بررسی غلظت فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، آرسنیک و جیوه) در سبزیجات مزارع مجاور رودخانه کشف رود مشهد در سال 1397

نوع مقاله: Research Paper

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای

2 Associate professor

3 گروه آموزشی مهمدسی بهداشت محیط و حرفه ای

10.22038/jreh.2020.43163.1322

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: عمده ترین و مهم ترین راه ورود فلزات سنگین به بدن انسان خوردن مواد غذایی به ویژه سبزیجات می باشد. به همین منظور در این مطالعه غلظت فلزات سنگین(سرب، کادمیوم، آرسنیک و جیوه) در سبزیجات مزارع حاشیه رودخانه کشف رود مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی تعداد 54 نمونه از سه نوع سبزی در دو ماه متوالی از سه مزرعه (یک مزرعه شاهد و دو مزرعه مورد) گرفته شد. مزارع مورد دقیقا در مجاورت رودخانه کشف رود انتخاب شد. عمل هضم اسیدی نمونه ها مطابق با روش های استاندارد صورت گرفت و از دستگاه جذب اتمی جهت تعیین غلظت فلزات سنگین نمونه ها و از نرم افزارSPSS و اکسل، جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج: میانگین غلظت فلزات سنگین(سرب، کادمیوم، آرسنیک و جیوه) در نمونه های سبزیجات، متفاوت و در بازه زمانی و مکانی مختلف، متغیر مشاهده شد. بر اساس نتایج، سرب بالاترین غلظت متوسط (µg/L8/648) را در بین فلزات داشت. از بین سبزیجات منتخب، بیشترین آلودگی به فلزات سنگین به نمونه های شوید (µg/L2/192) مربوط بود.
نتیجه گیری: غلظت فلزات سنگین در برخی از نمونه های سبزیجات بیش از حدود مجاز ملی و بین المللی بدست آمد که می تواند ناشی از عوامل دیگر غیر از استفاده از فاضلاب جهت آبیاری باشد. با این وجود استفاده از پساب استاندارد جهت آبیاری کشاورزی نیازمند اقدامات کنترلی و عمل به وظایف دستگاه های مربوطه می باشد.
واژه های کلیدی: سبزیجات، کشف رود، فلزات سنگین، کادمیوم، سرب، آرسنیک، جیوه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of heavy metals concentration (Pb,Cd,As,Hg) in vegetables of riverbank farmlands of Mashhad Kashafrood river-2018

نویسندگان [English]

 • ghasem ranjbar 1
 • Ali Asghar Najafpoor 2
 • Aliakbar Dehghan 3
1 Department
2 هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3 Department of Environmental Health Engineering
چکیده [English]

Background and Objective: The main and most important way for heavy metals to enter human body is eating food. Given that vegetables are among main food sources. For this purpose, in this study heavy metals concentrations (lead, cadmium, Arsenic and mercury) in water and wastewater used, soil and vegetables of Kashafrood margin River farms are investigated.
Materials and Methods: In this in vitro study, 54 samples of three vegetable types and 18 water and wastewater samples and 18 soil samples were taken from three farms (one control and two case farms) in two consecutive months. The case farms were selected in Kashafrood River vicinity, where flow treatment plants municipal sewage and wastewater in Mashhad city. After preparation, samples acid digestion action was performed according to standard methods (3030 F Standard Method for water and vegetables – 3050 B EPA for soil). Atomic absorption device (spectrometry) was used to determine the concentration of heavy metals in samples and SPSS and Excel software were used to analyze the data. Finally, the information obtained was compared with national and international standards.
Results: The mean concentrations of heavy metals (lead, cadmium, arsenic and mercury) in water, soil and vegetable samples were different and varied in time and place. Among the selected vegetables, dill samples, among farms, farm 2 and among months June illustrated most polluted one, and of the heavy metals in the samples, lead had highest concentrations.
Conclusion: Heavy metal concentrations in soil and water samples were within national and international standard range, while concentrations of these metals in some vegetable samples exceeded national and international levels, which may be due to other factors, however, the use of standard effluent for agricultural irrigation requires control measures and the performance of relevant machinery duties.

Keywords: Vegetables, Kashafrood, Heavy Metals

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vegetables
 • Kashafrood
 • Heavy metals
 1. Nazemi S, Khosravi A. A Study of Heavy Metals in Soil, Water and Vegetables. Knowledge & Health 2011;5(4):27-31.
 2. Tabande L, Taheri T. Evaluation of Exposure to Heavy Metals Cu, Zn, Cd and Pb in Vegetables Grown in the Olericultures of Zanjan Province’s Fields. Iran. J. Health & Environ., 2016, Vol. 9, No. 1:41-56.
 3. Nazemi S, Asgari AR, Raei M. Survey the Amount of Heavy Metals in Cultural Vegetables in Suburbs of Shahroud. Iran. J. Health & Environ., 2010, Vol. 3, N0. 2: 195-202.
 4. Liu X, Song Q, Tang Y, Li W, Xu J, Wu J, et al. Human health risk assessment of heavy metals in soil–vegetable system: a multi-medium analysis. Science of the Total Environment. 2013; 463-464:530-540.
 5. Cheraghi M, Ghobadi A. Health risk assessment of heavy metals (cadmium, nickel, lead and zinc) in withdrawed parsley vegetable from some farms in Hamedan city. The Journal of Toloo-e-behdasht. 2014; 13(4); 129-143.
 6. Arfaeinia H, Ranjbar Vakil Abadi D, Seifi M, Asadgol Z, Hashemi SE. Study of Concentrations and Risk Assessment of Heavy Metals Resulting From the Consumption of Agriculture Product in Different Farms of Dayyer City, Bushehr. Iran South Med J 2016; 19(5): 839-854.
 7. Rouniasi N, Parvizi Mosaed H. Investigating the Amount of Heavy Metals in Different Parts of Some Consumable Vegetables in Karaj City. Iran. J. Health & Environ. 2016, Vol. 9, No. 2: 171-184.
 8. Bibak H, Sanjari S, Mohammadi MR. Investigation of heavy metals concentration of copper, nickel and chromium in edible vegetables of leek, parsley, dill, coriander and fenugreek cultivated in Jiroft city. nternational Conference on Development Focusing on Agriculture, Environment and Tourism. 2015.
 9. Afshar P, Dastourani MT, Azari M, Farzam M. Investigation and monitoring of heavy metals contamination of rivers water near cities (Case study: Kashafarud river). First National Conference on Geography, Environment, Security and tourism. 2016.
 10. Zheng S, Wang Q, Yuan Y, Sun W. Human health risk assessment of heavy metals in soil and food crops in the Pearl River Delta urban agglomeration of China. 2020; 316.
 11. Chopra A, Pathak C. Bioaccumulation and translocation efficiency of heavy metals in vegetables grown on long-term wastewater irrigated soil near Bindal River, Dehradun. Agricultural Research. 2012;1(2):157-64.
 12. Mahmood A, Malik R N. Human health risk assessment of heavy metals via consumption of contaminated vegetables collected from different irrigation sources in Lahore, Pakistan. Arabian Journal of Chemistry. 2014;7(1):91-99.
 13. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st ed. American Public Health Association, Washington, DC, USA, 2005.
 14. FAO/WHO. Codex alimentarius: GENERAL STANDARD FOR CONTAMINANTS AND TOXINS IN FOOD AND FEED. World Health Organization: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995.
 15. Islam M S and Hoque M F. Concentrations of heavy metals in vegetables around the industrial area of Dhaka city, Bangladesh and health risk assessment. International Food Research Journal. 2014;21(6):2121-2126.
 16. Human-Animal Feed, Maximum Heavy Metal Tolerance. First Edition. 1389.
 17. Samarghandi MR, Karimpour M, Sadri M. A Study of Hamadan' s Vegetables' Heavy Metals Irrigated with Water Polluted to These Metals, Iran, 1996. Journal of Sabzevar university of medical sciences. 2000; 4(1): 45-53.
 18. Miri1 M, Mosavi S M, Mokhtari M, Ebrahimi Aval H. Survey of Heavy Metals Amounts in Distributed Vegetables in Yazd City. Journal of Sabzevar university of medical sciences. 2000; 23(3):392-397.
 19. Behbahininia A, Azadi A, Sadeghian S. Effect of wastewater irrigation on heavy metals accumulation in some vegetables in Rudehen region. 2010; 2(2):165-173.
 20. Chang C-Y, Yu H, Chen J, Li F, Zhang H, Liu C. Accumulation of heavy metals in leaf vegetables from agricultural soils and associated potential health risks in the Pearl River Delta, South China. Environmental monitoring and assessment. 2014;186(3):1547-1560.