تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران.

2 کارشناس ارشد مهندسی و علوم صنایع غذایی گرایش زیست فناوری، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران.

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، معاونت بهداشت، دانشکده علوم پزشکی خمین، خمین، ایران.

4 استادیار، گروه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم، بم، ایران.

5 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، معاونت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین، ایران

6 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: امروزه به دلیل خطرات ناشی از نگهدارنده های شیمیایی در مواد غذایی روشهای جایگزین و بی خطر مانند استفاده از عصاره طبیعی گیاهان طبیعی افزایش یافته است، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره میوه کنار بر روی چهار باکتری غذازاد سالمونلا، شیگلا، اشرشیاکلی و باسیلوس سرئوس انجام گرفت.
مواد و روش ها : عصاره میوه کنار را به شیوه خیساندن یا غوطه وری در متانول تهیه کردیم.پس از تغلیظ توسط دستگاه روتاری به تهیه 9 غلظت از عصاره به شیوه سریالی پرداختیم، سپس اقدام به آنتی بیوگرام به روش چاهک و تعیین حداقل غلظت ممانعت از رشد1 (MIC) و حداقل غلظت کشندگی2 (MBC) نمودیم. همچنین از محلول حجمی_حجمی متانول و دی متیل سولفوکساید با نسبت برابر به عنوان کنترل منفی و از دیسک های شاهد و استاندارد آنتی بیوتیکهای تجاری به عنوان کنترل مثبت استفاده نمودیم.
یافته ها : بر اساس نتایج ، قطر هاله رشد برای شیگلا، سالمونلا، باسیلوس سرئوس و اشرشیاکلی در غلظت mg/mL 80 از عصاره متانولی گیاه کنار به ترتیب 24، 17، 59 و 19 میلیمتر بدست آمد. همچنین مشخص شد عصاره متانولی میوه کنار دارای اثرات ضد باکتریایی بسیار مطلوبی بر باکتری گرم مثبت باسیلوس سرئوس نسبت به سایر باکتری های هدف(که گرم منفی هستند) بوده و دارای اثرات مهار از رشد و باکتری کشی قابل توجهی در غلظت های بسیار کم بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که عصاره متانولی کنار دارای تأثیرات ضد باکتریایی بسیار مطلوب بر علیه چهار باکتری هدف بوده است. ازاینرو می‌توان گفت که احتمالاً ترکیبات تشکیل دهنده عصاره متانولی این گیاه می‌تواند به عنوان اجزاء مهم سازنده محصولات مختلف در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of antibacterial effects of methanolic extract of Kenar fruit on foodborne pathogens

نویسندگان [English]

 • Ali Toolabi 1
 • Naser Torbati Zare 2
 • Yasan Kazem Zade 3
 • Hamid Sarhadi 4
 • Abozar Raisvand 5
 • Ziaeddin Bonyadi 6

1 1Assistant Professor, Environmental Health Engineering Department, Faculty of Health, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran

2 2 MSc, Food Engineering and Science, Biotechnology, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran

3 MSc, Epidemiology Department, Khomein University of Medical Sciences, Khomein, Iran

4 Islamic Azad University of Bam

5 Master of Epidemiology, Vice Chancellor for Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

6 Assistant Professor, Environmental Health Engineering Department, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: Today, due to the dangers of chemical preservatives in food, alternative and safe methods such as the use of natural extracts of natural plants have increased. The aim of this study was to evaluate the antibacterial effects of Kenar fruit extract on the bacteria of Salmonella, Shigella, Escherichia coli and Bacillus cereus.
Materials and Methods: We prepared Kenar fruit extract by soaking or immersing in methanol. After concentrating by rotary device, we prepared 9 concentrations of the extract serially, then performed antibiogram by well method and determined MIC and MBC. We also used volumetric-volumetric solution of methanol and dimethyl sulfoxide in equal proportions as negative control and control disks and standard commercial antibiotics as positive control.
Results: Based on the results, the diameter of inhition zone for dropletsfor Shigella, Salmonella, Bacillus cereus and Escherichia coli at a concentration of 80 mg/mL of methanolic extract of the plant was 24, 17, 59 and 19 mm, respectively. It was also found that methanolic extract of Kenar fruit had very good antibacterial effects on gram-positive bacterium Bacillus cereus compared to other target bacteria (which are gram-negative) and had significant growth inhibition and bactericidal effects at very low concentrations.
Conclusion: The results showed that methanolic extract had very favorable antibacterial effects against four target bacteria. Therefore, it can be said that the compounds of methanolic extract of this plant can be used as important components of various products in the food, pharmaceutical, cosmetic and health industries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Methanolic extract
 • Kenar
 • Nutrients
 • Food preservatives
 • Antibacterial effects
 1. Russell, N. J. and G.W. Gould (2003). Food preservatives. 2th ed New York: Springer Science & Business Medi; p.150-161.
 2. Prakash, B., A. Kedia, P. K. Mishra and N. Dubey (2015). "Plant essential oils as food preservatives to control moulds, mycotoxin contamination and oxidative deterioration of agri-food commodities Potentials and challenges." Food Control.2015; 47: 381-391.
 3. Mahesh B, Satish S. Antimicrobial activity of some important medicinal plant against plant and human pathogens. World Agricultur Sci 2008; 4:839-43.
 4. Sagdic O, Karahan AG, Ozcan M, Ozcan G. Note effect of some spices extracts on bacterial inhibition. Food Sci Technol Int 2003; 9:353-9
 5. Motamedi H, Safary A, Maleki S, Seyyednejad S M. Ziziphusspina-christi, a native plant from khuzestan, iran, as a poteneial source for discovery new antibacterial agents. Asian J Plant Sci 2009; 8: 187-90.
 6. Choi SH, Ahn JB, Kim HJ, Im NK, Kozukue N, Levin CE, et al. Changes in free amino acid, protein, and flavonoid content in jujube (Ziziphus jujube) fruit during eight stages of growth and antioxidative and cancer cell inhibitory effects by extracts. J Agric Food Chem. 2012; 60:10245–55
 7. Okogun JI (2000). Methods of Medicinal Plant Extract Preparation. National Institute for Pharmaceutical Research and Development (NIIPRD). Idu – Abuja, Nigeria.
 8. Shahabi Rabari Alfr, Khairkhah B. Antibacterial effects of peppermint, cockatiel and lemon balm Kermani. First edition. Iran Cup Publications. 1397.
 9. Odland BA, Erwin ME, Jones RN (2000): Quality control guidelines for disk diffusion and broth microdilution anti- microbial susceptibility tests with seven drugs for veterinar y applications. Journal of Clinical Microbiology 38, 453–455.9.
 10. Murray PR. Baron EJ. Jorgensen JH. LandryML. Pfaller MA. 2003. Listeria and ErysipelothrixMan Clin Microbiol; 1: 461 9.
 11. Odland BA, Erwin ME, Jones RN (2000): Quality control guidelines for disk diffusion and broth microdilution anti- microbial susceptibility tests with seven drugs for veterinar y applications. Journal of Clinical Microbiology 38, 453–455.
 12. Jay, J.M., Modern food microbiology. 2010. Aspen puplication Gaithersburg. Mary land., pp: 120 - 3.
 13. Rezaei-Zarchi S, Javed A, Javeed Ghani M, Mirjalili H, Moghaddam B. Pathogenic strain of Escherichia coli. Ir. J of Pathology. 2010; 5:83-89.
 14. Arjang M. Dakhili m, Farahani F. 1394. Investigation of chemical compounds and antimicrobial activity of Lemongrass extract. Journal of Qom University of Medical Sciences, 9, 2015, 7-13
 15. Kraft K, Hobbs C. Pocket Guide to Herbal Medicine. New York: Thieme Stuttgart; 2004. p. 61-62.