تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی مشهد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 کارشناس، گروه محیط زیست، کارخانه سیمان زاوه ـ تربت حیدریه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: فرآیند تولید سیمان هر ساله باعث تولید میلیون‌ها تن محصول جانبی از جمله گرد‌و‌غبار، گازهای سمی و فلزات سنگین شده که خطرات بهداشتی- تنفسی و آلودگی زیست محیطی را به‌دنبال خواهد داشت. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آثار زیست محیطی کارخانه سیمان زاوه - تربت‌حیدریه با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی ابتدا وضعیت موجود محیط زیست منطقه مورد بررسی قرار گرفت، سپس با مرور منابع فنی پروژه، در جهت شناسایی مهم‌ترین فعالیت‌­های فاز بهره‌برداری و ساخت‌وساز اقدام گردید. در نهایت روش ماتریس ایرانی به منظور ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان انتخاب شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعه، عمده اثرات منفی زیست محیطی در بخش فیزیکی به ترتیب شامل: آلودگی و فرسایش خاک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی؛ و عمده اثرات منفی در بخش بیولوژیکی به ترتیب شامل: تأثیر بر تراکم گونه‌­های گیاهی و جانوری و کیفیت زیستگاه می‌باشد. بر اساس ارزیابی با استفاده از روش ماتریس ایرانی بر روی کارخانه سیمان زاوه به تفکیک فازهای ساخت‌و‌ساز و بهره‌برداری، تعداد ستون با میانگین ارزشی کمتر از 3/1- وجود نداشت و تعداد ردیف با میانگین کمتر از 3/1- کمتر از 50% بود.
نتیجه‌گیری: در صورت اتخاذ راهکارهای جامع مدیریت محیط زیست می­توان به میزان زیادی آثار منفی را در محیط کاهش داد. بنابراین از نظر ماتریس ایرانی، پروژه احداث کارخانه سیمان زاوه – تربت حیدریه، همراه با اجرای طرح­های بهسازی قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Zaveh Cement Plant Environmental Impact Assessment Using Iranian Leopold Matrix

نویسندگان [English]

  • Elham Alsadat Heidari 1
  • hosein alidadi 2
  • maryam sarkhosh 3
  • Somayeh Sadeghian 4

1 M.Sc. Department of Environmental Health Engineering, School Of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 Associated Professor, Department Of Environmental Health Engineering, Health Sciences Research Center, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3 Asistant professor, Department Of Environmental Health Engineering, School Of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

4 B.S. Department of Environment, Zaveh Cement Factory, Torbat Heydarieh, Iran.

چکیده [English]

Background and Objectives: Cement production process produces million tons of by products such as dust, toxic gases and heavy metals associated with health (respiratory) risks and environmental pollution. The aim of the current paper is to assess the environmental impact of Zaveh Cement plant by using Iranian Leopold Matrix.
 
 
Materials and method: The current descriptive analytical study examined the current status of the region's environment; then reviewing the technical sources of the project was performed in order to identify the most important activities of operation and construction phases. Finally, Iranian matrix method was selected to assess the environmental impact of cement plant.
 
Results: Based on the obtained results, the major negative environmental impacts on the physical part include soil pollution and erosion, air pollution, and noise pollution, respectively. The major negative biological impacts are the impacts on plant and animal species density, and the quality of the habitat, respectively. According to the results of the evaluation conducted using Iranian matrix method on Zaveh-Torbat cement plant, with the separation of construction and operation, there is no column with values less than -3.1, and the number of rows with values less than -3.1 constitutes less than 50 %.
Conclusions: According to the Iranian matrix, the project of Zaveh-Torbat cement plant is acceptable with the implementation of integrated environmental management strategies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental impacts
  • cement
  • Leopold Matrix
1. El-Naqa A. Environmental impact assessment using rapid impact assessment matrix (RIAM) for Russeifa landfill, Jordan. Environmental Geology. 2005;47(5):632-9.
2. Bilgin A. Analysis of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and the EIA decision in Turkey. Environmental Impact Assessment Review. 2015;53:40-51.
3. Aranda Usón A, López-Sabirón AM, Ferreira G, Llera Sastresa E. Uses of alternative fuels and raw materials in the cement industry as sustainable waste management options. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2013;23:242-60.                                                                                                                                                                           
4. Kuitunen M, Jalava K, Hirvonen K. Testing the usability of the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) method for comparison of EIA and SEA results. Environmental Impact Assessment Review. 2008;28(4):312-20.                             
5. Mirzaei M, Mahiny AS, Mirkarimi SH, Moradi H. First Implementation of Improved Mathematical Matrices for Environmental Impact Assessment Using Quality Criteria: A Case Study in Golpayegan Township Compost Plant, Iran. World Applied Sciences Journal. 2012;20(5):718-29.
6. Leopold LB. A procedure for evaluating environmental impact: US Dept. of the Interior; 1971.
7. Aghnoum M, Feghhi J, Makhdoum M, Jabbarian Amiri B. Assessing the environmental impacts of forest management plan based on matrix and landscape degradation model. Journal of Agricultural Science and Technology. 2014;16(4):841-50.
8. Valivadeh S, Shekari Z. Evaluation of Iranian Leopold matrix application in the environmental impact assessment (EIA) of solid waste management options in Birjand city. health and environmental. 2015;2(8):249-62.
9. Gholamalifard M, Mirzayi M, Hatami manesh M, Riyahi Bakhtiari A, Sadeghi M. application of rapid impact assessment matrix and Iranian matrix(modified Leopold) in assessing the invironmental impacts of solide waste landfill n Shahrekord. Shahrekord university of Medical Sciences. 2008;16(1):31-46.
10. Karbasi A, Khadem H, Samadi R, editors. Environmental impact of Abyek cement plant. cement industry,Energy and Environment; 2013 11-13 Feb; Tehran.
11. Abasi M, Boleydei H, editors. environmental impact assessment. first national conference on the invironmental; 2014 22-24 May; Isfahan.
12. Executive Regulations to prevent air pollution [Internet]. www.rc.majlis.ir.
13. Makhdum M. Four notes is assessing the developing impact. Environment and Development. 2009;2(3):9-12.
14. Navaei  A, Alidadi  H, Najafpoor  AA. An Evaluation on the effects of composting plants on the environment in Iran. Research in Environmental Health. 2016;2(1):38-51.
15. Josie A, Eslami H, Barani Z, editors. environmental assessment of Tis-Chabahar cement plant,using Rating and Ranking model. 4 th urban planning and managment 2012 10-11 May; Mashhad.
16. Kiani F, Ansari R, Taghdisi A. socio-economic and environmental effects of Hegmatan cement factory on the village of Shahanjarin. journal of spatial economic and rural development. 2015;4(12):133-44.