نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه محیط‌‌زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 استادیار مرکز تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

5 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: فلزات سنگین از آلاینده­هایی هستند که در اکوسیستم­های آبی مشکلات بسیاری را برای آبزیان و در نهایت برای انسان­ها ایجاد می­کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان فلزات سنگین نیکل، سرب، کادمیوم و روی و ارزیابی خطر در عضله ماهیان شوریده، حلوا سیاه، شیر و کوتر دریای عمان در منطقه چابهارانجام شد.
مواد و روش­ ها: 96 نمونه ماهی از صیدگاه بندر چابهار از دو منطقه ساحلی و دریایی در فصل بهار تهیه شد. جهت استخراج فلزات از بافت­های مورد مطالعه، از روش هضم مرطوب استفاده شد و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی Younglin AAS8020 صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 17) و آزمون‌های ANOVA و Duncan test انجام شد.
یافته ­ها: بر اساس نتایج مطالعه، بالاترین و پایین­ ترین میزان کادمیوم به ترتیب در ماهی کوتر و شوریده بود. میزان سرب در ماهی کوتر پایین ­ترین میزان را داشت. بالاترین و پایین­ ترین میزان نیکل و روی نیز در ماهی کوتر و شیر به‌دست آمد. بالاترین میزان فلزات کادمیوم، نیکل و روی جذب شده در ماهی کوتر در کودکان بود.
نتیجه‌گیری: میزان فلز کادمیوم، سرب و روی در مقایسه با آستانه استانداردهای جهانی سازمان غذا و کشاورزی، سازمان بهداشت جهانی، وزارت کشاورزی - شیلات انگلستان و انجمن ملی بهداشت و سلامت استرالیا و سازمان غذا و داروی آمریکا پایین­ تر بود. غلظت نیکل در عضله ماهی کوتر در مقایسه با استانداردهای جهانی بیشتر به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Risk assessment of some heavy metals in four species of fish from Oman Sea in spring

نویسندگان [English]

 • elham shahri 1
 • nematolah khorasani 2
 • gholamreza noori 3
 • ferdos kord mostafa pour 4
 • mohammad velayatzadeh 5

1 Ms.c. Environmental Pollution, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Dep. Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Dep. Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

4 member of the Center for Health Promotion Research, University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

5 Young Researchers Elite and Club, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background & Objective: The heavy metals are considered as the pollutants which create too much problems in aquatic ecosystems for aquatics, and consequently, humans. This study aims to demystify risk assessment of some heavy metals concentrations such as Nickle, Cadmium, Lead and Zinc in the muscles of Otolithes ruber, Parastromateus niger, Scomberomorus commerson and Sphyraena jello fishes in 2013.
Material & Methods: 96 samples from the aforementioned fishes were taken from both coastal and marine areas of Chabahar port (Oman sea). Wet Digestion method is applied to extract the considered metals from the tissues, and the concentrations of the heavy metals were measured by Atomic Absorption Spectrophotometer Younglin AAS8020. All statistical analyses were performed by SPSS (V. 17) using ANOVA along with Duncan test.
Results: The results showed the highest and lowest concentrations of Cd were in Sphyraena jello and Otolithes ruber, respectively. The lowest Concentration of Pb was in Sphyraena jello. The highest and lowest concentrations of Ni and Zn were observed in Sphyraena jello and Scomberomorus commerson, correspondingly. The highest concentration of adsorbed Cd, Ni and Zn metals were measured in Sphyraena jello in the coastal area samples in children.
Conclusion: Concentrations of Cd, Pb and Zn were lower than the determined proportions of  FAO, WHO, UKMAFF, NHMRC and FDA. Ni concentration was higher than theGlobal Standards in Sphyraena jello

کلیدواژه‌ها [English]

 • Heavy metals
 • Risk Assessment
 • FISH
 • Muscle
 • Chabahar
 1. Dogan-Saglamtimur, N. and Kumbur, H. 2010. Metals (Hg, Pb, Cu and Zn) Bioaccumulation in Sediment, Fish, and Human Scalp Hair: A Case Study from the City of Mersin Along the Southern Coast of Turkey. Biological trace element research, 136 (1): 55-70.
 2. Coulibaly, S., Celestin Atse, B., Mathias Koffi, K., Sylla, S., Justin Konan, K. and Joel Kouassi, N. 2012. Seasonal Accumulations of Some Heavy Metal in Water, Sediment and Tissues of Black-Chinned Tilapia Sarotherodon melanotheron from Bietri Bay in Ebrie Lagoon, Ivory Coast. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 88: 571–576.
 3. Turkmen, M. and Ciminli, C. 2007. Determination of metals in fish and mussel species Byinductively coupled plasma-atomic emission spectrometry. Food Chemistry, 103: 670–675.
 4. Miloskovic, A. and Simic, V. 2015. Arsenic and Other Trace Elements in Five Edible Fish Species in Relation to Fish Size and Weight and Potential Health Risks for Human Consumption. Polish Journal of Environmental Studies, 24 (1): 199-206.
 5. Askary Sary, A. and Velayatzadeh, M. 2014. Determination of lead and zinc in king mackerel (Scomberomorus guttatus), Spanish mackerel (Scomberomorus commerson) and Tiger-toothed Croaker (Otolithes ruber) from Persian Gulf, Iran in 2001 and 2011. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 5(1): 322-329.
 6. Qin, D., Jiang, H., Bai, S., Tang, S. and Mou, Z. 2015. Determination of 28 trace elements in three farmed cyprinid fish species from Northeast China. Food Control, 50: 1-8.
 7. Asha, P. S., Krishnakumar, P. K., Kaladharan, P., Prema, D., Diwakar, K. and Valsalaand, K. K. G. 2010. Heavy metal concentration in sea water, sediment and bivalves off Tuticorin. Journal of MarinBiology Association India, 52(1): 48-54.
 8. Ananth, S., Mathivanan, V., Aravinth S. and Sangeetha, V. 2014.  Impact of Arsenic metal toxicant on biochemical changes in the grass carp, Ctenopharyngodon idella. International Journal of Modern Research and Reviews, 2 (2): 74-78.
 9. Derrag, Z., Dali, Y. and Mesli, L. 2014. Seasonal Variations Of Heavy Metals In Common Carp (CyprinusCarpio L., 1758) Collected From Sikkak Dam Of Tlemcen (Algeria)Journal of Engineering Research and Applications, 4 (1): 1-8.
 10. Chien, L. C., Hung, T. C., Choang, K. Y., Yeh, C. Y., Meng, P. J., Shieh M. J., et al. 2002. Daily intake of TBT, Cu, Zn, Cd and As for fishermen in Taiwan. Journal of Science Total Environment, 285 (1-3): 177-185.
 11. Storelli, M., 2008. Potential human health risks from metals (Hg, Cd, and Pb) and polychlorinated biphenyls (PCBs) via seafood consumption: Estimation of target hazard quotients (THQ. s) and toxic equivalents (TEQs). Food and Chemical Toxicology, 46: 2782-2788
 12. Phuc Cam Tu, N., Ha, N. N., Ikemoto, T., Tanabe, B. C. S. T. and Takeuchi, I. 2008. Regional variations in trace element concentrations in tissues of black tiger shrimp Penaeus monodon (Decapoda: Penaeidae) from South Vietnam. Marine Pollution Bulletin, 57: 858-866.
 13. Mardoukhi, S., Hosseini, S. V. and Hosseini, S. M. 2013. Risk to consumers from mercury in croaker (Otolithes ruber), from the Mahshahr port. Journal of Fisheries Science and Technology, 2 (3): 43-55. (Abstarct in English).
 14. Cheraghi, M., Spergham, A. and Javanmardi, S. 2013. Determination of Mercury Concentration in Liza abu from Karoon River. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 23 (103): 105-113. (Abstarct in English).
 15. Panahandeh, M., Mansori, N., Khorasani, N., Karbasi, A. and Riyazi, B. 2013. Estimate of Exposure and Potential Hazard to Consumption of, Esox lucius, Cyprinus carpio, Chaleaiburnus chaleoide containing Lead, Cadmium and Chromium in the Indian borderingof Anzali Lagoon. Journal of Wetland Ecobiology, 5 (16): 83-90. (Abstarct in English).
 16. Ahmadi Kordestani, Z., Hamidian, A., Hosseini, S. V. and Ashrafi, S. 2013. Risk assessment of mercury due to consumption of edible aquatic species. Journal of Marine Biology, 5 (17): 63-70. (Abstarct in English).
 17. AskarySary, A. and Velayatzadeh, M. 2013. Bioaccumulation Lead and Zinc metals in the liver and muscle of Cyprinus carpio, Rutilus frisii kuttom and Liza auratus. Journal of Food Hygiene, 3 (1): 89-107. (Abstarct in English).
 18. AOAC. (1995). Official methods of analysis, Association of official analytical chemists, INC., Arlington, Virginia, USA.
 19. El-Safy, M. K. and Al-Ghannam, M. L. 1996. Studies on some heavy metal pollutants in fish of El-Manzala Lake. In: Proceedings of the Conference on Food Borne Contamination and Egyptians Health, Mansoura November 26-27: 151-180.
 20. Nwani, C. D., Nwachi, D. A., Okogwu, O. I., Ude, E. F. and Odoh, G. E. 2010. Heavy metals in fish species from lotic freshwater ecosystem at Afikpo, Nigeria. Journal of Environmental Biology, 31 (5): 595-601.
 21. Bellassoued, K., Hamza, A., Pelt, J. and Elfeki, A. 2013. Seasonal variation of Sarpa salpa fish toxicity, as related to phytoplankton consumption, accumulation of heavy metals, lipids peroxidation level in fish tissues and toxicity upon mice. Journal of Environmental Monitoring and Assessment, 185:1137–1150.
 22. Canli, M. and Atli, G. 2003.  The  relationship  between  heavy  metal  (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) levels  and  the  size  of  six  Mediterranean  fish  species.  Journal  of  Environmental Pollution, 121: 129-136.
 23. Laimanso, R. Y., Cheung, R. Y. and Chan, K. W. 1999. Metal concentrations in the tissues of Rabbitfish (Siganus oramin) collected from Tolo Harbour and Victoria Harbour in Hong kong. Journal of Marine Pollution Bulletin, 39: 234.
 24. Al-Yousuf, M. H., El-Shahawi, M. S. and Al-Ghais, S. M. 2000. Trace metals in liver, skin and muscle of Lethrinus lentjan fish species in relation to body length and sex. Journal of Sciences Total Environment, 256: 87-94.
 25. Newman, M. C. and Unger, M. A. 2003. Fundamentals of ecotoxicology. CRC Press, 458 P.
 26. Heath, A. G. 1987. Water pollution and fish physiology. (2nd ed.). CRC. Press. Boston, USA. 245 P.
 27. Yi, Y.J. and Zhang, S.H. 2012. The relationships between fish heavy metal concentrations and fish size in the upper and middle reach of Yangtze River. Procedia Environmental Sciences, 13: 1699 –1707.
 28. Razavi, N.R., Arts, M.T., Qu, M., Jin, B., Ren, W., Wang, Y. and Campbell, L.M. 2014. Effect of eutrophication on mercury, selenium, and essential fatty acids in Bighead Carp (Hypophthalmichthys nobilis) from reservoirs of eastern China. Science of the Total Environment 499: 36–46.
 29. Esmaili Sari, A., Nouri Sari, H. and Esmaili Sari, A. 2007. Mercury in Environment. Bazargan Publisher. Rasht. 226P. (In Persian).
 30. Cheraghi, M., Pourkhabbaz, H. and Noriaei, M. H. 2012. Risk assessment of cadmium in Barbus grypus from Arvand River. Journal of Wetland Ecobiology, 4 (13): 75-82. (Abstarct in English).