بررسی حجم فعالیت های حوزه ی بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی: کاربرد یک مدل مطالعه کار و زمان

نوع مقاله: مقالات پژوهشى اصیل کمی و کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار اقتصاد سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22038/jreh.2020.47247.1357

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین حلقه های ارتباط دهنده بین کاهش هزینه های سازمانی و حفظ کیفیت خدمات ارائه شده در آنها استفاده از مدل های مناسب برای مدیریت عملکرد کارکنان است؛ استفاده از این مدل ها می تواند باعث افزایش بهره وری کارکنان شود. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی حجم فعالیت های حوزه ی بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه ی حاضر توصیفی و کاربردی بوده، که در دو بعد کمی و کیفی، انجام شد. پایلوت مدل طراحی شده در شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان سوادکوه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد. هر 10 دقیقه بعنوان یک واحد کاری در نظر گرفته شد.
یافته ها: 51 قالب کاری در حیطه ی فعالیت های حوزه ی بهداشت محیط شناسایی شد. مجموع واحد های کاری حوزه ی بهداشت محیط برابر با 1019 واحد محاسبه شد. از بین فعالیت های شناسایی شده موارد انجام بازرسی و ثبت اطلاعات آن در سامانه و به دنبال آن کلر سنجی روزانه به ترتیب با 100 و 84 مرتبه تکرار در ماه بیشترین تکرار را به خود اختصاص داده بودند.
نتیجه گیری: پرسنل هر سازمان برای ارتقای سطح بهره وری و افزایش کارایی و انگیزه های کاری و کاهش محرک های نا مناسب روانی محیط کار نیاز به ساز و کاری تعیین کننده برای کاهش نابرابری و مدلی ارزش گذار برای میزان کاری که فرد انجام میدهد دارد این امر با استفاده از مدل هایی همچون مدل معرفی شده در این مطالعه محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study the volume of environmental health activities in health centers: Application of a work-time study model

نویسندگان [English]

  • rasoul alinezhad 1
  • Mehdi Yousefi 2
  • Hossein Ebrahimipour 3
  • Ali Taghipour 4
  • amin mohammadi 5
1 M.Sc. Student in Health Economics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor of Health Economics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Professor of Health Services Management, Department of Management Science and Health Economics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Associate Professor of Epidemiology, Department of Epidemiology and Biostatistics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
5 iran
چکیده [English]

Background and purpose: One of the most important relations between reducing organizational costs and maintaining the quality of services provided is the use of appropriate models for managing staff performance; Using these models can increase employee productivity. Therefore, this study aimed to evaluate the volume of environmental health activities in health centers.
Materials and methods: This study was a descriptive and applied study that was done in both quantitative and qualitative dimensions. The pilot design of the model was carried out at Mazandaran University of Medical Sciences. Every 10 minutes was considered a unit of work.
Results: 51 fields of activity were identified in the field of environmental health activities. The total number of units in the field of environmental health was calculated to be 1019 units. Out of the identified activities, the most frequent repetitions were conduct inspection and recorded in the system, followed by daily chlorometry with 100 and 84 repetitions, respectively.
Conclusion: Personnel in any organization need a decisive mechanism to reduce inequality and a model of value for the amount of work that one does to improve productivity, increase efficiency, work motivation, and reduce inappropriate psychological stimuli in the workplace. This will be achieved using models such as the model presented in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pricing
  • Professional component
  • Health centers
  • Environmental health
  • Work study system