatment systems. Water Res 2013;47(1):449-60.
4. Wang H, Wang H. Mitigation of lake eutrophication: Loosen nitrogen control and focus on phosphorus abatement. Prog Nat Sci 2009; 6:1445-1451.
5.Bagheri Ardebilian P, Sadeghi H, Nabaii A, et al. Assessment of Wastewater Treatment Plant Efficiency: a Case Study in Zanjan. J.Health 2010; 1(3): 67-75.[Persian]
6. Mousavian S, Takdastan A, Seyedsalehi M, et al. Determining the kinetic’s coefficients in treatment of sugarcane industry using aerobic activated sludge by complete-mix regime. J Chem Pharm Res 2016; 8(4):1342-9.
7. Pirsaheb M, Khamutian R, Khodadadian M. A comparison between extended aeration sludge and conventional activated sludge treatment for removal of linear alkylbenzene sulfonates (Case study: Kermanshah and Paveh WWTP). Desalin Water Treat 2014; 52(25-27):4673-80.
8. Lopsik K. Life cycle assessment of smallscale constructed wetland and extended aeration activated sludge wastewater treatment system. Int J Environ Sci Technol 2013; 10(6):
9. Pirsaheb M, Dargahi A, Zinatizadeh A, et al. Evaluating the performance of extended aeration process in treatment of hospital wastewater and determining its kinetic coefficients-Case study: Wastewater Treatment Plant of Quds Hospital in Sanandaj. J Environ Sci Technol 2017;19(5):1-11.[Persian]
10. Yazdanbakhsh AR, Rafiee M, Feizabadi G K. Evaluating the performance of activated sludge system by anoxic - oxic process (Case study in Mahdishahr). JSUMS 2019; 26 (1): 109-118.[Persian]
11. Shokoohi R, Dargahi A, Karami A, et al. Application of response surface method to compare the performance of Wetland and extended aeration system for the removal of organic matter from sanitary wastewater. PSJ 2017;15(3):1-9.[Persian]
12. APHA. Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association (APHA), Washington, DC. 2012.
13. Metcalf, Eddy, Burton FL, Stensel HD, Tchobanoglous G. Wastewater engineering: treatment and reuse: McGraw Hill; 2003.
14.Shahmoradi M, Gholami M, Mahaee M, et al., Ghorbanpoor R, Investigation into organic matter and nutrient removal in an activated sludge wastewater treatment system: case study of Bojnurd. J North Khorasan Uni Med Sci 2013; 5: 927-933.[persian]
15. Shariatmadari M, Aghaei M. Survey of Activated Sludge Process Performance in Khalkhal Wastewater Treatment Plant During 2014. Int J Occup Med Environ Health 2016; 2(2):150-8.[Persian]
16. Zazouli MA, Ghahramani E, Ghorbanian AlahAbad M, et al. Survey of Activated Sludge Process Performance in Treatment of Agghala Industrial TownWastewater in  Golestan Province in 2007. IJHE 2010;3(1):59-66.[Persian]
17. Binavapour EM, Koulivand A, Sabzevari A, et al. Investigation of irrigation reuse potential of wastewater treatment effluent from Hamedan Atieh-sazan general hospital. J Water and Wastewater 2008; 64: 83-87.[Persian]
18. nourmoradi h, karimi h, alihosseini a, et al. farokhimoghadam k, Survey on the Performance of Ilam Wastewater Treatment Plant in the Removal of Coliform, Fecal Coliforms and other Parameters Effected on Water Quality. IJHE 2014;22(1):77-83.[Persian]
19. Farzadkia M, Mirzaiee R, Ghaffarkhani M, et al. Microbial quality assessment of disposal effluent and sludge from four decentralized wastewater. J Health in the Field 2013;1(3).[persian]